Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 426].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: UDIR Utdanningsdirektoratet Etatsstyring 2021 Tildelingsbrev, oppdrag, rapporter og planer
Dokument: Tilbakemelding på konkurransegrunnlag til anskaffelsen av forskning på opplæringstilbud for nyankomne elever
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akutte utfordringer for utenlandske sesongarbeidere i norsk grøntnæring
Dokument: Svar på bestilling om mulige endringer i utlendingsforskriften kapittel 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021 - Utlendingsnemnda (UNE)
Dokument: Svar på bestilling vedrørende oppretting av inkurie i utlendingsforskriften - familieinnvandring for flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til endring av utlendingsforskriften § 1-1 for arbeidstakere til film- og serieinnspillinger
Dokument: Svar på bestilling vedrørende endring i Utlendingsforskriften § 1-1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UDI - Klage - avslag på anmodning om dokumentinnsyn
Dokument: UDI - Oversendelse av klage - avslag på partsinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dublin-samarbeidet 2020 EU - Europeisk samarbeid på justis- og innenriksfeltet (JHA)
Dokument: Oppdatert vurdering på situasjonen rundt overføringer fra Hellas til Norge og Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regelverket for utvisning av tredjeborgere som reaksjon på omgåelsesekteskap
Dokument: Svar på anmodning om innspill til bearbeidet forslag til regel om utvisning av tredjelandsborgere ved omgåelsesekteskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage Avslag om partsinnsyn i statsborgerskapssak
Dokument: Klageoversendelse Delvis avslag på partsinnsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innlevering av oppholdskort
Dokument: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven - forespørsel om midlertidig ordning om unntak for innlevering av oppholdskort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2020 - 2021 - Oversikt over asylsøkere i skolepliktig alder
Dokument: Skoleliste høsten 2020 - Utlendingsdirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2021 - statstilskudd innvandrere og flyktninger
Dokument: Purring - signert akseptbrev for alternativ mottaksplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Integreringstilskudd flyktninger 2021, utbetaling introduksjonsordningen
Dokument: Purring fra UDI på oversendelse av akseptbrev til signering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til veileder om taushetsplikt opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen
Dokument: Høringssvar - utkast til veileder om taushetsplikt opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakskostnader Fvl § 36 Klage - Avskjermet
Dokument: Søknad om dekning av sakskostnader for borger av Iran - klageoversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven - utlendingsloven § 31 første ledd første alternativ, jf. flyktningkonvensjonen artikkel 1D
Dokument: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven - utlendingsloven § 31 første ledd første alternativ, jf. flyktningkonvensjonen artikkel 1D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven – utlendingsloven § 31 første ledd første alternativ - jf flyktningkonvensjonen artikkel 1D
Dokument: Praksisforeleggelse etter utlendingsloven – utlendingsloven § 31 første ledd første alternativ - jf flyktningkonvensjonen artikkel 1D
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om rett til opplæring for personer med avslag på søknad om oppholdstillatelse
Dokument: Innspill til Kunnskapsdepartementets (KD) forslag om rett til opplæring for personer med avslag på søknad om oppholdstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bortvisning av utenlandske mannskaper på boreinnretning under klargjøring for produksjonsboring på norsk sokkel
Dokument: Innspill - Anvendelse av utlendingsforskriften (utf.) §§ 1-10 og 1-11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Assistert retur - statistikk - UDI
Dokument: Månedlig rapport for assistert retur - mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til høringsbrev om rettshåndhevende myndigheters tilgang til Eurodac
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til høringsbrev om rettshåndhevende myndigheters tilgang til Eurodac
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - retningslinje for hurtigspor
Dokument: Høringsbrev - retningslinje for hurtigspor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: easo rapport uke 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: Bosnia- Herzegovina - rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Somaliske pass og andre ID-dokumenter
Dokument: Oppdrag om utvidet anerkjennelse av somaliske pass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UDI - føringer og tilsyn - 2021
Dokument: Forlengelse av driftsavtale Drevsjø mottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål fra Den australske ambassaden i København vedrørende utenlandsk borger
Dokument: Oversendelse av informasjon og saksdokumenter om identitet på anholdt person - kopi av brev til UD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: easo rapport uke 12
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse - Statistikk - Antall enslige mindreårige under barnevernets omsorg i Norge som er utenfor asylsystemet - UDI
Dokument: Ber om statistikk - Antall enslige mindreårige under barnevernets omsorg i Norge som er utenfor asylsystemet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dublin-samarbeidet 2020 EU - Europeisk samarbeid på justis- og innenriksfeltet (JHA)
