Norske-postlister.no


Viser [100] av [20 045].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 73/1/107/0 Lavvo, Samegamme, Hardangervidda 80, Haugastøl
Dokument: 73/1/107/0 Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning
Dokument: Rukkedalen/Rukkedalsvegen - etablering av fordrøyningsbasseng og oppdimensjonering av spillvannsledning, rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan
Dokument: 0 1202107, Synstevassåsen 2 - detaljreguleringsplan - svar på bestilling av kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel
Dokument: Fetjan hytteområde - framføring av strømkabel - oversendelse av rapport fra kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo
Dokument: 86/1/0/0 Riving av låve Skurdalsvegen 343, Geilo - Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 269R-7 Reguleringsendring Raje hyttefelt, endring gbnr. 55/73
Dokument: Uttalelse til varsel om reguleringsendring 269R-7 Raje hyttefelt, endring gbnr. 55/73
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 3/49, Flå
Dokument: Flå kommune - Reguleringsplan - Gbnr 3/49 - Sørbygda - Fradeling av boligtomt i LNF - Til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell
Dokument: Revidering av detaljregulering Bardøla Høyfjellshotell- Uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 64/168/0/0 Riving og oppføring av uthus, Bruslettstølen 1 - Dispensasjon
Dokument: Hol kommune - Byggesak - Gbnr 64/168 - Oppføring av uthus - Uttalelse til dispensasjonssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg kommune - Detaljregulering Kvartal 64 - Gnr/bnr 1/897, 1/674, 1/1068, 1/1047 og 1/1083
Dokument: Sarpsborg kommune - Uttalelse til varsel om oppstart - Kvartal 64 - Kopi av brev til BAS Arkitekter AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pyt, Pytt - 39/2 - Drenering av jordbruksjord - Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - kml § 8 - Vestby kommune, Viken - KulturminneID 51382 og 31655
Dokument: Pyt, Pytt - 39/2 - kml § 8, 1. ledd - Innvilget dispensasjon for drenering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 01202101, Buvassbrenna 6 - detaljreguleringsplan
Dokument: 01202101, Buvassbrenna 6 - oppstartsvarsel detaljregulering, kulturminneregistrering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søre Vegglifjell - Mogen-Lauvhaugen - 11/67 - Hyttetomt - Rollag kommune, Viken
Dokument: Søre Vegglifjell - 11/67 - Hyttetomt - Varsel om funn av (trolig) automatisk freda kulturminne - Id 280426
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søylegården / Søilegaarden - Svenskegata 10 - 66/155 - Statsbudsjettet - Tilskudd - Halden kommune, Viken - KulturminneID 86048
Dokument: Søilegaarden - Svenskegata 10 - 66/155 - Vedtak om ekstra tilskudd til utbedring av sydgavlen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsvoll kommune - Sessvollvegen - hull og dårlig dekke mellom sporene på Dal
Dokument: Eidsvoll kommune - ber om tiltak i forbindelse med hull og dårlig dekke mellom sporene på Dal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034
Dokument: SV: Offentlig ettersyn av forslag til planprogram , utsatt høringsfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - kunst- og kulturprosjekter
Dokument: Nyhetsbrev august 2021 - Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 1. halvår 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskuddsordninger - Kultur og mangfold
Dokument: Nyhetsbrev august 2021 - Tilskudd til kunst og kulturprosjekter 1. halvår 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spillemidler til idrettsanlegg 2020
Dokument: Delutbetaling spillemidler - 76661 - Eidsvoll Verk skistadion rekrutteringsbakke hopp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om læreplaner yrkesfag
Dokument: Spørsmål knyttet til innføring og overgangsordninger for nye læreplaner for opplæring i bedrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meldeskjema for tilganger karriereveiledning
Dokument: Meldeskjema tilgang til IMDinett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Basestasjon og antennesystem, Tuftestølen, Skurdalen
Dokument: Basestasjon og antennesystem, Tuftestølen, Skurdalen - Kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Henvendelser vedrørende voksenopplæring og realkompetanse - 2020 / 2021
Dokument: Bestilling av realkompetansevurdering i engelsk på grunnskolenivå
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesbibliotekets tjenester og interkommunalt biblioteksamarbeid
Dokument: Svar - Fylkesbibliotekets tjenester og interkommunalt biblioteksamarbeid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 2021 - 2030
Dokument: Utsatt tidsfrist - Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 2021-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 230/1 - Lium - Søknad om veg
