Norske-postlister.no


Viser [100] av [22 432].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: 5058-165/29 - Roan sykehjem - særskilt brannobjekt - Åfjord kommune
Dokument: Oversendelse av referat fra møte 12.01.2021 - presentasjon av bygget og brannkonseptet - Roan Sykeheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/215 - Riving av bygg
Dokument: Gbnr 7/215 - Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 459 Bnr 15 - Lindesnes - Høylandsskjær - Lindesnes - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - nytt båtverksted
Dokument: Dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan for Gbnr 56/80 - Luksefjellvegen 215 - Millba
Dokument: Detaljreguleringsplan for Luksefjellvegen 215 - Millba - anmodning om oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av anneks - 24/52 - Hamarøy
Dokument: Klage - dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av anneks - 24/52 - Hamarøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkitekt - rammeavtale - Asplan Viak AS
Dokument: Manglende tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølystveien 31 150/1833/0/0, odderøya parkeringshus
Dokument: Sjølystveien 31 150/1833/0/0, odderøya parkeringshus - Forespørsel om forhåndskonferanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tolkning av regelverk i forhold til krav om heis i enebolig
Dokument: Henvendelse om tolkning av regelverk - krav om heis i enebolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsberg kommune - utslipp fra avfallsdeponi - Gomsrud - gbnr 117/4/2 - Kongsberg
Dokument: Opplysninger - Kongsberg - utslipp fra avfallsdeponi - Gomsrud - gbnr 117/4/2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/83 - Tilbygg og ombygging
Dokument: Gbnr 7/83 - Tilleggsdokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-grøft Garsholhaugen - Ulsteinvik
Dokument: Konkurransebeskrivelse - vassleidning Haddal - Ulsteinvik etappe 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VA-grøft Garsholhaugen - Ulsteinvik
Dokument: Entreprise - ny vassleidning etappe 4 - klage på avgjersle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Gnr /bnr - 60/34 - Strømmeveien 70 - søknad om samtykke
Dokument: Anmodning om prioritert saksbehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arkitekt - rammeavtale - Asplan Viak AS
Dokument: Manglende tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grimstad - Hammenveien 1 og 3 - 50/289 og 50/291 - klage på dispensasjon fra reguleringsplan - boliger - klager: Asplan Viak pva ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Hammenveien 1 og 3 - 50/289 og 50/291 - opplysninger til saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ål kommune - Detaljregulering for Rosengardshovda Sør
Dokument: Varsel om igangsatt planarbeid - Detaljregulering Rosengardshovda Sør - Ål kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 54/22 og 42 - Oppmålingsforretning
Dokument: 54/22 - Protokoll for oppmålingsforretning
Filer:
Sak: Bjugn gravplass - Utvidelse gravplass / skogsgravlund - 30/10
Dokument: Bjugn gravplass - søknad om midlertidig brukstillatelse og endring av vilkår for felt M med tilliggende prosesjonsvei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta - Gnr/Bnr 15/71 - Holmegata 20 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen - Gnr/Bnr 158/97 - Damsgårdsveien 106 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra Reguleringsplan
Dokument: Svar på tilbakemelding på mottatt planmateriell. Ytrebygda Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Østerdalsgata 1 A-L - Dialogfase før offentlig ettersyn - Kombinert bolig- og næringsformål - Kjeksfabrikken
Dokument: Materiale til kart- og bestemmelsesmøte - Østerdalsgata 1 A-L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trafikksikringsplan - Temaplan Kinn kommune 2021-2030.
