Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 030].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Påslipp av oljeholdig avløpsvann gnr/bnr 49/201
Dokument: Søknad om påslipp av oljeholdig avløpsvann gnr/bnr 49/201
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, - Holta 9
Dokument: 1537 Detaljregulering, - Holta 9 - Komplett planforslag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sjølystveien 27 150/1727/0/0, utfylling i sjø
Dokument: Sjølystveien 27 - 150/1833 - uttalelse på nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien
Dokument: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien - Tilleggsskriv med ny planavgrensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vannovervåking Grenland
Dokument: Kommentarer til tiltaksrettet overvåkingsprogram ved Frierfjorden, Eidangerfjorden og Gunneklevfjorden - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dalegata 71, Søknad om rammetillatelse for etablering av ubetjent bensinstasjon
Dokument: Dalegata 71 - Søknad om oppføring av ubetjent bensinstasjon - rammesøknad - Purrer svar!
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lomviveien 100 - vannledning - Sandvika - Fornebu
Dokument: Komplettering - Lomviveien 100 - vannledning - Sandvika - Fornebu
Filer:
Sak: 235/100/0/0 Eiendommen 235/100/0/0 har ikke adresse., offentlig vann- og avløpsledning E3
Dokument: Søknad om endring av gitt tillatelse - Bålerud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989032 - Utvidelse Smørbekk omformerstasjon - K.013627 COWI - Månedsrapporter
Dokument: Månedsrapport fra leverandør - 989032 Smørbekk omformerstasjon - K.013627 COWI - Januar 2021 04022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvam - Gnr/Bnr - 12/65 - Sandvenhagen Industriområde - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Kyrresgate 22 - Bergen kommune - tilfluktsrom
Dokument: Ny søknad om endring av nødstrømsforsyning i tilfluktsrom - Olav Kyrresgate 22 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Kontrakt C02586 - Rådgiver - Prosjekt 100465 - HOS - EBA-tilpasning til P6359 MCM
Dokument: Sladding i forbindelse med innsynskrav - Konkurranse - Kontrakt C02586 - Rådgiver - Prosjekt 100465 - HOS - EBA-tilpasning til P6359 MCM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskifting oljeutskiller - Circle K Randaberg - gnr/bnr 49/201
Dokument: Tilbakemelding om eksisterende oljeutskiller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien 2
Dokument: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien - Forslag til ny planavgrensning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bærum - Sandvika 52/41 - 52/80 - 7/4 - Fornebu 42/1 - sjøledning - mudring fra land / fartøy - Bærum
Dokument: Søknad om endring av tillatelse til fysiske tiltak vassdrag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Larvik kommune - Tiltak - Elveveien 17 - Gnr/bnr 3020/383 - Biogassfyllestasjon - (Eier) Terminal Service AS /Certas Energy Norway AS
Dokument: Larvik kommune - Nabovarsel - Etablering av biogassfyllestasjon - Gnr/bnr 3020/383
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karmsund Havn IKS - Søknad om etablering av grensekontrollstasjon på Karmsund Havn
Dokument: Grensekontrollstasjon Husøy - BREEAM Preanalyse - Innspill til tilbudsforespørsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960168 - Sandbukta - Moss - Såstad - K.013048 - Miljøovervåkning SMS 12 - Cowi AS - Månedsrapporter
Dokument: Månedsrapport - Januar 2021 - Cowi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utskifting oljeutskiller - Circle K Randaberg - gnr/bnr 49/201
Dokument: Spørsmål om uttalelse -gnr/bnr49/201
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlesak - Invitasjon til kurs, konferanser, møter, seminarer m.m. 2021
Dokument: Invitasjon til å sitte i referansegruppe i forskningsprosjekt om kvalitet av biokull fra Norske avfall råstoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om deltakelse i forskningsprosjekter 2021
Dokument: Invitasjon til å sitte i referansegruppe i forskningsprosjekt om kvalitet av biokull fra Norske avfall råstoff
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Kontrakt C02586 - Rådgiver - Prosjekt 100465 - HOS - EBA-tilpasning til P6359 MCM
Dokument: Innsynskrav - Anskaffelsesprotokoll og øvrige tilbud - Konkurranse - Kontrakt C02586 - Rådgiver - Prosjekt 100465 - HOS - EBA-tilpasning til P6359 MCM