Dokument: Gbnr. 230/1 - Informasjon til plan om bygging av avkjørsel fra fv. 33 Feiringvegen til plass for lagring av tømmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser - oppvekst og utdanning
Dokument: Ny felles ordning for praksisdager i faget utdanningsvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Samfunn og miljø
Dokument: Utsatt frist - Høring - Landbruksstrategi for Viken fylkeskommune 2021 - 2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ukentlig rapportering fra fylkene - Permitterte og oppsagte lærlinger 2021
Dokument: Uke 33: Rapportering fra Viken fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken - rundskriv - invitasjoner - informasjon 2021 - Skole og oppvekst
Dokument: Ny felles ordning for praksisdager i faget utdanningsvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 157/24 Stabekkveien 9 - Carport
Dokument: Lier kommune - gbnr 157/24 - Stabekkveien 9 - Dispensasjon fra LNF formål - uttalelse om kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering Linnes panorama
Dokument: Lier kommune - Reguleringsplan - Linnesbakken 3 - Linnes panorama - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 36/2 - Vestsidavegen 1053 - Bruksendring av del av driftsbygning
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Gbnr 36/2 - Vestsidavegen 1053 - Bruksendring av del av driftsbygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utprøving av utdanningsvalg ved videregående skoler - 2021/22
Dokument: Informasjon om faget Utdanningsvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - planprogram for regionale planar i Viken
Dokument: Invitasjon til høyringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planinitiativ - detaljregulering Breidokk
Dokument: Innspel til varsel om oppstart av planarbeid - detaljregulering Breidokk, gnr. 10, bnr. 91 og 152
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2021
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av planprogram fpr nye regionale planer i Viken - Livskvalitet, deltakelse og likeverd - Kompetanse og verdiskaping - Areal og mobilitet
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for nye regionale planer - Viken fylkekommune
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken - 23.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - plan, miljø og teknisk
Dokument: Høringsmøte - nye regionale planer - Viken fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken fylkeskommune - Planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Viken fylkeskommune - Invitasjon til høringsmøte 23082021 - Planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte 230821 - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/29 - Nøstebakken 5 - Endring av bygg - utvendig tilbygg mindre enn 50 m²
Dokument: 14/29 - Tilbygg til bolighus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av våningshus
Dokument: Riving av våningshus - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte 23. august 2021 - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte 23.08.2021 - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for nye regionale planer - Viken fylkekommune
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken - 23.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for nye regionale planer - Viken fylkekommune
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken - 23.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for nye regionale planer - Viken fylkekommune
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken - 23.08.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Halden jernbanestasjon - 160/114 - Venterom - kml § 15a - Dispensasjon - Halden kommune, Viken - KulturminneID 87648-1
Dokument: Halden jernbanestasjon - Flisgulv i venterommet - kml § 15a - Vedtak om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søre Vegglifjell - Mogen-Lauvhaugen - 11/67 - Hyttetomt - Rollag kommune, Viken
Dokument: Søre Vegglifjell - Mogen-Lauvhaugen - 11/67 - Hyttetomt - Varsel om slaggfunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planarbeid i Viken fylke - regionale planer
Dokument: Invitasjon til høringsmøte om planprogram for nye regionale planer - kopi av brev fra Viken Fylkeskommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av planprogram for nye regionale planer i Viken
Dokument: Invitasjon til høringsmøte 23.08.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regional planstrategi
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Planprogram for regionale planer i Viken på høring - invitasjon til digitalt dialogmøte for kommunenes saksbehandlere 11. august
Dokument: Invitasjon til høringsmøte - planprogram for nye regionale planer i Viken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Funnefoss friluftslivsområde i Nes kommune
Dokument: Nes kommune - Byggesak - Gbnr 138 bnr.1 - Funnefoss - Plassering av pumpestasjon i statlig sikret friområde - Viken fylkeskommunes uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Garder kirke - Rullestolrampe - Vestby kommune - Viken - Id 84230
