Norske-postlister.no


Viser [100] av [462].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Nesbyen Kommune - FB118 Rukkedalen - svar i fra kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Tilskudd til sommerskole - underveisrapportering
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Håndtering av slakteavfall fra vilt og fallvilt i Hedmark
Dokument: Spørsmål om regler for avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 87/26 - Øvre Lisleset - fradeling - klage på vedtak etter jordloven
Dokument: Lisleset - fradeling av tomt til hytte i Smylelivegen 6 - 87/26 - 89/23 - Øvre Lisleset - fradeling av teig - foreløpig melding i klagesak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Årsregnskap og årsmelding 2020
Dokument: Oversendelse årsregnskap og årsmelding 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune - Tilskudd til kommuneturnus for leger - Statsb 2016
Dokument: Søknad om tilskudd til Kommuner som mottar lege i spesialisering del 1 (LIS1) - Veiledning LiS1 - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Reguleringsplan for Tøllemovegen 7 - Gnr/bnr 86/69 - PlanID 01202005
Dokument: Nesbyen kommune - Tøllemovegen 7 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingdal forliksråd - lekdommere
Dokument: Melding om vedtak- Fritak fra verv som lekdommer til Hallingdal forliksråd ut perioden 01.01.2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - kommunale tjenester - Hjemmehjelp ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Kopi av brev - praktisk bistand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tøllemovegen 7
Dokument: Vedtak 01202005, Tøllemovegen 7 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Venehalle i Nesbyen kommune
Dokument: Vedtak 01201702, Venehalle 2 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 87/26 - Øvre Lisleset - fradeling - klage på vedtak etter jordloven
Dokument: Klagesak - klage avslag fradeling for fritidsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingdal forliksråd 2021 - 2025
Dokument: Melding om vedtak - Fritak fra verv som lekdommer til Hallingdal forliksråd ut perioden 01.01.2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tøllemovegen 7
Dokument: Vedtak 01202005, Tøllemovegen 7 - 2. gangs behandling av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 56/373 mfl - Venehalle 2 - planID 01201702 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - 56/373 mfl - Venehalle 2 - planID 01201702 - reguleringsplan / detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hallingdal forliksråd - lekdommere
Dokument: Melding om vedtak - Hallingdal forliksråd - lekdommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - reguleringsplan
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - reguleringsplan
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lekdommer til Hallingdal forliksråd ut perioden 01.01.2025
Dokument: Melding om vedtak - fritak frå verv som lekdommer Hallingdal forliksråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val til forliksrådet 2021-2024
Dokument: Melding om vedtak- Fritak frå verv som lekdommar til Hallingdal forliksråd ut perioden 01.01.2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klage reguleringsplan
Dokument: Klagesak - klage detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 33 bnr. 30 Søknad om frådeling av skogteig
Dokument: Gnr. 40, bnr. 14 i Nesbyen kommune - vedtak om søknad om konsesjon ved erverv av skogseiendom som tilleggsjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen ( Nes ) - Einan 4 - Nesfjellet - planID 01201806 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Nesbyen - Einan 4 - detaljreguleringsplan - anmodning om trekk av innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 56/24 - 56/865 mfl - Einan 6 - Nesfjellet - reguleringsplan / områderegulering
Dokument: Nesbyen - Einan 6 - områderegulering - orientering om oppstart av planarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vern av skog - 19 skogområder i Viken
Dokument: Oppstart av verneprosess for 19 skogområder i Viken - tilbakemelding Beia - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Nesbyen ( Nes ) - utslippstillatelse
Dokument: Utslippstillatelse - Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Vestre Viken - Tilskudd - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
Dokument: Søknad om tilskudd 2021 - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune helsetjenester - Tilskudd - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Statsb 2018
Dokument: Aksept av vilkår - Tilskudd - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - Vestre Viken - Tilskudd - Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid
Dokument: Søknad om tilskudd 2021 - midlertidig styrking av psykisk helse og rusarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Brukertilgang NasjonaltHelsepersonell.no
Dokument: Søknad om brukertilgang til NasjonaltHelsepersonell.no - NESBYEN KOMMUNE HELSETJENESTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 90/6 - Isakbråtvegen - oppføring av våningshus - dispensasjon kommuneplan
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - 90/6 - Isakbråtvegen - oppføring av våningshus - dispensasjon kommuneplan - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Tilskudd til skolebibliotek - Statstilskudd 2021 - Tilskudd til skolebibliotek 2018 - 2023
Dokument: Etterlysing av vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brudd på taushetsplikt - Hjemmesykepleien - Nesbyen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på brev - tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brudd på taushetsplikt - Hjemmesykepleien - Nesbyen - ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på brev om opplysninger i tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Orientering om nye overføringsledninger til nytt renseanlegg i Nesbyen kommune