Dokument: Orientering om praksisendring etter utlendingsloven § 32 første ledd bokstav b i forbindelse med overføringer til Ungarn etter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-forordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Migrasjon i Europa - rapporter og statistikk
Dokument: Månedsrapport februar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikkbestillinger UDI 2021
Dokument: Månedsrapport - februar 2021 - UDI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Oversendelse av klage over avslag på assistert retur - UDI
Dokument: Oversendelse av klage - avslag på søknad om tilskudd til assistert retur - UDI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Oversendelse av klage over avslag på assistert retur - UDI
Dokument: Oversendelse av klage over avslag på søknad om tilskudd til assistert retur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Oversendelse av klage over avslag på assistert retur - UDI
Dokument: Oversendelse av klage - avslag på søknad om tilskudd til assistert retur - UDI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Oversendelse av klage over avslag på assistert retur - UDI
Dokument: Klage på avslag om assistert retur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akutte utfordringer for utenlandske sesongarbeidere i norsk grøntnæring
Dokument: Svar på bestilling - statistikk sesongarbeidere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: easo rapport uke 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlevering av straffesaksdokumenter til UDI
Dokument: Svar - Midlertidig praksis i saksforberedelsen av saker om oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag etter utlendingsloven § 53
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DNA-analyse i del av restanseporteføljen som følge av Covid 19
Dokument: Orientering - utvidet unntak i DNA-analyse i restanseportefølje som følge av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelse om personer som selger seksuelle tjenester under pandemien
Dokument: Innspill til veileder med smittevernfaglige råd for å forebygge covid-19 ved salg eller bytte av seksuelle tjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Innspill til ny retningslinje for oppholdstillatelse til au pair
Dokument: Høringsbrev - Innspill til ny retningslinje for oppholdstillatelse til au pair
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akutte utfordringer for utenlandske sesongarbeidere i norsk grøntnæring
Dokument: Svar på bestilling del 2 - statistikk sesongarbeidere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akutte utfordringer for utenlandske sesongarbeidere i norsk grøntnæring
Dokument: Tilleggsinformasjon - statistikk sesongarbeidere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forhandlinger med Storbritannia om frihandelsavtale – personbevegelse
Dokument: Vedrørende UK-forhandlinger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statistikkbestillinger UDI 2021
Dokument: Statistikk om enslige mindreårige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsulentavtale- ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - rådgivende barnepsykolog
Dokument: Rådføring med UNE psykolog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om endringer i støtte ved retur til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tidsavgrenset periode
Dokument: Orientering om nytt program for assistert frivillig retur til Irak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Irak Landinformasjon 2021
Dokument: Nytt program for assistert, frivillig retur til Irak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Engangsløsning for eldre asylsøkere ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] lengre enn 16 år i Norge
Dokument: Foreleggelse - engangsløsning for eldre asylsøkere med lang oppholdstid i Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Migrasjon - relokalisering
Dokument: Svar på henvendelse fra EU-delegasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Migrasjon - relokalisering
Dokument: Referat fra koordineringsmøtet om relokalisering fra Hellas i regi av Europakommisjonen 24032021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Migrasjon - relokalisering
Dokument: Relokalisering fra Hellas - oppdatert rapport på status
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1713 (2020-2021) fra representanten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] om botid Antall ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fått tilbakekalt statsborgerskap hos UDE og UNE etter regelverket i instruks F-07-20
Dokument: UDI Svar på bestilling om informasjon om praksis og statistikk for tilbakekall av statsborgerskap på grunn av uriktige opplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlendingsdirektoratet - angående oppholdstillatelser for deltakere i Norge
Dokument: Mulighet for direkte innreise for Norec-deltakere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2021
Dokument: Tilskuddsbrev om tildeling av tilskuddsmidler for alternativ mottaksplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sakskostnader Fvl § 36 Klage - Avskjermet
Dokument: Søknad om dekning av sakskostnader for borger av Fillipinene - klageoversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonal strategi for IKT-sikkerhet
Dokument: Svar - Oppfølging og rapportering på digital sikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2021