Dokument: Tilbod - Temaplan for trafikktrygging - Kinn kommune 2021-2030
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 20180007 G/S - veg Krossen-Austbø - detaljregulering (mappe 2)
Dokument: G/s-veg Austbø-Krossen; kostnader og sammenlikningsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 501/348 - Munkejordet 29 - Rive eksisterende bolig/ oppføre ny bolig - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Eirik Knutssen Moen
Dokument: 501/348 - Naboklage på søknad om rammetillatelse, Munkejordet 29
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for kjølevannstunnel fra Norsjø til Gromstul i Skien kommune
Dokument: Utslippssøknad for driftsfasen - Gromstul Kjølevannsanlegg i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 200/1475 - Byhaven - Riving av eksisterende pumpehus - nytt servicebygg og offentlige toaletter - Grimstad kommune
Dokument: 200/1475 - Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 3801 00423 - Horten kommune - Vestfold og Telemark fylke - Detaljregulering for Horten havnepark
Dokument: Varsel om detaljregulering i Horten havnepark - Horten kommune - Vestfold og Telemark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457 - Planering
Dokument: Gbnr 15/346, 680, 293, 610, 291, 457, 91, 700, 701, 702, 121 - Kopi av svar - Overvannshåndtering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel - gnr/bnr 358/121 - Peder Claussøns vei 1 - driftsbygg - Lindesnes kommune
Dokument: Nabovarsel - gnr/bnr 358/121 - Peder Claussøns vei 1 - driftsbygg - Lindesnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma kommune - Isfjorden fyllplass - jfr. sak 97/8619 og 03/4385 og 2007/4726
Dokument: Sluttdokumentasjon Isfjorden fyllplass, Rauma kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Adaptive Cloud
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Digitale løsninger for trygg transport
Dokument: Søknad med søknadsdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 162 bnr 1286 St. Halvarda vei 11 C. Vesentlig terrenginngrep
Dokument: Søknad. Gnr 162 bnr 1286, St. Halvards Vei 11 C. Vesentlig terrenginngrep
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bykle kommune - Detaljregulering for Kotetjønnkollen og Langehaugen, Planid 202008
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering for Kotetjønnkollen og Langhaugen, Bykle kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastrukturanlegg, gbnr 146/7, Fiskumparken, Fiskum
Dokument: Oversending av gravetillatelse og redegjørelse for VA-anlegg, infrastrukturanlegg, gbnr 146/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer - Desember 2020
Dokument: Innsynskrav - 2013/8869 - Journalpost. 1, 3, 5, 6, og 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 212/17 - Hentiåsen
Dokument: Gbnr 212/17 - Hentiåsen - ledningsdata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 361 m. fl., kulturhus, Reguleringsplan
Dokument: Bestilling av oppstartsmøte. Fyllingsdalen, Gnr. 22, Bnr. 361 m. fl., kulturhus, Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsane gnr 209 bnr 428 Tertnesveien 29. Tilbygg skole
Dokument: Søknad om ferdigattest. Gnr 209 bnr 428, Tertnesveien 29.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 124 bnr 181 Klasatjønnveien. Tilbygg bolig støyskjerm
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse. Gnr 124 bnr 181, Klasatjønnveien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sula kommune - Reguleringsplan - Veg og fortau Legane
Dokument: Oppstartsvarsel - reguleringsplan Legane - Sula kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - 0377 - forlengelse av gang-/sykkelvei langs Semsveien (Ytong - Torespæren)
Dokument: Naturmangfoldregistering på Sem og Berg i Øvre Eiker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/83 - Tilbygg og ombygging
Dokument: Gbnr 7/83 - Søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førespurnader plan og utvikling 2020
Dokument: 67/136 Spørsmål ang. eigedom og innsyn i sak 67/135 Rossneset /Hamn Gjeld søknad om oppføring av bustad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kongsberg kommune - utslipp fra avfallsdeponi - Gomsrud - gbnr 117/4/2 - Kongsberg
Dokument: Søknad om endring av tillatelsen - Gomsrud Avfallsanlegg - Kongsberg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 7/51. Søknad om rammetillatelse, Gymnasvegen 7
Dokument: Gymnasvegen 7 Søknad om rammetillatelse 7/51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elvegata 56A - 150/217 150/217/0/0, sammenslåing av to boenhet samt bruksendring
Dokument: Elvegata 56A - 150/217 150/217/0/0, søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akershus festning - Reguleringsendring til varsling
Dokument: E-postkorrespondanse om sikringssonen - Akershus Festning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ammerudveien 49 - Endring av planløsning, justering av branncelle og hulltaking i bærende konstruksjon - Ammerud skole
Dokument: Søknad om ferdigattest - Ammerudveien 49
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendomsforvaltning - Nabovarsel 2020
Dokument: Gbnr 7/83 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Igangsatt planarbeid - gnr/bnr 21/9 med flere - Belland hyttefelt - Lyngdal kommune - PlanID 202012
Dokument: Melding om igangsatt planarbeid Belland - Lyngdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker - reguleringsplan - Farverivegen
Dokument: Korrigert vedlegg - Ringsaker - varsel om oppstart - Farverivegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lyngdal - Belland - 21/9 - reguleringsplan - planID 202012
Dokument: Belland - 21/9 - til uttalelse - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra Reguleringsplan
Dokument: Vedrørende frister. Ytrebygda Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akershus festning - Reguleringsendring til varsling
Dokument: Feil plassering av sikringssone - Akershus Festning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alternativ transport Tromsdalen kalkbrudd
Dokument: Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Transportbånd Rindsem - Ørin
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Infrastrukturanlegg, gbnr 146/7, Fiskumparken, Fiskum
Dokument: Ett-trinns søknad, forlengelse av vei, gbnr 1134/1, Fiskumparken, Fiskum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asplan Viak AS - Detaljregulering Øyane Næringsområde Sogndal kommune
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering Øyane Næringsområde gnr 224 bnr 182 m.fl. i Sogndal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 224 Bnr 182 m.fl. - Sogndal kommune - Vestland fylke - Detaljregulering Øyane Næringsområde
Dokument: Varsel om oppstart av detaljregulering Øyane Næringsområde, gbnr 224/182 m.fl. i Sogndal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...