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg kommune - Tiltak på eiendom - Grunnboring ved gammelt jernbanespor - Tacs Railroad AS
Dokument: Sarpsborg kommune - Tiltak på eiendom - Grunnboring ved gammelt jernbanespor - Ber om kontaktperson
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bodø kommune - Tiltak ved jernbanesporet - Bodø stasjon - Bodø kommune
Dokument: Bodø kommune - Forespørsel om befaring vedrørende mulige arbeider nær jernbanen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] stasjon - Vann- og avløpsanlegg nær jernbanesporet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innledende miljøtekniske undersøkelser for Badedammen
Dokument: Avtale - Innledende miljøtekniske undersøkelser for Badedammen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien 2
Dokument: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien - Medvirkning barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og planering av område på land Bakarvågen - Askøy kommune (se sak 2006/469 i KLIF)
Dokument: Årsrapport 2020 - Miljøovervåking i Bakarvågen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansand - Vardåsveien - Haumyrveien - detaljregulering
Dokument: Vardåsveien - Haumyrveien - høring - varsel om oppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av konsesjonsplikt - Ny vannledning i sjøen fra Kjørbo i Sandvika til Fornebu - Bærum kommune - Viken fylke
Dokument: Påminnelse - Ny vannforsyning Fornebu - NVEs vurdering av tiltak - tømmeledning i Sandvikselva - Ovesendelse av kommunens vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad kommune - Tiltak - Lislebyveien
Dokument: Fredrikstad kommune - Lahellemoen VA- Informasjon vedrørende graving i Lislebyveien langs jernbanelinjen - Geoteknikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Agder Renovasjon IKS - Heftingsdalen renovasjonsanlegg og avfallsanlegg - utslipp - rapport m. m.
Dokument: Heftingsdalen renovasjonsanlegg og avfallsanlegg - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal - Skrubbedalen avfallsdeponi - utslipp - rapport m.m.
Dokument: Skrubbedalen avfallsdeponi - årsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vurdering av søknadsplikt - utskifting av oljeutskiller/sandfang, gnr. 7, bnr. 161, Kråkeberget 4, Ålgård
Dokument: Spørsmål om søknadsplikt for utskifting av oljeutskiller/sandfang, gnr. 7, bnr. 161, Kråkeberget 4, Ålgård
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gullhaug torg 1 - Bestilling av oppstartsmøte
Dokument: Underlag til dialogmøte - Gullhaug torg 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 129/146 - Linåkertunet
Dokument: Linåkertunet - brannkonsept
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 960168 - Sandbukta - Moss - Såstad - K.013048 - Miljøovervåkning SMS 12 - Cowi AS, Kontrakt og korrespondanse
Dokument: Notat om mulige effekter i Mossesundet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Moseidmoen - Vennesla kommune, Vest-Agder
Dokument: Spørsmål om kvikkleireutredning og løsneområder i Moseidmoen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Integrering av GIS og BIM i prosjekteringsprosessen
Dokument: Prosjektregnskapsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Anderåsen 423/827
Dokument: Informasjon - Anderåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering, Anderåsen 423/827
Dokument: Ber om behandling av saken - detaljregulering av Anderåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 96520001 Nygårdstangen - Bergen - Fløen - NBF 01 - KOE/EO - Cowi
Dokument: K.013239-NBF01-0020-EO RE: Flytting av arbeider i faseplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Treatment of Road ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tunnel Washing and ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Prosjektregnskapsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Treatment of Road ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Tunnel Washing and ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Optimalisering av energi- og klimasystem i symjehallar
Dokument: Prosjektregnskapsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 250/6/0/0 Sandbukta og Strandskogen brygge på Svartskog, vA ledninger
Dokument: Søknad om igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Carlbergveien 1, 3 - 189/54 - vei/veg - hovedledningsnett vann- og avløp og fortau
Dokument: Carlbergveien 1, 3 - 189/54 - ett-trinns søknad - vei/veg - hovedledningsnett vann- og avløp og fortau
