Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 473].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 575/567 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/567 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 575/568 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/568 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsikring for barn under barnevernets omsorg
Dokument: Anmodning om opplysninger om forsikring for barn under barnevernets omsorg i tidsrommet 2002-2004
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kystveien 186 95/13/0/0, bolig
Dokument: Kystveien 186 95/13 - merknader på vegne av Lisbeth og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 118/3 - Lindesnes
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 118/3 - Lindesnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og årsregnskap Lindesnes kommune 2020
Dokument: Advokatbrev - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerver Tangvall skolesenter og idrettsanlegg - 472/232 472/11
Dokument: Grunnerver Tangvall skolesenter og idrettsanlegg - 472/232 472/11 -oversendelse av signerte avtaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv. 18 - 2019-385 - Vedtak om ekspropriasjon - 18 Langangen - Lanner i Porsgrunn kommune
Dokument: Nye Veier aksepterer at Vegdirektoratet kan fastsette forskudd ved forhåndstiltredelse for gnr. 1 bnr. 155 i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innhenting av opplysninger om klient ved Barneverntjenesten - Avskjermet
Dokument: Anmodning om dokumentinnsyn ved Barneverntjenesten - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årsmelding og årsregnskap Lindesnes kommune 2020
Dokument: Advokatbrev 2020 - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Begjæring om innsyn i dokumenter / Innsynsbegjæring - og klager på avslag - Januar - Februar - Mars 2021 - se tidligere sak 20/52784
Dokument: Innsynsbegjæring i saksnummer 16/05525-2 - Tinglysing knr 1001 Kristiansand kommune gnr 95 bnr 202 - Grunnboken er rettet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av justeringsmodellen i Åseral kommune
Dokument: Justeringsavtale - notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om frådeling av hyttetomt på gnr. 63, bnr. 20 på Kvævelii
Dokument: Kommentarer til sak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 15 bnr 56 Fjeldal - vurdering av avløpsforhold
Dokument: Saksoversikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om rettssak, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Beramming av planmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER (uregistrert) - Omdanning av vedtekter
Dokument: Søknad om omdanning av vedtekter - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER (uregistrert) - Omdanning av vedtekter
Dokument: En skrivefeil i søknaden - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER (uregistrert)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER (uregistrert) - Omdanning av vedtekter
Dokument: Fortsettelse av forrige e-post - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER (uregistrert) - Omdanning av vedtekter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: Stevning til Lister tingrett - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage over avslag på søknad om forhåndssamtykke - Region SØR ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Merknader til klage over vedtak om tilbaketrekking av forhåndssamtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage på manglende behandling - Sørlandet sykehus HF
Dokument: ***** ***** ***** - anmodning om innhenting av journal fra behandlende lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dvergsnesveien 518 96/13/0/0, mulig ulovlig mur på strand
Dokument: Dvergsnesveien 520 96/53/0/0, mulig ulovlig mur på strand - tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesterøya 13 1/200/0/0, mulig ulovlig oppført veranda
Dokument: Vesterøya 13 1/200/0/0, Klage på tiltak og anmodning om ulovlighetsoppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring - arkiv: Sak/avtale med Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste om rettighetsforhold på Forsvarets eiendom gnr. 5 bnr. 9 i Kristiansand (1994)
Dokument: Innsynsbegjæring - arkiv: Sak/avtale med Staten v/Forsvarsdepartementet v/Forsvarets bygningstjeneste om rettighetsforhold på Forsvarets eiendom gnr. 5 bnr. 9 i Kristiansand (1994)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vesterøya 13 1/200/0/0, mulig ulovlig oppført veranda
Dokument: Vesterøya 13 1/200/0/0, klage på tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte
Dokument: Eierskifte - bekreftelse fra OED
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eierskifte
Dokument: Eierskifte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om omgjøring av vedtak
Dokument: Anmodning om omgjøring av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/2002 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 14/2002 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klynga 31-37 152/2005/0/0, firemannsbolig (tidligere Klynga 11)
Dokument: Klynga 31-49 - veirett - svar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klynga 31-37 152/2005/0/0, firemannsbolig (tidligere Klynga 11)
