Norske-postlister.no


Viser [100] av [8 241].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Flyttemeldinger elever Oppeid skole
Dokument: Flyttemelding for ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salten Brann 110-sentralen
Dokument: Protokoll fra representantskapet i Salten Brann 5.11.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tiltak for barn og unge etter Covid 19 – fra Ungdommens fylkesråd
Dokument: Hvordan er pengene brukt?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på manglende opplæring/helsehjelp i Hamarøy kommune
Dokument: Re: Klage på manglede opplæring/helsehjelp i Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om ervervelse av tilleggstomt, Drag, gnr. 260 bnr. 351 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Aksept av vilkår for ervervelse av tilleggstomt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring - Forslag til endringer i forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til nye formidlingsformer - podcast
Dokument: Innvilget tilskudd til nye formidlingsformer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring av kommunale krav
Dokument: Oversendingsbrev med frist - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fastlegeordningen på Drag og orientering om vårt oppdrag ved The Quartz Corp
Dokument: Brev fra Narvik Bedriftshelsetjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning kommunal kompensasjonsordning - ny - for lokale virksomheter i Hamarøy Covid-19 - Hamarøy taxi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om støtteordning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning kommunal kompensasjonsordning - ny - for lokale virksomheter i Hamarøy Covid-19 - Hamarøy taxi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0032
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vertskommune samarbeid med PPT Bodø
Dokument: Vertskommunesamarbeid PPT
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rørvik, gnr. 263 bnr. 78 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tillatelse til bygging av vei
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bygging av vei - 263/78 - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salten Kontrollutvalgservice 2020 - 2023
Dokument: Hamarøy kontrollutvalg: Oversendelse av protokoller fra utvalgets møte 17. november 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salten Kontrollutvalgservice 2020 - 2023
Dokument: Oversendelse av sak fra kontrollutvalg til kommunestyre: Rapport forvaltningsrevisjon barnevern
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salten Kontrollutvalgservice 2020 - 2023
Dokument: Oversendelse av sak fra kontrollutvalg til kommunestyret: Årsrapport for kontrollutvalget 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forespørsel om utlevering av dokumenter vedr. ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på forespørsel om søk i avlevert arkiv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bogen, gnr. 274 bnr. 4, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], gjelder trafostasjon
Dokument: Storjord E6 7267 Søknad om tillatelse i ett trinn 274/4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiknes, gnr. 276 bnr. 2 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om bygging av fritidsbolig
Dokument: Korsnesveien 133 Søknad om tillatelse i ett trinn 276/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leiknes, gnr. 276 bnr. 2, ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om fradeling
Dokument: Søknad om tillatelse i ett trinn 276/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brudd på rett til helsehjelp
Dokument: Ønsker avklaringsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon til kommuner i Nordland, Troms og Finnmark om utlysning av konkurranse om rammeavtaler for drift av asylmottak
Dokument: Informasjon til kommuner i Nordland, Troms og Finnmark om utlysning av konkurranse om rammeavtaler for drift av asylmottak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring av kommunale krav
Dokument: Retur av tinglyst dokument - ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KVU Nord-Norge
Dokument: KVU for transportløsninger i Nord-Norge; - oppsummeringer fra mini-verksteder med kommunene i Finnmark, Troms og Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning kommunal kompensasjonsordning - ny - for lokale virksomheter i Hamarøy Covid-19 - Hamarøy taxi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0031
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning kommunal kompensasjonsordning - ny - for lokale virksomheter i Hamarøy Covid-19 - Hamarøy taxi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag skole - tilsynsvarsel - tilsyn fysisk miljø 2021
Dokument: Drag skole - tilsyn fysisk miljø - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag barnehage - tilsynsvarsel - tilsyn fysisk miljø 2021
Dokument: Drag barnehage - tilsyn fysisk miljø - vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag, gnr. 260 bnr. 379, Torhild og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om tillatelse i ett trinn, etablering av ny veg
Dokument: Kumgrupper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midler til videreutdanning for lærere 2020/2021 - Utdanningsdirektoratet
Dokument: Utbetalingsbrev høsten 2021 - Utdanningsstipend - PPUPPU-Y 2019 - andre utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse på Bognes fergekai
Dokument: Søknad om legging av sjøkabel - Bognes i Hamarøy kommune til Skarberget i Narvik kommune i Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolefritidsordning (SFO) Oppeid Skole - søknad - endring 2021-2022
Dokument: Skolefritidsordning (SFO) - endring for ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for friluftslivets ferdselsårer i Hábmer-Hamarøy
Dokument: Referat fra Hamarøy friluftsforum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for friluftslivets ferdselsårer i Hábmer-Hamarøy