Filer:
Sak: 960168 - Sandbukta - Moss - Såstad - K.013048 - Miljøovervåkning SMS 12 - Cowi AS - Månedsrapporter
Dokument: Månedsrapport - Desember 2020 - Cowi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Olav Kyrresgate 22 - Bergen kommune - tilfluktsrom
Dokument: Søknad om endring av nødstrømsforsyning i tilfluktsrom - Olav Kyrresgate 22
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk Spesialolje AS avd. Årvoll – refusjonsanlegg for spillolje - 2019–2021
Dokument: Manuell refusjonsbehandling 2020 - anbefalt utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veileder for ombruk i byggenæringen
Dokument: Spørsmål om Veileder for ombruk i byggenæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien 2
Dokument: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien - tilbakemelding på støy og medvirkning barn og unge - spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien 2
Dokument: 1501 Detaljregulering, Vardåsveien/Haumyrveien - Tilbakemelding på støy og medvirkning barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæringer 2021
Dokument: Ber om innsyn i dokumentasjon for stigebil i OBRE - Rekkeviddediagram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindafjord 282/40 m.fl. tiltak vassdrag erosjonssikring utbedring flomvoll, erstatning lokk over Eidselva, Eiodalen - Ølen Sentrumsutvikling AS v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om status og saksbehandlingstid søknad om tillatelse til fysiske tiltak i anadromt vassdrag Eiodalen, Vindafjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mandal - Maren AS - Brennevinsmyra avfallsanlegg / deponi - rapportering, finansiell sikkerhet m.m. - jf. sak FMVA 2008/940
Dokument: Maren AS - revidert miljøkontrollprogram - analyserapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Noreveien 14 - 3/2051 - fradeling av eiendom til ventilkammer
Dokument: Noreveien 14 - 3/2051 - svar på brev om anmodning om suppleringer - fradeling av eiendom til ventilkammer
Filer:
Sak: Frydenlundveien 2 - 164/24 - fradeling av eiendom til ventilkammer
Dokument: Frydenlundveien 2 - 164/24 - svar på brev om anmodning om suppleringer - fradeling av eiendom til ventilkammer
Filer:
Sak: 140/45 - Øvre Vangsvei 11 - Søknad om nytt anlegg, konstruksjon
Dokument: 140/45 - Øvre Vangsvei 11 - Søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CCS Karbonfangst - Klemetsrud - samtykke
Dokument: Svar fra virksomheten vedr. innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: CCS Karbonfangst - Klemetsrud - samtykke
Dokument: Svar fra virksomheten vedr. innsyn - presisering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vindafjord kommune - gnr 282 bnr 40 mfl - Eiodalen - teknisk plan
Dokument: Søknad om godkjenning av teknisk plan Eiodalen GNR/BNR 282/40 mfl - Vindafjord kommune - purring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fortum Oslo Varme AS - Klemetsrudanlegget - forbrenning av avfall - 2019-2021
Dokument: Ettersendelse av vedlegg til søknad om etablering av karbonfangstanlegg - Fortum Oslo Varme AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E18 Dørdal - Tvedestrand
Dokument: E18DT dialogmøte Bamble kommune 6.1.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 162 Bnr 1369 - Bergen - Møllendalsveien 31 - Bir privat AS - oppgradering av gjenvinningsstasjon
Dokument: Tilleggsdokumentasjon - Ventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 53 bnr 355 - Lillehammer - Gudbrandsdalsvegen 188 - Coop Norge Eiendom AS - Utvidelse av Kremmerhuset kjøpesenter
Dokument: Tilleggsopplysninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karmøy kommune - gnr 83 bnr 28 - Privat utslippsledning med utslipp av sanitæravløp fra boliger - Nabovarsel
Dokument: Karmøy kommune - gnr 83 bnr 28 - Privat utslippsledning med utslipp av sanitæravløp fra boliger - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Karmøy kommune - gnr 83 bnr 28 - Privat utslippsledning med utslipp av sanitæravløp fra boliger - Nabovarsel
Dokument: Karmøy kommune - gnr 83 bnr 28 - Privat utslippsledning med utslipp av sanitæravløp fra boliger - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FMOS 17/1883 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - utslipp og avfall
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Ber om avklaring av drift ved behandling av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken