Norske-postlister.no


Viser [100] av [1 041].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, ombygging, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Nils Fidjelands vei 7 151/2429/0/0, melding om endring av ansvarsrett og søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvslandsvegen 29 - 519/4 - søknad om fradeling av boligtomt etter jordloven § 9 og § 12
Dokument: Ber om utsatt klagefrist - 519/4 Finsådalsvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl
Dokument: 1589 Detaljregulering, Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl - Varsel om utvidelse av plangrense
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl
Dokument: 1589 Detaljregulering, Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl - Innsending av planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, ombygging
Dokument: Østre Strandgate 12 - 150/2010/0/0, søknad om ferdigattest ombygging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/13/0/0 Hamkollvegen 251, dispensasjonssak: Garasje til fritidsbustad
Dokument: Melding om tiltak unntatt søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 11 - 1/163/0/0 - avkjørsel
Dokument: Avklaring rundt avkjørsel til Vragesløyfen 11, g/bnr. 1/163
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nils Fidjelands vei 5A 151/2429/0/0, ombygging, fasadeendring og bruksendring
Dokument: Nils Fidjelands vei 5 151/2429/0/0, Melding om endring ansvarshavende og søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hægebostad - Gnr/Bnr 74/99 - Eikenveien 117 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - Evje og Hornnes kommune
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen Alfred Uglands Veg 12 gnr 50 bnr 128 i Evje og Hornnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - Evje og Hornnes kommune
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen Alfred Uglands Veg 12 gnr 50 bnr 128 i Evje og Hornnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1/99  Fjellparkvegen 13 - byggjesøknad. Tiltakshavar: Pernille Hubert
Dokument: 2/1/99 Fjellparkvegen 13 - Søknad om rammeløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskot til utvikling av tettstad 2021
Dokument: Tilbod moglegheitsstudie Kyrkjebygd Sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: 2/222 Dyregrenda Sør delfelt BFR13B - Søknad om for løyve til tiltak for 2 fritidsbustader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør delfelt BFR13B - oppmålingsforretning
Dokument: 2/222 Dyregrenda Sør - Søknad om frådeling for delfelt BFR13A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/19/0/0 Gardsvegen 86, frådeling av tomt til einebustad (NY 2/75)
Dokument: Klage på vedtak om dispensasjon for frådeling av 2 bustadtomter på gnr. 2 bnr. 19 i Åseral kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/419 - Støperiveien 14 - Oppføring av leilighetsbygg og etablering av tilhørende elementer
Dokument: 508/419 - Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvslandsvegen 29 - 519/4 - søknad om fradeling av boligtomt etter jordloven § 9 og § 12
Dokument: Tomtestørrelse på boligtomt i Finsådalsvegen GID 519/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: 2/222 Dyregrenda Sør delfelt BFR13B - Søknad om løyve, eitt trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/624 - Oppføring av fritidsbolig, Takåsen tomt T-09. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS
Dokument: Gbnr. 50/624 - Søknad om ferdigattest for fritidsbolig på tomt T-09, Takåsen. Tiltakshaver: Odde Sagbruk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: 2/222 Dyregrenda Sør -  status i saka - søknad om rammeløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hægebostad - Gnr/Bnr 74/99 - Eikenveien 117 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om fristutsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen adresse 33/501/0/0, rammesøknad nybygg
Dokument: Ringlebekkveien - 33/501 - utfyllende opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/8/245/0 Stedjerotten 11, tilbygg av bod, terrasse og ny veg til fritidsbustad
Dokument: Ny teikning bod, avstandserklæring og målsatt planteikning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 205/888 m.fl. - Mottatt nabovarsel/avstandserklæring - Kommunal eiendom
Dokument: Nabovarsel i forbindelse med tiltak på eiendom 205/898
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KBR - henvendelser om detaljregulering, plan og prosjektering
Dokument: Kristiansand - Finsland - Varsling for oppstart av detaljregulering og planprogram for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl. i Kristiansand kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl
Dokument: Varsling for oppstart av detaljregulering og planprogram for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl. i Kristiansand kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand kommune - gnr/bnr 532/4 mfl - detaljregulering Røyrås Næringsområde - planid 1589
Dokument: Varsling for oppstart av detaljregulering og planprogram for Røyrås Næringsområde - 532/4 mfl. i Kristiansand kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marviksveien 89 - 152/989/0/0, bruksendring
Dokument: Søknad om tillatelse til bruksendring Marviksveien 89 - 152/989/0/0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Notodden hyttefelt - gnr. 206 bnr. 10 m.fl. - Spind i Farsund kommune.
