Norske-postlister.no


Viser [100] av [4 184].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 210/1543 - Reguleringsplan Engan
Dokument: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - merknad til detaljreguleringsplan Engasbukta sør - Nærøysund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AkerBP, Equinor, Lotos - Noa og Krafla - Ny vekselstrømkabel - Kraft fra land til planlagte oljefelt
Dokument: Noa og Kraftla oljefelt - Kraft fra land - Orientering om utredelsesprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ultvedt-Smestad - 132 kV-luftledning - Riving - Oslo kommune - Ringsaker kommune, Oslo og Viken
Dokument: Ultvedt-Smestad - Nedleggelse av 132 kV luftledning - Delvedtak MTA
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 36/3 og 8 - Søknad om oppfylling av dal
Dokument: NVEs uttalelse - Søknad om nydyrking /oppfylling gbnr. 36/3 og 8 - Sør-Odal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Vannkraft AS - Syrtveitfossen - Kraftutbygging - Evje og Hornnes kommune, Agder
Dokument: Syrtveitfossen - Kraftutbygging - Høring av melding og forslag til konsekvensutredningsprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ultvedt-Smestad - 132 kV-luftledning - Riving - Oslo kommune - Ringsaker kommune, Oslo og Viken
Dokument: Ultvedt-Smestad - Riving av 132 kV-luftledning - Høring av miljø-, transport- og anleggsplan (MTA)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 237/5 - Olav og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tiltak for deling av gnr 237 bnr 5 til parseller for fritidsformål / naust
Dokument: 237/5 - Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE - spørsmål om NVE har fått oversendt dispensasjonssøknad i forbindelse med søknad om fradeling av hyttetomt fra gnr 237 bnr 5 - Melkarmoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bevaringsstrategiarbeid - Medvirkning
Dokument: Bevaringsstrategiarbeid - Innspill fra NVE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hemsilvassdraget - Sektoravgift - Revisjon av konsesjonsvilkår - Hemsedal, Ål og Gol kommuner, Viken
Dokument: Hafslund ECO Vannkraft AS - Revidert konsesjon for regulering i Hemsilvassdraget - Innkreving av sektoravgift til kulturminnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra LNF- området i kommunedelplan for Lakselv - Gapahuk ved Lakselva - gnr. 19 bnr. 161 - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sektoravgift - Aurareguleringene - Lesja, Sunndal og Molde kommuner, Møre og Romsdal
Dokument: Statkraft Energi AS - Revidert konsesjon for Aurareguleringene - Innkreving av sektoravgift til kulturminnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tellenes vindpark
Dokument: Tellenes vindkraftverk - Bortfall av TV-signal, Avslutningsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: NVE fremmer innsigelse - Offentlig ettersyn - Kommuneplanens arealdel - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandling - Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft
Dokument: Vindkraft på land - NVEs oppfølging av Meld. St. 28 - Invitasjon til informasjonsmøte 16.09.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Gang- og sykkelsti langs Togstadvegen - planid 3415202106
Dokument: NVEs generelle tilbakemelding ved varsel om oppstart - Reguleringsplan for gang og sykkelveg langs Fv 1578 Togstadvegen - Sør Odal kommune, Innlandet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA - Innlandet fylkeskommune / Oppland
Dokument: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA - Oppland - Høringssvar fra NVE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan 3415202101 - Greina 3
Dokument: NVE trekker innsigelsen til reguleringsplan for Greina 3 - Sør-Odal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hardanger Energi AS - Tveitafoss kraftverk - Bjoreio i Eidfjord kommune - Konsesjon
Dokument: Invitasjon til synfaring - Revisjon av konsesjonsvilkår for Eidfjord Nord reguleringa og konsesjonsbehandling av Tveitafoss kraftverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Otravassdraget - Regulering - Valle, Bykle, Bygland, Iveland, Evje og Hornnes, Vennesla og Kristiansand kommuner, Agder
Dokument: Otravassdraget - Regulering - Høring av revisjonsdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Rogner massetak
Dokument: NVEs generelle innspill ved varsel om planoppstart - Reguleringsplan for Rogner massetak - Rv. 3 Evenstad - Imsroa syd i Stor-Elvdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NVE - Arva - 132kV kraftledning - Hopen til Saltstraumen - Transformatorstasjon - Konsesjon - Bodø kommune - Nordland
Dokument: NVE - Arva - 132kV kraftledning - Hopen til Saltstraumen - Transformatorstasjon - Underretning om at konsesjonsvedtak er påklaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 73/3 - 73/1 - Reguleringsplan for Fjær steintak - del av eiendommen gnr 73 bnr 3 og gnr 73 nr 1
Dokument: 73/3 - 73/1 - NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - kopi av e-post til Ida Anette Røes med tilbakemelding - meningsytring - detaljreguleringsplan for Fjær steintak - del av gnr 73 bnr 3 og gnr 73 bnr 1 - Nærøysund kommune (NVE sak 202003685)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] reulering - Høring - Suldal kommune, Hjelmeland kommune og Bykle kommune - Rogaland
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] regulering - Høring av revisjonsdokument - Kongelig resolusjon 13.09.1974
