Norske-postlister.no


Viser [100] av [344 430].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Spørreundersøkelse - kartlegging av nedlagte sivile skytebaner
Dokument: Påminnelse - kartlegging av nedlagte skytebaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritak fra plikt til innendørs støykartlegging
Dokument: Fritak fra plikt til innendørs støykartlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av nedlagte sivile skytebaner
Dokument: Påminnelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlig sikra friluftslivsområder i Drangedal
Dokument: Avslag på statlig støtte til sikring av Sandvann (gnr. bnr. ) i Drangedal kommune som friluftslivsområde for allmennheten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Equinor Energy AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: Anmodning om uttalelse - Søknad om brønnstimulering på Statfjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - MOL Norge AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling kopier til OD
Dokument: Brønn 25/8-21 Iving - Brev til MOL - Rettelse i vedtak om tillatelse til boring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Equinor Energy AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: Anmodning om uttalelse - Søknad om utslipp av metan og nmVOC i forbindelse med oppstart av produksjon på ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannforskriften - EUs vanndirektiv
Dokument: Mandat til møte under felles europeisk strategi for gjennomføring (CIS) av vanndirektivet (WFD) - uke 17 i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mandat for CITES Standing Committee 2021 - SC73
Dokument: Copy - Credentials for the 73rd meeting of the Standing Committee
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kopi av brev fra Miljødirektoratet - Tillatelse til utvidede skadeforebyggende tiltak mot fiskemåke ved Stavanger universitetssykehus
Dokument: Kopi av brev fra Miljødirektoratet - Tillatelse til utvidede skadeforebyggende tiltak mot fiskemåke ved Stavanger universitetssykehus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NICFI Satellite Data Program
Dokument: Vurdering av lagringsmuligheter for offentlig tilgjengeliggjøring av høyoppløselige satellittdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd fisketiltak 2021 - etablerings/driftsstøtte - Ranavassdraget Fiskeforvaltning SA
Dokument: Kopi - Svar på søknad om dispensasjon for å åpne fiske etter anadrome laksefisk i Ranaelva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REACH - møter - EUs kjemikalieregelverk
Dokument: Mandat for møte i Reach-komiteen 270421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marin forsøpling - langs sjø og vassdrag
Dokument: Tilskudd til Marin forsøpling - langs sjø og vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marin forsøpling - langs sjø og vassdrag
Dokument: Marin forsøpling - langs sjø og vassdrag - utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 25/8-21 Iving - MOL Norge AS
Dokument: Vedtak om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn 25/8-21 Iving - MOL Norge AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Avslag på søknad om oppdrett av villsvin i Langedrag Naturpark AS
Dokument: Oversendelse av vedlegg vedr klage på avslag på søknad om oppdrett av villsvin i Langedrag Naturpark AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - MOL Norge AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling kopier til OD
Dokument: Brønn 25/8-22 Iving - Brev til MOL - Vedtak om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - MOL Norge AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling kopier til OD
Dokument: Brønn 25/8-21 Iving - Brev til MOL - Vedtak om tillatelse til boring av avgrensningsbrønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Chrysaor Norge AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: PL 973 Ilder - Brev til Chrysaor - Varsel om revisjon i perioden 11052021-13052021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godtgjørelse for bruk av privat snøscooter for rovviltkontakter
Dokument: Godtgjørelse for bruk av privat snøscooter for rovviltkontakter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2019 - Miljødirektoratet
Dokument: Rapportering på oppdrag fra tildelingsbrev 2019 - Gjennomgang av virkemidler brukt på skjøtselsbetinga natur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hå kommune - Felling av fugler i Nærbøparken - Skadeforebyggende tiltak mot fugleinfluensa
Dokument: KOPI - Tillatelse til felling av fugler i Nærbøparken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forurensning i luft, vann og jord
Dokument: Kopi - Videresending av tips om forsøpling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tiltak i statlig sikret friluftslivsområde - 2021
Dokument: Marin forsøpling - Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimasats 2021 - tilskudd til lokalt klimaarbeid - søknader
Dokument: Avslag - klimasats - anskaffelse av komprimerende og smarte dunker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannforskriften - EUs vanndirektiv
Dokument: Referat fra møte under felles europeisk strategi for gjennomføring (CIS) av vanndirektivet (WFD) - uke 11 i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Green Yard Kleven AS - Vedtak om godkjenning av skipsgjenvinningsanlegg
Dokument: Green Yard Kleven AS - Vedtak om godkjenning av skipsgjenvinningsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Equinor Energy AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Brev til Equinor - Unntak fra krav i aktivitetsforskriften § 60 ved testing av produsertvannanlegget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Lundin - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: Brynhild PL 148 - Brev til Lundin - Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp ved avsluttende aktiviteter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd mot marin forsøpling - 2021
