Norske-postlister.no


Viser [100] av [37 879].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Utfylling i sjø - Skjerkøya
Dokument: Vedrørende mottatt klage - utfylling i sjø - Skjerkøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - kjøp av digitale læremidler
Dokument: Tildeling - tilskudd til digitale læremidler - infrastruktur - utstyr og kompetanse knyttet til hjemmeundervisning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 1/103 - Maurstien 15 - rive og gjenoppføre brygge og båthus
Dokument: Anmodning om ytterligere opplysninger - dispensasjonssøknad for gbnr. 1/103
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Smådyrkrematoriet AS i Skien
Dokument: Tillatelse etter forurensningsloven - Smådyrkrematoriet AS - Skien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 15/39 - Skjerkøyveien - nytt bygg
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - gbnr. 15/39 - Skjerkøyveien - industribygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - skogfond - rentemidler 2021
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilot for programfinansiering - 0-24 samarbeidet
Dokument: Innvilget tilskudd - Bamble - Pilot for programfinansiering 2020-2022 Samarbeid 0-24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjettering rentemidler skogfond 2021
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krisesenterloven - Bufdirs lovtolkningsansvar
Dokument: Tolkningsuttalelse - krisesentrenes adgang til å ha bestemmelser om oppholdets lengde - krisesenterloven § 2 andre ledd.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utarbeiding av budsjett for bruk av rentemidler av skogfond 2021
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven
Dokument: Utsatt høringsfrist - Skien kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2021
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett for rentemidler av skogfond 2021 i kommunene
Dokument: Retningslinjer - budsjett - bruk av rentemidler - skogfond 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 121/1 - Siljanvegen 69 - omdisponering til juletreproduksjon
Dokument: Gbnr 121/1 - Vedtak i klagesak - omdisponering av jord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven
Dokument: Tillatelse etter forurensningsloven for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandvika Vest - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2
Dokument: ROS-analyse for Sandvika - tiltetting av hytter på gbnr. 29/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesberedskapsrådet i Vestfold og Telemark - 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 136 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina (20.11.2020 - 12:34)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles klimaplan for Vest-Telemark
Dokument: Uttalelse - planprogram for felles interkommunal klimaplan - kommunene i Vest-Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 136 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 20.11.2020 - 12:34
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilstandsvurderinger - rapporter trær
Dokument: Innvilget - tilskudd til tiltak i verdifulle kulturlandskap 2020 - Skien - Gjerpen allè - trepleie
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/134 - Trasé for vann og avløp.
Dokument: Ber om kommunens vurdering - Gbnr 7/134 - Trasé for vann og avløp.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 8/5 - Refusjonskrav skogfond og søknad om kommunalt tilskudd 2020
Dokument: Kopi av brev - Vedtaksbrev for driftstilskudd (godkjent) - gbnr. 8/5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmestrand kommune - Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale for Skogveien 16 - Gnr/bnr 78/11 med flere - PlanID 2020 0005
Dokument: Holmestrand kommune - Uttalelse til reguleringsvarsel - Gnr/bnr 78/11 med flere - Skogveien 16 - Reguleringsplan - planid 2020 0005 - Kopi av brev til Asplan Viak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 85/130 - Klokkersundet 6 - Fritidsbolig
Dokument: Ber om supplerende opplysninger - Bamble - 85/130 Klokkersundet 6 - dispensasjon fra kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningskontroll av landbruksområdet
Dokument: Innkalling til sluttmøte - forvaltningskontroll produksjonstilskudd - Bamble - landbruksrelaterte kontroller 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skoleskyss og smittevernberedskap
Dokument: E-post: Vedrørende skoleskyss og vedtak i Horten kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Vedrørende skoleskyss og vedtak i Horten kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 2/39 - Tilbygg hytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader til kommunens vurdering - Gbnr 2/39 - Nytt uthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for gang- og sykkelveg langs Hoppestadvegen
Dokument: Samordning av innsigelse - innsigelse fremmes - Skien - fv 44 Hoppestadvegen - gang- og sykkelvei - reguleringsplan - planID 2017004
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogfond 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tilskot til ungskogpleie S3820-0816 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av tillatelse - Bjorstaddalen avfallsanlegg AS
Dokument: Oppdatert tillatelse - bytte av ansvarlig enhet - Bjorstaddalen Næring AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 12/173, Furuholmen 36 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Dokument: Noe spørsmål - Gbnr. 12/173, Furuholmen 36 - riving eksisterende anneks/nytt tilbygg bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 93/2/22 - Stangodden 207 - fasadeendring
Dokument: Fylkesmannen fraråder - gbnr. 93/2/22 - Stangodden 207 - dispensasjon fra kommuneplan - utvidelse av eksisterende terrasse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevann til Gromstul
Dokument: Kopi - Uttalelse - vurdering av konsesjonsplikt - uttak av kjølevann fra Norsjø i Skiensvassdraget - datasenter på Gromstul - Skien - konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 135
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Tilsyn - Vest-Telemark barnevernsamarbeid
Dokument: Rapport frå tilsyn med barneverntenestas arbeid med undersøkingar ved barnevernsamarbeidet i Vest-Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flerkulturelt utvalg- valg fra frivillige organisasjoner 2020-2023
Dokument: Lovlighetskontroll - Skien - valg av representanter fra frivillige organisasjoner til flerkulturelt utvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rød transformatorstasjon - utvidelse
Dokument: Kopi - Uttalelse - høring - utvidelse av Rød transformatorstasjon - Skien - konsesjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevernutstyr - Bestillinger - Koronapandemi 2020