Dokument: Tilbakemelding på telefonsamtale - Forespørsel om alternativ mottaksplass - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drift av mottak / asylmottak i perioden med korona Covid-19
Dokument: Vaksinering av beboere i asylmottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven ( oppholdssted under innreisekarantene mv )
Dokument: Høringssvar - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BESTILLING - UAVHENGIG TILSYNSORDNING MED INNKVARTERING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE OVER 15 ÅR I ASYLMOTTAK
Dokument: UDIs svar til Justis- og beredskapsdepartementet om tilsynsordning for enslige mindreårige ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i asylmottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger i 2021
Dokument: Dokument 21/01258-4 UDI sin forespørsel om alternativ mottaksplass - kan ikke ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] mottatt svar fra Nittedal kommune sendt fra Utlendingsdirektoratet - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsynsordning mottak
Dokument: Svar på foreleggelse av utkast til høringsnotat - Statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] i asylmottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prejudisielle foreleggelser 2017 - 2018
Dokument: Prejudisiell sak for EU-domstolen - sak C-22/21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvisning pga brudd på smittevernloven
Dokument: Svar vedrørende innspill til utvisning for brudd på smittevernloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1645 fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørende avvikling av kompetanseutvikling ved Sjøvegan mottak og utlysing av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-avdeling østlandsområdet
Dokument: Innspill ifb spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1645 fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] vedrørende avvikling av kompetanseutvikling ved Sjøvegan mottak og utlysing av ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-avdeling østlandsområdet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EØS - Prejudisiell sak for EU-domstolen - tolkning av direktiv 2004/38
Dokument: Svar fra UDI - Prejudisiell sak for EU-domstolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: easo rapport uke 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: Siste utgave av EASO nyhetsbrev om asylrett ( No 1/2021)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlendingsdirektoratet - UDI - Klage på avslag over begjæring om partsinnsyn etter forvaltningsloven
Dokument: Utlendingsdirektoratet - UDI - Klage på avslag over begjæring om partsinnsyn etter forvaltningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Oversendelse av klage over avslag på assistert retur - UDI
Dokument: Svar på bestilling om praksis i saker om tilskudd til assistert retur
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vertskommunetilskudd for barnehageplass og SFO
Dokument: Tilskuddbrev - Barnehagetilskudd 1. kvartal 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utlendingsforvaltningen generelt - møter mm.
Dokument: Ressursbestilling for Internasjonal IT-portefølje UDI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursbestillinger fra UDI
Dokument: Ressursbestilling for Internasjonal IT-portefølje UDI
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ressursbestillinger fra UDI
Dokument: Ressursbestilling for prosjekt KVU-utredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: Agenda møte (power point)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Innvandringsavdelingen
Dokument: Svar på spørsmål til UDIs innspill - Revidert nasjonalbudsjett 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2021 - Innvandringsavdelingen
Dokument: Svar fra UDI på spørsmål fra JD til post 22 - RNB 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat om høringsnotat om gjennomføring av EUs forordninger om Schengen informasjonssystem (SIS)
Dokument: Departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat om høringsnotat om gjennomføring av EUs forordninger om Schengen informasjonssystem (SIS)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd barnehageplass - Drevsjø statlige asylsøkermottak - 2019
Dokument: Vedr. 21-03138-1 - Tilskuddbrev - Barnehagetilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontinuitetsplaner i departementene og virksomheter i justissektoren - Covid-19
Dokument: Tilbakemelding om gjennomgang av kontinuitetsplaner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 (forlengelse)
Dokument: Merknader - Forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statlige asylmottak - vertskommune
Dokument: Tilskuddbrev - Barnehagetilskudd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsborgerskap Samlesak
Dokument: UDI Ytterligere svar Statsborgerskap Revidert nasjonalbudsjett 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: EASO - info saker 38 MB
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: easo 38 - tilleggsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: EASO - samlesak
Dokument: EASO styremøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsavtaler - Nome Statlig Mottak
Dokument: Indeksregulering 2021. Rammeavtale på drift av basismottak - Region Sør - Nome kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høring
Dokument: NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - høringsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten
Dokument: Høringssvar - Rapport - NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...