Dokument: Oversendelsesbrev utbetaling av tilskudd - marin forsøpling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Spesialolje AS avd. Bamble
Dokument: Kopi av brev - vedtak - revidert tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven - Norsk Spesialolje AS avdeling Bamble
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Spesialolje AS - avdeling Bamble - vurdering av BAT-konklusjoner
Dokument: Kopi - vedtak om revidert tillatelse - Norsk Spesialolje AS - avdeling Bamble - vurdering av BAT-konklusjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjuksebø Næringspark AS - midlertidig mellomlagring - aluminiumsoksid - Alumina - Nouryon PPC Norway AS - Rjukan
Dokument: Kopi - inspeksjonsrapport - Hjuksebø Næringspark AS - midlertidig mellomlagring - aluminiumsoksid - Alumina - Nouryon PPC Norway AS - Rjukan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til klimasatsing i kommunene 2021 - Klimasats
Dokument: Avslag på søknad om tilskudd - Klimaeffektive innkjøp - Sortland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammedirektivet for avfall - Waste Directive 2008/98/EF
Dokument: Referatet fra ekspertgruppemøte om klassifisering av avfall og POPs avfall om persistente organiske miljøgifter (POP-forordningen)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samordning av administrative funksjoner i miljøetatene
Dokument: Kopi - Samordningsprosjektet for arkiv - oppstart av Riksantikvaren høst 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling av jerv i rovviltregion 5 våren 2021
Dokument: Kopi - Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovvilt region 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelse til å bore produksjonsbrønner på Brynhildfeltet i Nordsjøen - Lundin Norway AS
Dokument: Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp ved avsluttende aktiviteter på Brynhild i PL148
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Spesialolje AS avd. Bamble
Dokument: Oversendelse av kopi av brev fra Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Våler - Sandå og Henestangen - Frivillig vern av skog
Dokument: Sandå - Henestangen ( utvidelse ) - avklaring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bernkonvensjonen - Complaint No. 2021/2 Construction of windfarms
Dokument: Bern Convention - Complaint No. 2021/2 - Norway
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om godkjenning av oppfylt utredningsplikt for Halten Øst
Dokument: Vurdering av tilleggsopplysninger til søknad om oppfylt utredningsplikt for Halten Øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rovvilt fellingstillatelse - Lisensfelling kvote 2021
Dokument: Økt tildeling av mdiler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i rovviltregion 4 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovvilt
Dokument: Kopi - Økt tildeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i rovviltregion 4 - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om eksport og import av visse farlige kjemikalier
Dokument: Mandat for det 37. DNA-møtet under PIC-forordningen (EU) 649/2012
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geirangerfjordområdet - Verdensarvsenter - Norsk Fjordsenter - Besøkssenter - KulturminneID K11
Dokument: Verdensarv - Geirangerfjordområdet - Verdsarvvert - Utbetaling av tilskot frå Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rovvilt fellingstillatelse - Lisensfelling kvote 2021
Dokument: Tillatelse til å felle jerv - rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rovvilt fellingstillatelse - Lisensfelling kvote 2021
Dokument: Tillatelse til å felle jerv - rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Rovviltnemnda - region 4
Dokument: Økt tildeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljødirektoratet - Muligheter for gjennomføring av skyteprøve for storviltjegere
Dokument: Henvendelse om muligheter for gjennomføring av skyteprøve for storviltjegere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lekkasjedeteksjon undervannsinstallasjoner
Dokument: Revisjonsrapport 2021.029.R.miljodir - A/S Norske Shell, lekkasjedeteksjon undervannsinstallasjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lisensfelling av jerv i region 5 i 2020–2021 - skadefelling / ekstraordinært uttak
Dokument: Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilgang til Miljødirektoratets bestillingsverktøy for kartlegging av naturtyper 2021
Dokument: Svar på søknad om tilgang til Miljødirektoratets bestillingsverktøy for kartlegging av naturtyper 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Gjenvinning Downstream AS avd Lysaker - NO 500308 - Eksport av avfall
Dokument: NO 500308 Consent to Shipments of Waste - samtykke fra Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjærgårdstjenesten og tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2021 - Skjærgårdstjenestens støtte til diverse ryddeaktiv
Dokument: Tilskudd til skjærgårdstjenestens støtte til diverse ryddeaktiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Screeningprogram 2021
Dokument: Beslutning om tildeling til NORSK INSTITUTT FOR VANNFORSKNING
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Screeningprogram 2021
Dokument: Beslutning om tildeling til COWI AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om jakt og våpen 2021
Dokument: Svar på spørsmål om fangstfelle for rev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Krav om innsyn i Miljødirektoratets dokumenter 2. kvartal 2021
Dokument: Delvis avslag på krav om innsyn i dokument 2013/9444-69 - Oversendelse av dokumenter til myndighetene - Politiets nasjonale beredskapssenter PNB på Taraldrud - del 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøprøvebanken drift 2021
Dokument: Belastningsfullmakt - Belastningfullmakt - NP - Arktisk program 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Boliden Odda AS - SE 210002 - import av avfall
Dokument: SE 210002 Consent to shipments of waste - samtykke fra Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til besøkssenter 2021 - Nasjonalt villakssenter - drift og utvikling