Dokument: Orientering om nye overføringsledninger til nytt renseanlegg i Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Nytt Nesbyen renseanlegg
Dokument: Nesbyen kommune - Orientering om nye overføringsledninger til nytt renseanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om tilskudd 2021
Dokument: Spørsmål om manglende svar på søknaden
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avviksmeldinger fra eksterne - Ringerike sykehus/HSS
Dokument: Avvik i forbindelse med overflytting av pasient
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen renseanlegg - Nesbyen ( Nes ) - utslippstillatelse
Dokument: Oppdatert søknad om utslippstillatelse - Nesbyen renseanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - Sorenskrivergården - reguleringsplan
Dokument: Offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Sorenskrivergården - Nesbyen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Sorenskrivergården i Nesbyen kommune
Dokument: Høring - reguleringsplan Sorenskrivergården
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv7 - Vegpakke Hallingdal og strekninga Ørgenvika - Kittilsviken. Bompengefinansiering - Prinsppvedtak
Dokument: Melding om vedtak frå Nesbyen kommune - RV7 - Vegpakke Hallingdal og strekningen Ørgenvika-Kittilsviken. Bompengefinansiering - prinsippvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvikling av tverrfaglege tenester ved Hallingdal krisesenter
Dokument: Melding om vedtak frå Nesbyen kommune - Barnevernsvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: RV7 - Vegpakke Hallingdal og strekninga Ørgenvika - Kittilsviken. Bompengefinansiering - Prinsippvedtak
Dokument: Melding om vedtak - RV. 7, Vegpakke Hallingdal og strekningen Ørgenvika- Kittilsviken. Bompengefinansiering - prinsippvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernvakt for Hallingdal samarbeid med Hallingdal krisesenter (P360 21/00384)
Dokument: Melding om vedtak - Barnevernsvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernvakt for Hallingdal til Hallingdal Krisesenter - samarbeidsavtale Hallingdal Krisesenter
Dokument: Melding om vedtak: Barnevernsvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bompengefinansiering - vegpakke Hallingdal 2021
Dokument: Melding om vedtak: Prinsippvedtak frå Nesbyen kommune - Bompengefinansiering - Vegpakke Hallingdal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevernvakt for Hallingdal til Hallingdal krisesenter - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter
Dokument: Melding om vedtak - Barnevernvakt for Hallingdal - samarbeidsavtale Hallingdal krisesenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Igangsettingtillatelse fordrøyningsanlegg for avløp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - Husemoen - nedlagt avfallsdeponi
Dokument: Prøvetaking av grunnvann - Nesbyen - Husemoen - nedlagt avfallsdeponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Nesbyen kommune - Statstilskudd 2021 - Tilskudd utstyr programmering 2019 – 2021 - Den teknologiske skolesekken - Tiltak 2
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - tilskudd - Kompetanseløft 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Dokument: Aksept av vilkår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbankens kommunestrategi - Nesbyen kommune
Dokument: Dialog vedrørende bruk av startlån til å opprettholde et arbeidsforhold og sikre tilgang til nødvendig arbeidskraft i kommunen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tverrlie 8, Nesbyen kommune
Dokument: Melding vedr. 18-00565-35 - 01201805, Tverrlie 8 - Melding om vedtak av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Verneprosess for område Beia ved Nesbyen kommune
Dokument: Verneprosess for område Beia ved Nesbyen - oversendelse av protokoll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - Tverrlie 8 - planID 01201805 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - Tverrlie 8 - planID 01201805 - reguleringsplan / detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valgkrets 7 Sør-Norge
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: Valgkrets 1 Østre
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: Valgkrets 3 Nordre
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: Valgkrets 4 Gáisi
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: Valgkrets 5 Vesthavet
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: Valgkrets 6 Sørsamisk
Dokument: Bestilling stemmesedler
Filer:
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Tilskudd - Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer ( ROP )
Dokument: Tilbakemelding fra Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune – adressering 2020/2021
Dokument: Nesbyen kommune – Flaggspettvegen, Rausjørvegen mfl. – ber om tilråding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Nesbyen kommune knr 3040 (tidl. knr 0616)
Dokument: Forslag til seks nye veinavn for adressering ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - høring fra Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kriteriedata for rammefinansiering - Statsb år 2022
Dokument: 3040-NESBYEN KOMMUNE - Rapportering av antall personer med psykisk utviklingshemming i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Dokument: Aksept av vilkår 2021 - kommunalt rusarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Reguleringsplan for Tøllemovegen 7 - Gnr/bnr 86/69
Dokument: Nesbyen kommune - 1. gangs behandling og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan 01202005 - Tøllemovegen 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - reguleringsplan
