Norske-postlister.no


Viser [100] av [134 763].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tertialsvis rapportering av ventelistetall
Dokument: Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem telletidspunkt 15.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tertialvis rapportering av ventelistetall for personer som oppfyller kommunens kriterier til langtidsplass i sykehjem eller bolig tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester
Dokument: Påminnelse - rapportering på ventetider på sykehjem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordning til ALIS-avtaler for næringsdrivende fastleger
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd - ALIS-avtaler for fatsleger i næringsdrift og fastlegevikarer i næringsdrift utover et års varighet - statsbudsjett 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring av leger og tilrettelegging for LIS (lege i spesialisering)
Dokument: Orientering om endringer i vedlegg 2 til spesialistforskriften: Samfunnsmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen 2020
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opplæring av leger og tilrettelegging for LIS (lege i spesialisering)
Dokument: Vedtak om opprettelse og fordeling av fire nye stillinger for leger i spesialistutdanningens først del (LIS1) i Møre og Romsdal sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Helse- og omsorgsavdelinga
Dokument: Belastningsfullmakt - tillegg til supplerende tildeling 1 - tilskuddsordningen smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus eller psykiske helseproblemer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: FHI anbefaler at AstraZeneca-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av koronavaksinasjonsprogrammet i Norge.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Leve hele livet
Dokument: Innvilger tilskudd til Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester over statsbudsjettet 2021 kap. 761, post 67 og kap. 761, post 79 sendt fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Helsedirektoratet 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: CIM Logg - Hdir - Situasjonsrapport Nr. 166 - 21.4.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak om koronavirus ( coronavirus - covid-19 ) - Helseavdelingen
Dokument: Anmodning om bistand - videreformidling av veileder for kommuner som skal igangsette jevnlig massetesting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder for kommuner som skal igangsette jevnlig massetesting - korona - Covid-19
Dokument: Ber om formidling - veileder for kommuner som skal igangsette jevnlig massetesting - korona - Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Coronavirus / Koronavirus - Covid-19
Dokument: Helsedirektoratet har publisert veileder for kommuner som skal igangsette jevnlig massetesting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Dokument: Godkjennner rapportering på tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ønske om informasjon rundt DPS Groruddalen og muligheten for oppstart FACT-team
Dokument: Ønske om ny oppdatering vedrørende opprettelse av FACT-team sendt fra POBO
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverk og takster for stønad til tannbehandling tannregulering - 2020
Dokument: Oversendelse av rapport - Organisering og finansiering av kjeveortopedi - Del 1: Forslag til forenklet takstsystem for kjeveortopedi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Direktoratet for e-helse 2021
Dokument: Konkretisering av oppdrag i tildelingsbrevet 2021 om å etablere Helsedataservice. Plan for etablering av Helsedataservice
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner 2021 - Statssekretær
Dokument: Invitasjon til å delta med innlegg i webinar om bærekraft, klima og helse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deltakelse i nytt direktoratsamarbeid tilknyttet Nasjonalt forum for forebygging av selvmord
Dokument: Ber om tilbakemelding - Invitasjon til deltakelse i nytt direktoratsamarbeid tilknyttet Nasjonalt forum for forebygging av selvmord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2021 - Forskrift om regelverk for tilskudd til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep
Dokument: Innspill - Forskrift om regelverk for tilskudd til tiltak ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og overgrep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eldrereformen - Leve hele livet 2021
Dokument: Ber om innspill - statsforvaltersamling 010621 - eldrereformen - Leve hele livet 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leve hele livet - kvalitetsreform 2019 - 2023
Dokument: Innspill til statsforvaltersamlingen 1. juni
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus Covid-19 - smittevern - informasjon fra sentrale oppdragsgivere - Helse- og omsorgsdepartementet HOD - Helsedirektoratet - Folkehelseinstituttet FHI - Statens helsetilsyn
Dokument: Referat fra møte 200421 med rådgivere innen rus og psykisk helse ved statsforvalterne om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - informasjon fra/til sentrale myndigheter
Dokument: Referat 20. april 2021 - Møte med rådgivere innen rus og psykisk helse ved statsforvalterne om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet og fylkesmennene - rus og psykisk helse - covid-19
Dokument: Referat 20.04.2021 - Møte med rådgivere innen rus og psykisk helse ved statsforvalterne om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CIM - Covid-19 - Helsedirektoratet 2021 - Utbrudd av Coronavirus
Dokument: Situasjonsrapport - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ELTE-saken: ankebehandling i lagmannsretten
Dokument: ELTE-saken - nytt prosesskriv fra ankende parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ELTE-saken: ankebehandling i lagmannsretten
Dokument: Om Sveriges praksis - ELTE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om korona
Dokument: Covid-19-tester - Lumirox - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Videreutvikling av aktivitetsbasert finansiering
Dokument: Innspill til St prop 1 S relatert til videreutvikling av aktivitetsbasert finansiering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Korona - Ivaretakelse av kommunalt psykisk helse-, rus- og voldsarbeid
Dokument: Møte med rådgivere innen rus og psykisk helse om koronasituasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Politiets utlendingsinternat på Trandum
Dokument: Vedrørende organiseringen av helsetjenesten ved Politiets utlendingsinternat, Trandum - Korrigert oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny poliklinisk finansieringsordning for patologi
Dokument: Innføringen av ny aktivitetsbasert patologifinansiering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - Avklaring med helsedirektoratet
Dokument: Informasjon om saksgangen ved utstedelse av nytt førerkort ved bruk av blodsukkersenkende legemidler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - geografisk differensiering på bakgrunn av forsterket smittevern
Dokument: Oppdrag til Helsedirektoratet nr. 431 - oppdrag til landets statsforvaltere - ukentlig oversikt over kommuner med lokale forskrifter med tilsvarende tiltaksnivå som covid-19 forskriften kapittel 5A, 5B og 5C.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medfinansieringsordninga 2021 - Helsedirektoratet - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Dokument: Oppdatert gevinstrealiseringsplan - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medfinansieringsordningen - Digital behandlings- og egenbehandlingsplan
Dokument: Digitale behandlings- og egenbehandlingsplaner - Gevinstrealiseringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Fylkesmannens oppgaver 2020 - 2021 - gjennomføring av eldrereformen Leve hele livet
Dokument: Parvise møter Aldersvennlig Norge og planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - tildelingsbrev - embetsoppdraget 2021
Dokument: Belastningsfullmakt - tillegg til supplerende tildelingsbrev - tilbud til voksne og barn med langvarige og sammensatte tjenestebehov - virksomhets- og økonomiinstruks for Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - tildelingsbrev - embetsoppdraget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring av forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) 2021
Dokument: Høringsuttalelse - forslag til forskrift om endring av fribruksforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
Dokument: Ubrukte midler - tilskudd til kommunalt rusarbeid 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HELSEDIREKTORATET - Utlevering av data fra NPR - Forvaltning av ISF-ordningen 2021 - 60dg.