Dokument: Garder kirke - Rullestolrampe - Ber om uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Flå kommune
Dokument: Status kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling/riving/ny tomannsbolig
Dokument: Uttalelse til søknad om endret/utvidet bruk av avkjørsel fra FV 2888 - kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppretting av ny matrikkelenhet fra eiend. gbnr. 10/1, Flå
Dokument: Flå kommune - Reguleringsplan - Gbnr 10/1 - Fradeling av tomt i LNF-område - Søknad til uttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aur prestegård - 192/513 - Klage - Dispensasjon kml § 15a - Aurskog-Høland kommune, Viken - KulturminneID 212186
Dokument: Aur prestegård - 192/513 - Klage på vedtak om dispensasjon fra fredning - Informasjon angående behandling av klage - Ber om avklaring for sluttbehandling av saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mindre endring av Reguleringsplan for Sørlifeltet
Dokument: Halden kommune - uttalelse - Sørlifeltet - forenklet endring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Halden - Sørlifeltet - 4/106 - Svinesundsveien 338 - reguleringsplan
Dokument: Halden kommune - uttalelse - Sørlifeltet - forenklet endring - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionale planer - Viken
Dokument: Innkalling til regionalt planforum 24 august 2021 - Vestby kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nittedal kommune - overdragelse og pantsettelse - gnr. 58, bnr. 75
Dokument: Viken fylkeskommune - tilbakebetaling av spillemidler - Glitreklinikken svømmebasseng og treningsrom - kopi av brev til Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan ID2009003 Hallandsfjellet
Dokument: Kopi av brev til Numedal hus AS - Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - PlanId 2009003 - Hallandsfjell hytteområde - Endring av reguleringsplan - Varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilbakebetaling av spillemidler - Glittreklinikken svømmebasseng og treningsrom
Dokument: Kopi - Tilbakebetaling av spillemidler - Glittreklinikken svømmebasseng og treningsrom - anleggsnummer 24794
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regionalt planforum - Viken fylkeskommune 2021
Dokument: Innkalling til regionalt planforum 24. august - Vestby kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Veg til BSA2 Turufjell i Flå kommune - Detaljplan
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart - detaljplan veg til BSA2 Turufjell - Flå kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken - regionalt planforum - 2021 - innkallinger
Dokument: Innkalling til regionalt planforum 240821 - Vestby
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gol - 10/91 og 10/152 - Breidokkhagen - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Gol - Reguleringsplan - 10/91 og 10/52 - Breidokkhagen - Detaljregulering - Varsel om oppstart av planarbeid - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råde - 28/1 - Tombveien 33 - fradeling av kårbolig - dispensasjon fra kommuneplan
Dokument: Råde - uttalelse - Tombveien 33 - 28/1 - dispensasjon - fradeling av kårbolig - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ullensaker - 53/5 - Rambydalsvegen 684 - nybygg driftsbygning - dispensasjon fra kommuneplan
Dokument: Ullensaker - 53/5 - Rambydalsvegen 684 - Nybygg driftsbygning - Uttalelse til søknad - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nybygg kopi av Vadtvet bygning - gnr 1 bnr 1044 - Nansens gate 2A - OH TORGET AS
Dokument: Forhåndsuttalelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan ID2021003 Dagalifjell Hyttegrend - mindre endring av reguleringsbestemmelsene
Dokument: Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Nore og Uvdal kommune - Reguleringsplan - Dagalifjell Hyttegrend - Mindre endring av reguleringsbestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Viken fylkeskommune - Regionalt planforum 2021
Dokument: Innkalling til regionalt planforum 24082021 - Vestby kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gamleveien 217 - tillatelse - utkjøring
Dokument: Avkjørsel fra fylkesvei 1516 Gamleveien til gnr 82 bnr 10 Gamleveien 217
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 138/1 - Funnefoss - Oppgradering VA-anlegg
Dokument: Uttalelse til søknad om dispensasjon - Plassering av pumpestasjon i statlig sikret friområde - Gbnr 138/1 - Funnefoss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 83/8 - Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - 150702 - Oppretting av beiteareal Nestangen
Dokument: Uttalelse til søknad om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - Inngjerding av beiter på Nestangen - Gbnr 83/8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...