Dokument: Varslingsdokumenter for mindre endring av reguleringsplan for Notodden hyttefelt - gnr. 206 bnr. 10 m.fl. - Spind i Farsund kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/550/0/0 Geitheia 10 A, ferdigattest for fritidsbustad
Dokument: Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO) - 2020 - DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
Dokument: Rapportering - bedriftsintern opplæring (BIO) - DRAG ARKITEKTUR OG BYGGTEKNIKK AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen adresse 33/501/0/0, rammesøknad nybygg
Dokument: Ingen adresse 33/501/0/0, rammesøknad nybygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ymse brev og førespurnader
Dokument: Førespurnad byggjegrense Brokke Furestøyl H2-H5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvslandsvegen 29 - 519/4 - søknad om fradeling av boligtomt etter jordloven § 9 og § 12
Dokument: Svar Behandling etter jordloven § 9 omdisponering adkomst boligtomt , GID 519/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 9/8/245/0 Stedjerotten 11, tilbygg av bod, terrasse og ny veg til fritidsbustad
Dokument: Søknad om tillatelse til tilbygg, bod, terrasse og ny vei for Stedjerotten 11 (Gnr. 9, Bnr. 8, Fnr. 245)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 24/96 Søknad om løyve til tiltak med ansvarsrett, oppføring av tilbygg på hytte ved Bjørnevatn
Dokument: Søknad om ferdigattest for tilbygg til hytte på gnr. 24, bnr. 96 ved Bjørnevatn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/477 - Tomt T3 - Nybygg bolig og opparbeidelse av vei og VA
Dokument: Redegjørelse - Gbnr 30/477 - Tomt T3 - Nybygg bolig og opparbeidelse av vei og VA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Berry Alloc - Fiboveien 26, gbnr 161/5 m.fl. i Lyngdal kommune - PLANID: 4225_202101. Tiltakshaver: Alloc AS
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc - Fiboveien, gbnr. 161/5 m.fl i Lyngdal kommune - PLANID: 4225_202101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc–Fiboveien-gnr.161 bnr.5 m.fl. i Lyngdal kommune - PlanID: 202101
Dokument: Varsling for oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale for Berry Alloc–Fiboveien-gnr.161 bnr.5 m.fl. i Lyngdal kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal - 161/5 m.fl. - detaljregulering for Berry Alloc - Fiboveien - plan-ID 202101
Dokument: Lyngdal - 161/5 m.fl. - varsel om oppstart av detaljregulering - Berry Alloc - Fiboveien - plan-ID 202101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Farsund kommune - detaljregulering for Lunderhaug terrasse - gnr/bnr 103/237 og 238 - planid: 4206_01816
Dokument: Varslingsdokumenter for mindre reguleringsendring - Farsund kommune - detaljregulering for Lunderhaug terrasse - gnr/bnr 103/237 og 238 - planid: 4206_01816
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe for nabovarsler til Kristiansand kommune 2021
Dokument: Ringlebekklia - 33/501 - nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsler - Evje og Hornnes kommune
Dokument: Nabovarsel for tiltak på eiendommen med gnr 50 bnr 128 - Alfred Uglands Veg 12 - Evje og Hornnes kommune - Som eier / fester gnr 42 bnr 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evje og Hornnes - Syrtveit - 57/6 - 57/36 - 600/39 - 57/1 - 57/11 - 57/200 - detaljregulering for Troll Aktiv - plan-ID 4219_202101
Dokument: Evje og Hornnes - 57/6 - 57/36 m.fl. - varsel om oppstart av detaljregulering - Troll Aktiv - plan-ID 4219_202101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evje og Hornnes - Støperitomta - 50/128 - 49/10 - 50/40 - 50/101 - 50/132 - 50/637 - detaljregulering - plan-ID 4219_202102
Dokument: Evje og Hornnes - Støperitomta - 50/128 mfl. - varsel om oppstart av detaljregulering og utbyggingsavtale - detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta gbnr. 50/128 m.fl i Evje og Hornes - PLANID: 4219_202102 - kommune - Tiltakshaver: Deep Capital Investments AS
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta gbnr. 50/128 i Evje og Hornes kommune - PLANID: 4219_202102
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Støperitomta - gnr/bnr 50/128 m.fl. - planID: 4219_202102 - Evje og Hornnes kommune
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Støperitomta - gnr/bnr 50/128 m.fl. - planID: 4219_202102 - Evje og Hornnes kommune