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Energi Produksjon AS - Ljosland kraftverk - Skjerkavassdraget - Skjerka kraftverk - Åseral kommune - Agder
Dokument: Revidert konsesjon for Skjerkavassdraget - Innkreving av sektoravgift til kulturminnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tverrelvvassdraget - Fornyelse av vassdragskonsesjon - Nordkapp kommune, Porsanger kommune og Måsøy kommune - Troms og Finnmark
Dokument: Revidert konsesjon for Tverrelv-, Lafjord- og Austerelvvassdraget - Innkreving av sektoravgift til kulturminnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åbjøravassdraget - Reguleringskonsesjon og revisjon av vilkår - Sektoravgift for kulturminner i vassdrag
Dokument: Revidert konsesjon for regulering av Åbjøravassdraget - Innkreving av sektoravgift til kulturminnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Evanger kraftverk - Eksingedalsvassdraget -Teigdalsvassdraget - Vaksdal og Vik kommunar - Voss herad - Vestland
Dokument: Evanger kraftverk - Eksingedalsvassdraget -Teigdalsvassdraget - Høyring av revisjonsdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergsdalsvassdraget - Torfinnsvassdraget - Revisjonsdokument - Vaksdal og Kvam kommuner - Voss herad - Vestland
Dokument: Bergsdalsvassdraget - Torfinnsvassdraget - Revisjonsdokument - Høyring - Vaksdal og Kvam kommuner - Voss herad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Steinsland-/Modalsvassdraget - Revisjonsdokument - Modalen, Vik, Vaksdal og Høyanger kommunar - Vestland
Dokument: Steinsland-/Modalsvassdraget - Revisjonsdokument - Høyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauvatn - Ildgrubefossen kraftverk - Regulering - Rana kommune - Nordland
Dokument: Rauvatn - Ildgrubefossen kraftverk - Regulering - Høring av revisjonsdokument - Rana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ultvedt-Smestad - 132 kV-luftledning - Riving - Oslo kommune - Ringsaker kommune - Oslo og Innland
Dokument: NVE gir Statnett tillatelse til rive 132 kV-ledningen Ultvedt-Smestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Draugen og Njord - Oljeplattformer - Straum transformatorstasjon - Kraftforbindelse
Dokument: Draugen og Njord - Fastsatt utredningsprogram for elektrifisering av oljeplattformene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ormen Lange fase 3 - Høring konsekvensutredning
Dokument: Ormen Lange-feltet Fase 3 - NVE har gjeve A/S Norske Shell konsesjonsløyve til auka straumforsyning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvre Glomvatn - Konsesjon for regulering - Meløy kommune, Nordland
Dokument: Øvre Glomvatn - Fornyelse av konsesjon for regulering - Orientering om innstilling til OED
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klassifisering av dammer i Nærøysund kommune
Dokument: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - kopi av brev til firma ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedr. klassifisering av dam Liafossen i Nærøysund kommune - konsekvensklasse 0
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marin Energi - Testsenter - TentraSpar - Demo - Flytende havvindturbin - Karmøy kommune - Rogaland
Dokument: Marin Energi - Testsenter - TentraSpar - Demo - Flytende havvindturbin - Orientering om godkjenning av detaljplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NVE - Arva - 132kV kraftledning - Hopen til Saltstraumen - Transformatorstasjon - Konsesjon - Bodø kommune - Nordland
Dokument: NVE - Arva - 132kV kraftledning - Hopen til Saltstraumen - Transformatorstasjon - Vedtak om konsesjon - Orientering - Bodø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan 3415202002 Kampen panorama
Dokument: NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Kampen panorama - Sør-Odal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NVE`s prioriteringer for behandling av nettsaker
Dokument: NVE`s prioriteringer for behandling av nettsaker - Orientering til nettselskaper og kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Orientering til nettselskaper og kommuner - NVEs prioriteringer for behandling av nettsaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - behandling av nettsaker
Dokument: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - orientering til nettselskaper og kommuner om NVE's prioriteringer for behandling av nettsaker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arna, Gnr. 284, Bnr. 64, Øvre Seimsmark - Bjørnarhallen, Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. Arna, Gnr. 284, Bnr. 64, Øvre Seimsmark - Bjørnarhallen, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 159, Bnr. 28 m.fl., Sykkelkryssing av Fjøsangerveien, Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. Årstad, Gnr. 159, Bnr. 28 m.fl., Sykkelkryssing av Fjøsangerveien, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skienselva ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Sikringstiltak - Skien kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: Skienselva ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Etablering av sikringstiltak mot kvikkleireskred - Undervannsfylling ferdig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda, Gnr. 111, Bnr. 25, Lilandsvegen 90 Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn. Ytrebygda, Gnr. 111, Bnr. 25, Lilandsvegen 90 Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: AkerBP, Equinor, Lotos - Noa og Krafla - Ny vekselstrømkabel - Kraft fra land til planlagte oljefelt