Dokument: HELSEDIREKTORATET - Utlevering av data fra NPR - Forvaltning ISF-ordningen 2021 - 60dg.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende brukere - helse- og omsorgstjenester 2021
Dokument: Søknad om særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester -ugyldig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Helse- og omsorgsavdelinga
Dokument: Anmodning om tilbakemelding vedrørende behov for ekstra midler - tilskudd til kommunalt rusarbeid for 2021 - kapittel 765 post 62
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund - ***** ***** - klage på enkeltvedtak etter folkehelseloven § 9
Dokument: Svar på spørsmål om krav til antall toaletter i barnehager
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Generelt - Tilskudd til kommunalt rusarbeid - statsbudsjettet kap. 0765 post 62 - tilskuddsforvaltning 2021 -Jfr. sak 17/386
Dokument: Ubrukte midler - Tilskudd til kommunalt rusarbeid kap 765.62 for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev - tildelt budsjett - embetsoppdrag - rapportering - fullmaktsbrev - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Ubrukte midler - tilskudd til kommunalt rusarbeid kap 765.62 for 2021 - ønsket beløp bes meldt opp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beregningsgruppe ISF og poliklinikk
Dokument: Svar på oppdrag fra 22.mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – endring av forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) 2021
Dokument: Endring av forskrift om generelle tillatelser til bruk av frekvenser (fribruksforskriften) 2021 - Ingen kommentarer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i heleberedskapsloven om tilgang til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr
Dokument: Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr - Høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Revidert svar på covid-19 oppdrag 385
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Revidert svar på Covid-19 oppdrag 385
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknadsbasert ordning for unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen
Dokument: Ønsker mer informasjon om den søknadsbaserte ordningen for unntak fra innreiserestriksjonene for grøntnæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - helsefagarbeider ***** ***** *****
Dokument: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - helsefagarbeider ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse - Innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Fellessak - Tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig / sammensatt oppfølging - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov - kap 765 post 60
Dokument: Belastningsfullmakt - Tillegg til supplerende tildelingsbrev 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt behandlingsvalg
Dokument: Forskriftstekst 15.4.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mal for tildelingsbrev og virksomhets- og økonomiinstruks for Statsforvalterne 2021
Dokument: Belastningsfullmakt – Tillegg til supplerende tildelingsbrev 1 - Kapittel 765.60 - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Svar på covid-19 oppdrag fra HOD nr. 415
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Svar på covid-19 oppdrag fra HOD 427 del 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Coronavirus / Koronavirus - Covid-19
Dokument: Midlertidige føringer psykisk helsevern trekkes tilbake
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - Tilskuddsordning for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene
Dokument: Helsedirektoratet - foreløpig svar på søknad - særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester - AR425479693
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny spesialistutdanning for leger - Ansvar og oppgaver for kommunene
Dokument: Etterspør dokumentasjon - Utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: European Reference Networks
Dokument: Information: IAB Assessment
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av akuttmedisinforskriften
Dokument: Svar på rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Helse- og omsorgsavdelinga
Dokument: Midlertidige føringer trekkes tilbake - psykisk helsevernlov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon - tanntekniker ***** ***** ***** *****
Dokument: Melding om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] utøvet yrket uten autorisasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Helse- og omsorgsavdelinga
Dokument: Belastningsfullmakt - tillegg til supplerende tildelingsbrev 1 - tilskuddsordningene Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov og Tilbud til barn og unge med langvarig oppfølging og sammensatte tjenester - kap 765 post 60
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om driften på ***** ***** *****
Dokument: Opprettholdelse av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - tildelingsbrev - tildelt budsjett - embetsoppdrag - rapportering - fullmaktsbrev - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Belastningsfullmakt – tillegg til supplerende tildelingsbrev 1 – tilskuddsordninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nettverk for informasjonssikkerhet - NIFS
Dokument: Forespørsel om medlemskap i NIFS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Familie for første gang - NFP - Fase 3 - 2021 - 2027
Dokument: Taushetsplikten i helse- og omsorgstjenesten - for innspill til Bufdir om rettslig grunnlag for prosjektet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus - Kap. 0765 post 60 - 2017 - 2020
Dokument: Belastningsfullmakt – Tillegg til supplerende tildelingsbrev 1 - voksne og barn og unge med sammensatte hjelpebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av koronavirus
Dokument: Svar på oppdrag 417 B (tilleggsoppdrag)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsedirektoratet - anbefaling fra Beredskapsutvalget for Biologiske hendelser
Dokument: Helsedirektoratet - Agenda - forespørsel om bidrag og referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Områdesatsing ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Statsbudsjettet kapittel 763 og 762 post 60
Dokument: Godkjenner rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Dokument: Innvilgelse av søknad om registrering som utdanningsvirksomhet i allmennmedisin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs - konferanser - møter - helse - 2021 (fra blant annet departement og direktorat m.fl.) - Jfr. sak 20/24
Dokument: Digital vårsamling 1. juni
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritt behandlingsvalg
Dokument: Forskriftstekst med spørsmål til Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...