Dokument: Utbetaling av tilskudd - Nasjonalt villakssenter - drift og utvikling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087369 - Kontrakt Tjenestekjøp 2021- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - lakseoppsyn i Sognefjorden
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Leie av kontorer i Namsos, avtalenummer 21137011
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087377 - Kontrakt Tjenestekjøp 2021 - Sel fjellstyre - kontrolloppgaver
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087379 - Kontrakt Tjenestekjøp 2021 - Sel fjellstyre - tiltak i verneområder
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087384 - Kontrakt Sikkerhetsrevisjon av ECHAs systemer
Dokument: Kontrakt til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087328 - Kontrakt Bistand til veiledning og utdyping av forundersøkelse akvakulturanlegg i sjø
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avtalenummer 21087301 - Kontrakt Evaluering av klassegrenser og referansetilstand for vannvegetasjon
Dokument: Endelig signert kontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K514690 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K514690 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K514620 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K514620 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515145 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515145 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515085 - Johan Martin Eira
Dokument: Melding om registrert kadaver K515085 - Johan Martin Eira
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515096 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515096 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515002 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515002 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515043 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515043 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515084 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515084 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om registrert kadaver K515195 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Melding om registrert kadaver K515195 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Gjenvinning Downstream AS avd Lysaker - NO 500307 - Eksport av avfall
Dokument: NO 500307 Consent to Shipments of Waste - samtykke fra Miljødirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekspertgruppemøter om luftkvalitetsdirektivene og takdirektivene - EU-kommisjonen
Dokument: Mandat og agenda for ekspertgruppemøte luftkvalitetsdirektivene 220421
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skadefelling av jerv i rovviltregion 5 våren 2021
Dokument: Kopi - Tillatelse til å felle jerv i Rendalen kommune i rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utslippstillatelser 2021 - Equinor Energy AS - Søknader Oversendelser Saksbehandling - Kopier til OD
Dokument: Gudrun - Brev til Equinor - Vedtak om endret tillatelse til boring og produksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd mot marin forsøpling - 2021
Dokument: Tilsagn på tilskudd til tiltak mot marin forsøpling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rovvilt fellingstillatelse - Lisensfelling kvote 2021
Dokument: Tillatelse til å felle jerv - rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rovvilt fellingstillatelse - Lisensfelling kvote 2021
Dokument: Tillatelse til å felle jerv - rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Adalstjern Naturreservat - Horten - inngrep - hogst - forvaltning
Dokument: Kart - uttak av plantet gran - Adalstjern Naturreservat - Horten - inngrep - hogst - forvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Espoo - tiltaksprogram etter havdirektivet for svenske havområder
Dokument: Ingen kommentarer fra Norge til forslag til åtgärdsprogram för Sveriges havsmiljö
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hengsvann skyte- og øvingsfelt i Kongsberg og Notodden kommune - søknad om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven §11
Dokument: Vedtak om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Hengsvann skyte- og øvingsfelt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomirapportering 2020 - Miljødirektoratet
Dokument: Fullstendighetserklæring Miljødirektoratet 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lisensfelling av jerv i region 5 i 2020–2021 - skadefelling / ekstraordinært uttak
Dokument: Tillatelse til å felle jerv i Engerdal kommune i rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lisensfelling av jerv i region 5 i 2020–2021 - skadefelling / ekstraordinært uttak
Dokument: Tillatelse til å felle jerv i Tolga og Os kommuner i rovviltregion 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvitebjørn ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS, Fredrikstad - Avfallsforbrenningsanlegg
Dokument: Spørsmål til egenkontrollrapporten 2020 for Kvitebjørn ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tilskudd til tiltak mot marin forsøpling 2021 - LYNGØR SJØVETTLAG _ med deg på havet
Dokument: Forsinket innsending av returnert søknad - LYNGØR SJØVETTLAG - med deg på havet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgskartlegging 2021- Kartlegging av naturtyper
Dokument: Tilbakemelding på eksempel plansak - kartlegging av naturtyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgskartlegging 2021- Kartlegging av naturtyper
Dokument: Videresender spørsmål - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-registreringer og krav i PEFC skogstandarden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgskartlegging 2021- Kartlegging av naturtyper
Dokument: Påminnelse- Oppdrag naturtypekartlegging (ref 2021/1641)- Brukertilgang kartleggingsverktøy (NiNapp)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...