Dokument: Regionalt lager av smittevernutstyr – tilbakemelding fra kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Nybrottsveien 8 - gbnr. 83/60 - planID 361
Dokument: Tilbakemelding fra Fylkesmannen - Hvor de bekrefter med dette at innsigelsen til Detaljplanen for Nybrottveien 8 -83/60 plan id 361 trekkes.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om tilsyn 2020 - landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser
Dokument: Foreløpig tilsynsrapport - LOT - 2020 - barneverntjenestens arbeid med undersøkelser - Kragerø og Drangedal kommune - Vestmar barneverntjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Dokument: Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr - Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Vedtak om oppheving av klassedelingstall
Dokument: Ber om avklaring - Stortingsvedtak fra 2003 - Oppheving av klassedelingstallet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gang- og sykkelbru Klosterøya - Jernbanebrygga
Dokument: Til opplysning - etablering av bru - Søknad komplett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt lager av smittevernutstyr
Dokument: Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Hva ønsker kommunene med regionalt lager av smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - Tilsyn - Barneverninstitusjon - Brusetkollen - Solstadlia
Dokument: Oversendelse av klage - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/186, Stutsholmen 15 - erstatningshytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Kragerø - 26/186 - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om tilsyn 2020 - landsomfattende tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser
Dokument: Foreløpig tilsynsrapport - LOT - 2020 - barneverntjenestens arbeid med undersøkelser - Kragerø og Drangedal kommune - Vestmar barneverntjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/627 og 106/640 - Krogshavn - natursteinsmur, trapp og tuftepark
Dokument: Innhenting av opplysninger - gbnr. 106/627 og 106/640 - Krogshavn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 44/1 - Tilskudd til drift med taubane, hest o.a.
Dokument: Tilsagn om tilskudd - Hogstaktivitet 2020 - §4 Høye driftskostnader - Gbnr 44/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknader om ekstraordinært tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020 - Kragerø
Dokument: Tilsagn om tilskudd - Hogstaktivitet 2020 - §4 Høye driftskostnader - Gnr/bnr 44/1 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smådyrkrematoriet - Lyngbakkvegen
Dokument: Smådyrkrematoriet i Lyngbakkvegen - spørsmål om planstatus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - fylkesvei 363 Rugtvedt - Dørdal
Dokument: Uttalelse fra Fylkesmannen i Vestfold og Telemark til reguleringsvarsel - Fv 363 Rugtvedt - Dørdal - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Hdir - Til landets kommuner, regionale helseforetak og fylkesmenn - Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Færder - 223/2 og 223/1 Hønsøveien 44 - ekspropriasjon
Dokument: Tilbakemelding - Færder - 223/2 og 223/1 Hønsøveien 44 - ekspropriasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 26/186 Stutsholmen - dispensasjon fra kommuneplan - erstatningshytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Kragerø - 26/186 Stutsholmen - dispensasjon fra kommuneplan - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Holmestrand - 303/2 med flere - Saksrudveien - dispensasjon fra kommuneplan - VA-anlegg
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Holmestrand - 303/2 med flere - Saksrudveien - dispensasjon fra kommuneplan - VA-anlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 58/10 - Etablering av ny boligtomt - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Vedr. gbnr. 58/10 - Rørholtveien - dispensasjon fra kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Oppdaterte smittevernveiledere for barnehager og skoler
Dokument: Hdir - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Informasjon fra Fylkesmannen
Dokument: Kommunene - KANSELLERING - TISK øvelse 17. november
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av covid 19
Dokument: Hdir - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Dokument: Hdir - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Dokument: Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Hdir - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn Siljan barnevernstjeneste 2020
Dokument: Foreløpig rapport - tilsyn 201020-211020 - landsomfattende tilsyn 2020 - barneverntjenestens arbeid med undersøkelser - Siljan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag 2020-031 Tiltak 7 Se til at regelverket for fritak i fag blir riktig forstått og fulgt opp i kommunene, og at foreldrene får nødvendig veiledning og informasjon
Dokument: Svar på oppdrag – fritak i fag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Rapport - Konsekvenser av smitteverntiltak i barnehager og skoler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Til landets kommuner, regionale helseforetak og fylkesmenn - Orientering om evaluering av antigen hurtigtest og bruk under utbrudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 134 - Utbrudd av nytt koronavirus covid-19 i Kina 13.11.2020 - 12:24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Melding om lang svartid ved analyse for Covid19 ved Sykehuset Innlandet HF og AHUS – og tiltak for å møte situasjonen - 13.11.2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Telemark - Bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven - ***** ***** ***** *****
Dokument: Godkjenning av bruk av tvang og makt som ledd i pleie- og omsorgstenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevernutstyr - Bestillinger - Koronapandemi 2020
Dokument: Utvidet bruk av munnbind i helsetjenesten relatert til covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 13/159, Lovisenbergveien 19 - ombygging av eksisterende veranda m.m
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr. 13/159, Lovisenbergveien 19 - ombygging av eksisterende veranda m.m
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Bistand til gjennomføring av sensorskolering
Dokument: Presisering - Forespørsel til Udir om bistand til gjennomføring av sensorskolering - sentralt gitt skriftlig eksamen grunnskole vår 2021.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om omgjøring av klageavgjørelse pga ugyldighet – Strandveien15 B – Gnr. 159, bnr 355 - Krav om byggestopp
Dokument: Svar på anmodning om redegjørelse - gbnr 159/355 Strandveien 15 B - Tønsberg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Dokument: Tilskuddsgrunnlag - tilskudd til tros- og livssynsamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...