Dokument: SV: Varsel om igangsetting av detaljregulering og utbyggingsavtale for Støperitomta, gnr. 50 bnr. 128 m.fl.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/19/0/0 Gardsvegen 86, frådeling av tomt til einebustad (NY 2/75)
Dokument: Oversending av situasjonsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 508/419 - Støperiveien 14 - Oppføring av leilighetsbygg og etablering av tilhørende elementer
Dokument: 508/419 - Søknad om igangsetting - bryggearbeider
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: Spørsmål vedrørende utbyggingsavtale - Dyregrenda Nord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/1196/0/2 Alpin lodge 15 - byggjesøknad, tilbygg
Dokument: 2/1196 seksjon 2 Alpin lodge 15 - Søknad om tilbygg, påbygg og bruksendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune - TrollAktiv AS, Syrtveit - detaljregulering
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering For TrollAktiv AS, Syrtveit Evje gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Syrtveit Evje gbnr. 57, 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune - PLANID: 4219_202101 - Tiltakshaver: TrollAktiv AS
Dokument: Varsel om igangsetting av detaljregulering for Syrtveit Evje gbnr. 57, 6, 36 m.fl. i Evje og Hornnes kommune - PLANID: 4219_202101
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 36 150/709/0/0, riving og oppføring av boligbygg
Dokument: Kongens gate 36 150/709 - melding om opphør av vår ansvarsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Troll Aktiv - Gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. - Evje og Hornnes kommune, Agder
Dokument: Varsel om oppstart - Detaljregulering - Troll Aktiv - Gnr. 57, bnr. 6, 36 m.fl. - Evje og Hornnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsendring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lodge PlanId 201001 - forenkla prosess
Dokument: Mindre endring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Lodge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 16/13/0/0 Hamkollvegen 251, dispensasjonssak: Garasje til fritidsbustad
Dokument: Søknad om dispensasjon og tillatelse til oppføring av garasje, g/bnr 16/13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/20 - Tilsyn - Brannsikkerhet ved leiligheter, Evjegården, Evje sentrum
Dokument: Gbnr. 50/20- orienterer om ansvarsretter.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: Søknad om frådeling for delfelt BFR13B på gnr. 2 /222.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/19/0/0 Gardsvegen 86, frådeling av tomt til einebustad (NY 2/75)
Dokument: Nabovarsel - Søknad om dispensasjon for fradeling av 2 tomter til boligformål på gnr. 2, bnr. 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon - Åseral kommune - gnr/bnr 2/19
Dokument: Nabovarsel - Søknad om dispensasjon for fradeling av 2 tomter til boligformål på gnr. 2, bnr. 19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal - Gnr/bnr 170/91 - Industriveien 3 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal - Gnr/bnr 170/91 - Industriveien 3 - søknad om samtykke
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2/222 Dyregrenda Sør  delfelt BFR13B - byggjesøknad
Dokument: 2/222 Dyregrenda Sør - Søknad om rammeløyve  for 3 fritidsbustader på delfelt BFR13B
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 50/20 - Tilsyn - Brannsikkerhet ved leiligheter, Evjegården, Evje sentrum
Dokument: Gbnr. 50/20- Vedr. Sluttrapport etter utbedret tiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/361 Malmvegen 17 - Søknad om midlertidig bruksløyve
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: 2/361 Malmvegen 17 - søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongens gate 36 150/709/0/0, riving og oppføring av boligbygg
Dokument: Kongens gate 36-150/709 - tilbakemelding på klage fra søker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvslandsvegen 29 - 519/4 - søknad om fradeling av boligtomt etter jordloven § 9 og § 12
Dokument: Lauvslandsvegen 29 - 519/4, informasjon om sak/mangelbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vragesløyfen 11 1/163/0/0, mulig ulovlig terrengendring, mur og terrasser
Dokument: Vragesløyfen 11 1/163 - kommentar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...