Dokument: Klynga 31-37 152/2005/0/0, firemannsbolig (tidligere Klynga 11) - veirett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tinglysing knr 3806 Porsgrunn kommune gnr 22 bnr 205
Dokument: Tinglysing knr 3806 Porsgrunn kommune gnr 22 bnr 205 - saksnummer 18812818 - Vedrørende tinglysingsnektelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om omgjøring av vedtak
Dokument: Oversender anmodning om omgjøring av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - nye Hamang transformatorstasjon - nytt areal for midlertidig lagring av masser
Dokument: Bærum kommune - nye Hamang transformatorstasjon - nytt areal for midlertidig lagring av masser - Forhåndstiltredelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Hamang transformatorstasjon
Dokument: Statnett SF - forhåndstiltredelse - bygging a nye Hamang transformatorstasjon - kommunenummer 3024 gbnr 81/50 - 81/29 - 81/24 - 81/30 og 47/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum kommune - Hamang transformatorstasjon - miljø-, transport- og anleggsplan MTA
Dokument: Statnett SF - Forhåndstiltredelse - Gbnr 200/23 - Hamang transformatorstasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - E 39 - 2018-323 - E39 Knarvik sentrum - oval rundkøyring i Alver kommune
Dokument: Uttalelse til ekspropriasjonsbegjæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Realkausjon vedr konkurs
Dokument: KRAV I REALKAUSJON - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Realkausjon vedr konkurs
Dokument: SV: Kopi realkausjonsdokumenter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: - Avskjermet
Dokument: - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage over manglende behandling - Sørlandet sykehus HF
Dokument: ***** ***** ***** - klage over manglende behandling - Sørlandet sykehus HF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodenesveien 2B 415/19/0/0, ekspropriasjon - fortau lang Fv 169
Dokument: Bekreftelse på at saken avsluttes - ekspropriasjon - Nodenesveien 2B - 415/19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Realkausjon vedr konkurs
Dokument: SV: Kopi realkausjonsdokumenter - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodenesveien 2B 415/19/0/0, ekspropriasjon - fortau lang Fv 169
Dokument: Nodenesveien 2B 415/19 - avhjemlet overskjønn - Kerlefsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 575/564 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/564 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodeviga 30 - 150/1114 - Sjøsport Service ANS - festeavtale
Dokument: SV: Sjøsport Service ANS - Kristiansand kommune. Nodeviga 30 - avvikling av festekontrakt.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: fv. - Bodø kommune - Gnr 77 Bnr 68 - Krokan 10 - nabovarsel
Dokument: Nabovarsel for Krokan 10 - Gnr 77 Bnr 68 festenr 1 - Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tømmervigodden 24 - 437/25/0/0, bod - brygge
Dokument: Tømmervigodden 24 - 437/25/0/0, bod - brygge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Kjennelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 575/562 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/562 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 575/561 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/561 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saltstraumen friluftslivsområde i Bodø kommune
Dokument: Nabovarsel for Krokan 10, gnr. 77 nr. 68 i Saltstraumen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i eldre dokument - Fylkesmannen i Aust-Agder - Utbyggingsavdelingen
Dokument: Tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om frådeling av hyttetomt på gnr. 63, bnr. 20 på Kvævelii
Dokument: Søknad om frådeling av hyttetomt på gnr. 63, bnr. 20 på Kvævelii
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komunale krav - Avskjermet
Dokument: Insolvent dødsbo - avslutning av boet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppgradering av Sagbergfossen kraftstasjon - Melhus 26/8
Dokument: Klage på vedtak - pålegg om miljøundersøkelser i elva Vigda i Melhus og Skaun kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - oppgradering av Sagbergfossen kraftstasjon - Melhus 26/8
Dokument: Krav om dekning av saksomkostninger - vedtak etter pålegg om miljøundersøkelser i elva Vigda i Melhus og Skaun kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Innberetning og rettsbok - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nodenesveien 2B 415/19/0/0, ekspropriasjon - fortau lang Fv 169
Dokument: Nodenesveien 2B 415/19 - Innkalling til overskjønn - Kerlefsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Sluttinnberetning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skatt - Avskjermet
Dokument: Sluttinnberetning - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Vannkraft AS - Konsesjonspliktvurdering - Nedleggelse av 3 tømmerrenner - Nissedal kommune, Telemark
Dokument: Ber om avklaringer pva Agder Energi Vannkraft - Tømmerrennen på Dynjanfoss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegering av myndighet til Fylkesmannen - Akutt forurensning i elven Vigda i Skaun kommune
Dokument: Sak 2019/4169 Fylkesmannen har tatt klagen delvis til følge - Akutt forurensning i elven Vigda i Skaun kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopibestilling - Dokumenter fra Fylkesmannen i Aust-Agder, utbyggingsselskapet - 1971