Dokument: Offentlig ettersyn - Nesbyen - 86/69 - Tøllemovegen 7 - 01202005 - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Tøllemovegen 7
Dokument: Tøllemovegen 7 - 1. gangs behandling og offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Einan 5 (Solgrenda) i Nes kommune
Dokument: Melding om vedtak: 01201905, Einan 5 - opphør av reguleringsplan for Einan (planID 01201407) i medhold av plan- og bygningslovens §12-14 - melding om vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - Einan 5 - detaljregulering / reguleringsplan
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - Einan 5 - detaljregulering / reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Seterfeltet 2, gnr/bnr 56/201 og 56/1136 i Nes kommune
Dokument: Melding om vedtak: 01201803, Seterfeltet 2 - Vedtak av detaljreguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen ( Nes ) - 56/1136 - 56/201 - Seterfeltet 2 - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Melding om vedtak - Nesbyen - 56/1136 - 56/201 - Seterfeltet 2 - planID 01201803 - reguleringsplan / detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilråding om vern av skog i Viken
Dokument: Anmodning om utsettelse av sak – Verneprosess for området Beia i Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilrådning om vern av skog i Viken i mars 2021
Dokument: Anmodning om utsettelse av sak - verneprosess for området Beia i Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen - 77/14 - Sandevja - klage tillatelse enebolig - kommunedelplan 00201201
Dokument: Klagesak - klage tillatelse enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Tilskudd - Smitteverns- og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykiske helseproblemer ( ROP )
Dokument: Søknad tilskudd smittevern - oppfølgingsarbeid for personer med rus- og psykisk helsevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Innkjøp av digitale læremidler - tilskudd 2021 (bokmål)
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune helsetjenester - Tilskudd - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Statsb 2018
Dokument: Søknad om tilskudd til Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om vedtak fra kommunene - økt låneramme
Dokument: Melding om vedtak fra Nesbyen kommune: Endring av selskapsavtale for Hallingdal Renovasjon IKS - økt låneramme
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksinerådgivning (ikke korona) - Henvendelser fra helsepersonell, kommuner, fylkeskommuner, bedrifter, foreninger m.fl. - 2020/2021 - Samlesak
Dokument: Henvendelse - Vaksine etter Astra Zeneca
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NESBYEN KOMMUNE HELSETJENESTER - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb. 2021
Dokument: Aksept av vilkår - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb. 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune (tidl. Nes i Buskerud) - Tilskudd - Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Statsb 2018
Dokument: Informasjon ubrukt 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune helsetjenester - Tilskudd - Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Statsb 2018
Dokument: Rapportering - Tilskudd til Helhetlig støtte til pårørende med krevende omsorgsoppgaver - Helhetlig støtte og ivaretakelse av barn som pårørende i Hallingdal - Statsb. 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Tilskudd til skolebibliotek - Statstilskudd 2021 - Tilskudd til skolebibliotek
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nedsetting av fartsgrense rv. 7 gjennom Breiakleivi - Nesbyen kommune
Dokument: Forespørsel om nedsetting av fartsgrense rv. 7 gjennom Breiakleivi - Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skilting - Kv. 3040 Alfarvegen, omgjøring til forkjørsveg - Kv. 1021 Tøllemovegen, vikeplikt for fv. 2908 - Nesbyen kommune
Dokument: Ber om skiltvedtak - Kv. 3040 Alfarvegen, omgjøring til forkjørsveg - Kv. 1021 Tøllemovegen, vikeplikt for fv. 2908 - Nesbyen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - tilskudd - Kompetanseløft 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Dokument: Oppdatert rapportering 2020 - kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Søknad om tilskudd til å holde sommerskole
Dokument: Søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nesbyen kommune - Tiltak på eiendommen Bergheim stasjon - Gnr/bnr 4000/2
Dokument: Nesbyen kommune - Gnr/bnr 4000/2, Bergheim stasjon - Endringstillatelse for oppsetting av mast.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Egenkontrollrapporter 2020 - Avløpssektoren ( renseanlegg - avløpsnett og slam )
Dokument: Nesbyen kommune - Nesbyen avløpsanlegg - Nesbyen - Egenkontrollrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommuner - kap 576 post 60
Dokument: Nesbyen - Rapportering på vedlikeholdstilskuddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - Tilskudd til kommunalt rusarbeid
Dokument: Revidert økonomirapportering 2020 tilskudd til kommunalt rusarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mekling - Nesbyen kommune - kommuneplanens araldel 2015 - 2025
Dokument: Kommuneplanens arealdel - ny oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - tilskudd - Kompetanseløft 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Dokument: Rapportering 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Vestre Viken - Nesbyen - tilskudd - Kompetanseløft 2020 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Dokument: Søknad om tilskudd 2021 - Kompetanse- og innovasjonstilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NESBYEN KOMMUNE TEKNISK ETAT ADMINISTRASJON - Årlig innrapportering
Dokument: Årlig innrapportering for vannforsyningssystem
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...