Dokument: Kraft frå land til dei planlagde oljefelta Noa og Krafla - Høyring av melding og invitasjon til møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Longyearbyen - Sikringstiltak for skredutsatt bebyggelse - sml § 44 - Dispensasjon - Svalbard
Dokument: Longyearbyen - Ønsker å forlenge deler av sikringsanleggene mot Longyearelva - Viser til vedtak om dispensasjon til tiltak - Spørsmål om det må søkes på ny
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Equinor - Equinor - Kabel fra land til Troll B- og C- plattformene i Nordsjøen - Konsesjon - Anlegg på Kollsnes
Dokument: Equinor - Kabel fra land til Troll B- og C- plattformene i Nordsjøen - Høring av miljø-, transport- og anleggsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindkraft på land - Endringer i konsesjonsbehandling - Kunnskapsgrunnlag om virkninger av vindkraft
Dokument: Oppfølging av stortingsmeldingen om vindkraft på land - Invitasjon til samarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 361 m. fl., Fyllingsdalen kulturhus, Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 361 m. fl., Fyllingsdalen kulturhus, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidfjord Nord - Reguleringsplan - Eidfjord kommune og Ulvik kommune - Vestland
Dokument: Eidfjord Nord - Reguleringa - Høyring av revisjonsdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus, gnr. 168, bnr. 563, mfl., Mulebanen, Reguleringsplan
Dokument: Tilbaketrekking av innsigelse. Bergenhus, gnr. 168, bnr. 563, mfl., Mulebanen, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad, Gnr. 160, Bnr. 469 m.fl., Nattlandsveien, Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid. Årstad, Gnr. 160, Bnr. 469, Nattlandsveien, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Marin Energi - Testsenter - TentraSpar - Demo - Flytende havvindturbin - Karmøy kommune - Rogaland
Dokument: Marin Energi - Testsenter - TentraSpar - Demo - Flytende havvindturbin - Høring av detaljplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby - 132 kV kraftledning Skaidi-Smørfjord - Nye kraftledninger - Troms og Finnmark
Dokument: Nye kraftledninger - 420 kV kraftledning Skaidi-Lebesby - 132 kV kraftledning Skaidi-Smørfjord - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skaidi-Hammerfest - Ny 420kV kraftledning - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark
Dokument: Skaidi-Hammerfest - Ny 420kV kraftledning - Gjenopptagelse av konsesjonsprosess og høring av tilleggssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvitfjell og Raudfjell vindmøllepark
Dokument: KOPI - Raudfjell - Kvitfjell vindkraftverk - Etablering av drikkevannsforsyning i Buvika - Oversendelse av to klager på vedtak om retting og varsel om tvangsmulkt av 21122020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 9/335 - Transformatorstasjon BKK Storebotn
Dokument: Gbnr 9/335 - Høring - Konsesjonssøknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus, Gnr 166 og Bnr 571 mfl., Skostredet, Reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til offentlig ettersyn. Bergenhus, Gnr 166 og Bnr 571 mfl., Skostredet, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tyssedal kraftverk - Tysso I - Statsbudsjettet kap 1429 post 72 - Tilskudd - Ullensvang kommune, Vestland - Kulturminne-id 87202
Dokument: Tysso I kraftverk - Tilskot til periodisk vedlikehald 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Telemarkskanalen - Statsbudsjettet 2021 - Tilskudd
Dokument: Telemarkskanalen - Statsbudsjettet 2021 - Tilskudd til vedlikehold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Revidering av NVEs listeførte kulturminner - Utkast til nye kriterier for verdivurdering
Dokument: Revidering av NVEs listeførte kulturminner - høring av oppdatering av veileder for oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vrenga - Gjuva - Høymyrselv - Reguleringen - Flesberg og Rollag kommuner - Viken
Dokument: Vrenga - Gjuva - Høymyrselv - Regulering - Høyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planident 20160206 - Flaskebekk - Områderegulering
Dokument: Høringsuttalelse fra NVE - 25.2.21 - Offentlig ettersyn/høring av forslag til områdeplan for Flaskebekk og Sjøstrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om bygging av landbruksvei - gbnr 44/3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: NVEs uttalelse til kryssing av Rødbekken med landbruksvei i Midtre Gauldal kommune, Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tokke- Vinje vassdraget - Reguleringa - Tokke kommune - Vinje kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: Tokke- Vinje vassdraget - Reguleringa - Orientering om tilråding til OED om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringa av Tokke-Vinjevassdraget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SinkaBerg-Hansen AS - Søknad om tillatelse til regulering og vannuttak fra Saglivatnet i Bindal og Nærøysund kommuner
Dokument: NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - kopi av brev til Sinkaberg-Hansen AS med avslag på søknad om å senke Saglivatnet under LRV - Bindal og Nærøysund kommuner i Trøndelag og Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ormen Lange fase 3 - Høring konsekvensutredning
Dokument: Ormen Lange fase 3 - Strømforsyning - Høring av konsekvensutredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...