Dokument: Oppfølging - Fylkesmannen i Aust-Agder, Utbyggingsavdelingen sitt arkiv 1971
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 37/1, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2 stk kjøpekontrakter til undertegning.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saltstraumen friluftslivsområde i Bodø kommune
Dokument: Avtale om innløsning av festetomt gnr. 77 bnr. 68 - Saltstraumen friluftslivsområde i Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsyn i eldre dokument - Fylkesmannen i Aust-Agder - Utbyggingsavdelingen
Dokument: Ber om innsyn i eldre dokument - Fylkesmannen i Aust-Agder - Utbyggingsavdelingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bukkøya friluftslivsområde i Porsgrunn kommune
Dokument: Avtaler om innløsning av festetomt - Bukkøya friluftslivsområde i Porsgrunn kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopibestilling - Dokumenter fra Fylkesmannen i Aust-Agder, utbyggingsselskapet - 1971
Dokument: Kopibestilling - Dokumenter fra Fylkesmannen i Aust-Agder, utbyggingsselskapet - 1971
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER - Rettleiing
Dokument: Forslag til møtetid og møtedeltakere - Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER - Rettleiing
Dokument: Vedtekter med grunnkapital - Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER - Rettleiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER - Rettleiing
Dokument: Spørsmål om registrering av etablert stiftelse - Uregistrert - STIFTELSEN SOLBRÅTT OMSORGSSENTER - Rettleiing
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hægebostad Åseral Renovasjonsselskap - HÅR IKS
Dokument: Veg til avfallsplassen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 575/563 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 575/563 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vern av Jomfruland nasjonalpark og Stråholmen landskapsvernområde i Kragerø kommune
Dokument: Jomfruland nasjonalpark - avtale med eiere av gnr. 29 bnr. 41 i Kragerø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Dokument: Innspill - klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav til bevilling/eiendomsmeglerbrev
Dokument: Spørsmål om eiendomsmegling i advokatfirma
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 75/15 og 77/3 i Lillesand - Rettsboken i sin helhet i sak nr. 6 1961 Setesdal jordskifterett
Dokument: Oppfølging - Eiendom - gnr/bnr 75/15 og 77/3 i Lillesand - Rettsboken i sin helhet i sak nr. 6 1961 Setesdal jordskifterett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Komunale krav - Avskjermet
Dokument: Sluttregnskap og redegjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spesialisterklæring
Dokument: Anmodning om spesialisterklæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eigevannsveien 10B - 15/229 - tilleggsareal
Dokument: Eigevannsveien 10B - 15/229 - tilleggsareal - ber om tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendom - gnr/bnr 75/15 og 77/3 i Lillesand - Rettsboken i sin helhet i sak nr. 6 1961 Setesdal jordskifterett
Dokument: Eiendom - gnr/bnr 75/15 og 77/3 i Lillesand - Rettsboken i sin helhet i sak nr. 6 1961 Setesdal jordskifterett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - rammeavtale advokattjenester
Dokument: Utløsning av siste opsjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marnar jordskifterett - jordskiftesak fra 1970-tallet - grenseskisse
Dokument: Marnar jordskifterett - jordskiftesak fra 1970-tallet - grenseskisse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anbudskonkurranse om juridisk tenester innfor barneverntenest
Dokument: Rammeavtale om advokatbistand i banevernsaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stans av kontraktsinngåelse
Dokument: Kviteseid kommune - advokatfirma Tofte DA: Idømte sakskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 104/429 - Hortemo Ringveg 20 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Dokument: 104/429 - Hortemo Ringveg 20 - egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Advokatfirma Tofte DA - Sakskostnadar
Dokument: Følgeskriv - Advokatfirma Tofte DA - Kviteseid kommune - idømte sakskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av juridiske tjenester - Interkommunalt Samarbeid - Barnevern
Dokument: Kopi: Kviteseid kommune - Advokatfirma Tofte - DA: Idømte sakskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stans av kontraktsinngåelse - Rammeavtale om advokatbistand
Dokument: Stans av kontraktsinngåelse - Rammeavtale om advokatbistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Dokument: Tilleggsopplysninger - klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Dokument: Merknader - klage - Farsund - Marin Elektro Lundevågen - reguleringsplan - settefylkesmann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ferdsel i inn og utmark - Honsvika
Dokument: Kopi av Heimviks prosesskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergstien 5A 152/2155/0/0, - fasadeendring - tilbygg - utgraving av rom i kjeller - parkering
Dokument: Bergstien 5A 152/2155/0/0, - fasadeendring - tilbygg - utgraving av rom i kjeller - parkering - krav om dekning av sakskostnader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...