Dokument: Ferdselsåreplan for Hábmera suohkan - Hamarøy kommune 2021 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminneprosjektet Fotefar ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ressursbruk - skjøtsel og vedlikehold - Fotefar mot nord. Rapport fra 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vedrørende vinterdrift av "Baneveien" på Drag
Dokument: Etterlysning av svar - Brøyting Baneveien - Drag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hamarøy kommune - Utdanningsstipend - PPU/PPU-Y 2019 - andre utbetaling - Statsbudsjettet 2021
Dokument: Utbetalingsbrev høsten 2021 - Utdanningsstipend - PPU/PPU-Y 2019 - andre utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring av kommunale krav
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring - forlengelse av forskrift om midlertidig substitusjonsbehandling med vanedannende legemidler for personer med rusmiddelavhengighet under karantene eller isolering ved koronautbruddet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Steinsland, gnr. 58 bnr. 1, 2 og 3 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknad om fradeling av eiendom til hyttetomt
Dokument: Søknad om fradeling av eiendom til hyttetomt - Steinsland gård - gårds- og bruksnr. 58/1, 2 og 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminneplan / Kulturmiljøplan for Hamarøy - Kulturminner i Nordland (KIK)
Dokument: SV: Kulturminneplan/kulturmiljøplan - rapportering til Riksantikvaren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brudd på rett til helsehjelp
Dokument: ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til politiske partier - utbetalinger fra Hamarøy kommune
Dokument: Tilskudd politiske partier - Utbetalinger fra Hamarøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger 2021
Dokument: Gravemelding - Mesta - E6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Hamarøy kommune knr 1875 (tidl. knr 1849)
Dokument: 09/02511-51 - Oppstart av klagesak 2021/102, 103, 104, 105, 106, 107, 115 - opphavlig navnesak 2018/110 - Kalvika i Hamarøy kommune (tidligere Tysfjord kommune)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drag, gnr/bnr. 260/129, The Quartz Corp - Søknad om igangsetting for endring av bygg - kontorbrakker
Dokument: Vi innvilger søknaden om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gravemeldinger 2021
Dokument: Gravemelding - Steffensen Maskin & Transport AS - Buvåg vannverk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Standarden på kommunale veier
Dokument: Tilbakemelding på Sommerselveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvik, gnr. 267 bnr. 34 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - byggemelding garasje
Dokument: Byggemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvik, gnr. 267 bnr. 14 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klargjøring av grenser
Dokument: Vedr eiendom 267/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kalvik, gnr. 267 bnr. 14 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - klargjøring av grenser
Dokument: Grensemerker for eiendom 267/14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - ***** ***** *****
Dokument: Re: Bilde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring av kommunale krav
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad støtteordning kommunal kompensasjonsordning - ny - for lokale virksomheter i Hamarøy Covid-19 - Gruvas as
Dokument: RF13.50 - Automatisk kvittering på innsendt søknad 2021-0029
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester
Dokument: Ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 2022 - oppdatering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsleder, intern utlysning Hàbmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442748048
Dokument: Stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftsleder, intern utlysning Hàbmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442748048
Dokument: Stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strategi for prehospitale tjenester i Helseregion Nord - invitasjon til referansegruppe
Dokument: VS: Invitasjon til møte om arbeidet med strategi for prehospitale tjenester mv.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442327906
Dokument: Tilbakemelding på Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442327906
Dokument: Sier ja til tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Dokument: Kommunal bolig - leie (KF-138-1875)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS Debatthefte 2022 - På samme lag
Dokument: KS Debatthefte 2022 - På samme lag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvikling av Skutvik - opprusting av kai
Dokument: Planinitiativ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring – etterutdanning for spesialister i allmennmedisin - endringer i helsepersonelloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Ad Hamarøy kommunes eldreomsorg og reformen "Leve hele livet"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om leie av kommunal bolig - ***** ***** *****
Dokument: Kommunal bolig - leie (KF-138-1875)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Avslutning leie av innmark - statlig sikra friluftsområde - gnr. 59 bnr. 3 - Nesstraumen
Dokument: Bekreftelse på avslutning leie av innmark - statlig sikra friluftsområde - gnr 59 bnr 3 Nesstraumen - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] AS - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leieavtale - Hamarøyhallen
Dokument: Krav om reduksjon i leiepris Hamarøyhallen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolefritidsordning (SFO) Oppeid Skole - søknad - endring 2021-2022
Dokument: Skolefritidsordning (SFO) - endring av plass for ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsrapport til skattekreditor for 2021
Dokument: Styringsrapport til skattekreditor for periode 11/2021, sendt 18.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kai på Gangstadskjæret
Dokument: Ad Gangstadskjæret Kai - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdragsavtale - ***** *****
Dokument: Oppdragsavtale for ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: Høring - Forlenget rekvireringsrett for sykepleiere og farmasøyter for vaksiner mot covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer fra Direktorater/Departementer 2020 - 2023
Dokument: 21/5796-1 Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salten Regionråd - uttalelser
Dokument: Vedrørende Politiets sjøtjeneste i Nordland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Miljøterapeut Hamarøy kommune - st. ref. 4439112523
Dokument: Tilbakemelding på Tilbudsbrev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlærer/ Grunnskolelærer Hábmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4442327906
Dokument: Tilbakemelding på Tilbud om stilling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bli med og gjør fotballbaner for ungene i Raqqa til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av gjenreisinga etter krigen
Dokument: Søknad om bevilgning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger
Dokument: Hjemler for innhenting og behandling av personopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Årdal kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Likestillings-og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Nordland
Statsforvalteren i Agder
Fauske - Fuossko kommune
Grue kommune [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Hole kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Innlandet
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
USBL
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Snåase - Snåsa kommune
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Froland kommune [bedrift/enhet]
Digitaliseringsdirektoratet
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Heim kommune
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Innlandet
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Oslo og Viken
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
OBOS
Asker og Bærum Boligbyggelag AL
Lier kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
NBBL
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Iveland kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Alver kommune
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Midt-Telemark kommune
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Rana kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Leieboerforeningen [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Nordland
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Gol kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Sunnfjord kommune
Kinn kommune
Statsforvalteren i Trøndelag
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Deatnu - Tana kommune
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Kvam herad [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Den Norske Advokatforening [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Vestland fylkeskommune
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Råde kommune [bedrift/enhet]
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Rogaland
Færder kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Vestland
Løten kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Innlandet fylkeskommune
Fjord kommune
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Voss herad
Statsforvalterens fellestjenester
Sula kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Vestland
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Kommunale Boligadministrasjoners Landsråd (KBL)
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Norges Juristforbund [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Sande kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet [bedrift/enhet]
Jussbuss
Solund kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalteren i Trøndelag
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]
Giske kommune [bedrift/enhet]
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Statsforvalterens fellestjenester
Vega kommune [bedrift/enhet]
Stord kommune [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Modum kommune [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Loabák - Lavangen kommune
Strand kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Statsforvalteren i Agder
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Statsforvaltaren i Rogaland
Molde kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Flå kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Sak: Ambulanseberedskap
Dokument: Presentasjoner fra møtet mellom NLSH og kommunene Steigen og Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvidelse på Bognes fergekai
Dokument: Utvidelse på Bognes fergekai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arealplanlegger/ kommuneplanlegger Hàbmera suohkan Hamarøy kommune - st. ref. 4435088844
Dokument: Offentlig søkerliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bjørkvik - Helland, gnr. 259 bnr. 105 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - ny bygning
Dokument: Vedtak - Dispensasjon fra veglovens byggegrense langs fv. 7536 på gnr 259 bnr 105 Hellandsveien i Hamarøy kommune - ny bygning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innfordring av kommunale krav
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Buvåg - Naustholmen
Dokument: Buvåg - dokumenter til planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering av tilsyn på prioriterte tilsynsområder
Dokument: Rapportering av tilsyn på prioriterte tilsynsområder - haster
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2022 - 2024
Dokument: Forslag på medlemmer til Trygg Trafikks styre for perioden 2022-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støtte til klimasatsing i kommuner og fylkeskommuner
Dokument: Kopi av levert søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om bosetting av flyktninger i Hamarøy
Dokument: Vedr. 17-03398-12 - Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dypvik, gnr. 17 bnr. 7 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] på vegne av sameie
Dokument: Bygging på 17/7 Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplanens samfunnsdel - Hamarøy kommune - 2021-33
Dokument: Kommuneplanens samfunnsdel - planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken