Norske-postlister.no


Viser [100] av [584].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Kopi av oversendelsesbrev - Anke, kjennelse og tilsvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolenes virksomhetsplaner 2021
Dokument: Virksomhetsplan 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Forkynning av anke til Høyesterett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kartlegging av studiepermisjoner 2020
Dokument: Oversikt over innvilgede studiepermisjoner 2020 - Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser - Vestre Innlandet tingrett
Dokument: Tilbakemelding vedr trekningskretser for Vestre Innlandet tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser - Østre Innlandet tingrett
Dokument: Tilbakemelding vedr trekningskretser for Østre Innlandet tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser - Romerike og Glåmdal tingrett
Dokument: Tilbakemelding vedr trekningskretser for Romerike og Glåmdal tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser - Follo og Nordre Østfold tingrett
Dokument: Tilbakemelding vedr trekningskretser for Follo og Nordre Østfold tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser - Søndre Østfold tingrett
Dokument: Tilbakemelding vedr trekningskretser for Søndre Østfold tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2021 og 2022
Dokument: Anmodning om konstitusjon 08032021-31052021 som lagdommer - Begrunnet innstilling med søkerliste og vedlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingsstopp 2021 - Lagmannsrettene og T12 (Asker og Bærum, Bergen, Drammen, Jæren, Kristiansand, Nedre Romerike, Nedre Telemark, Nord-Troms, Stavanger, Oslo og Sør-Trøndelag tingretter samt Oslo byfogdembete
Dokument: Anmodning om konstitusjon av lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2021 og 2022
Dokument: Innstilling - Konstitusjon som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv)
Dokument: Høringssvar - endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere for perioden 2020-2024
Dokument: Melding om sletting fra meddommerutvalget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Kopi av rettens brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om midler til leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – forslag til endringer i tvisteloven mv – ankesiling rettsmekling mv
Dokument: Høringssvar – forslag til endringer i tvisteloven mv – ankesiling rettsmekling mv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fast forsvarer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Dokument: Innstilling til verv ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] forsvarere - Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2021 og 2022
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01012021-28022021 som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Oversendelse av prosesskriv av 09112020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Frist for supplerende merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Anmodning om overføring av mindreforbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettssak Familieinnvandring Gambia - Avskjermet
Dokument: Sak nr 20-142269 for Eidsivating lagmannsrett Begjæring om gjenåpning og pålegg om tilsvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Purring - forkynnelse av kjennelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Pålegg om tilsvar - Postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2021 og 2022
Dokument: Anmodning om konstitusjon 01012021-01012023 som ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2021
Dokument: Anmodning om å beholde lønnsmidler til saksbehandlerressurs
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2021
Dokument: Tilleggsbehov 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolene – Lokale lønnsforhandlinger 2020, jf. HTA 2.5.3 Særlige grunnlag
Dokument: Svar på henvendelse vedr lønnskrav etter HTA pkt. 2.5.3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Postforkynning med mottakskvittering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2020
Dokument: Innstilling til vikariat som fast forsvarer - Valdres tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2020
Dokument: Antagelse av fast forsvarer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Faste bistandsadvokater - 2020
Dokument: Antagelse av fast bistandsadvokat ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] tingrett og Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domsprotokoller - dommer, rettsbøker og andre rettslige avgjørelser
Dokument: Svar - Behov for avklaring av praksis med hensyn til oppbevaring av rettsavgjørelser i domsprotokoller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 26102020-26042021 ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Vedlegg til prosesskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Oversendingsbrev med frist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om midler til leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner av ekstraordinære lagdommere 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon i 2 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] ekstraordinær lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Oversendelse av prosesskriv
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav
Dokument: Uttalelse fra domstolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Dokument: Tilbakemelding vedr behov for forlengelse og ev videreføring av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Vedr brukeravhengige driftskostnader 2019 - merforbruk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Innstilling - Konstitusjon av lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsettingsstopp 2020 - Lagmannsrettene og T12 (Asker og Bærum, Bergen, Drammen, Jæren, Kristiansand, Nedre Romerike, Nedre Telemark, Nord-Troms, Stavanger, Oslo og Sør-Trøndelag tingretter samt Oslo byfogdembete
Dokument: Anmodning om utlysning av konstituert tingrettsdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Leie av tilleggslokaler
Dokument: Søknad om midler til leie av tilleggslokaler
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere 2021 - 2024
Dokument: Overføring av meddommer på grunn av flytting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Overføring av meddommer til ny kommune - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 17082020-28082020 som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: EIDSIVATING LAGMANNSRETT - ANMODNING OM Å SKAFFE RETTSLOKALE - PERIODE 26.10.20 - 12.02.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Informasjon vedr budsjettarbeidet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tollovertredelse - Avskjermet
Dokument: Avgjørelse - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Ekstraordinær bemanning korona
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019:17 Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Høringssvar - NOU 2019:17 Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatningskrav mot staten v/Justis- og beredskapsdepartementet
Dokument: Meddelelse om avgjørelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Trekningskretser Romerike tingrett
Dokument: Tilbakemelding på trekningskretser for Romerike tingrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Forslag om antall meddommere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Dokument: Høringssvar – forslag til midlertidige endringer i prosessregelverket
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Antakelse faste forsvarere 2020
Dokument: Oppnevnelse av fast forsvarer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-Gudbrandsdal og Nord-Gudbrandsdal tingretter og Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap - Korona i domstolene
Dokument: Høringssvar nasjonal veileder (1)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Konstitusjoner 2019 og 2020
Dokument: Anmodning om konstitusjon 15042020 som lagdommer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
Dokument: Høringssvar – midlertidig forskrift om forenklinger og tiltak innenfor justissektoren for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 11/60 og 11/179 - Utregning av areal
Dokument: Gbnr. 11/60 og 11/179 - Avhjemling av skjønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eidsivating lagmannsrett - Budsjett 2020
Dokument: Tilbakemelding vedr handlingsplan for bedre måloppnåelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolenes virksomhetsplaner 2020
Dokument: Virksomhetsplan 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift om tilsynsrådet
Dokument: Forslag til mandat for monitorering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Returmonitorering og Familieenheten
Dokument: Tilsynsrådet for Trandum - Merknader til forskrift til monitorering av tvangsreturer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Returmonitorering og Familieenheten
Dokument: Tilsynsrådet for Trandum - Oppnevnelse av nye medlemmer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn 2017 - 2020
Dokument: Overføring av meddommer fra Aurskog-Høland til Gjerdrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lagrettemedlemmer/Meddommere for 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: Valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett for perioden 01.01.2021 til 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontraktstrategier i statlige vegutbyggingsprosjekter - hovedanalyse
Dokument: Dokumentasjon - kontraktstrategier i statlige vegutbyggingsprosjekter - hovedanalyse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av lagrettemedlemmer og meddommere samt skjønnsmedlemmer for perioden 1.1.2021-31.12.2024
Dokument: Frist 1.7.2020 - valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere ved Eidsivating Lagmannsrett 2021 - 2024
Dokument: Val av meddommarar ved Eidsivating Lagmannsrett 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1 JANUAR 2021 TIL 31 DESEMBER 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Val av meddommarar ved Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommer og skjønnsmenn 2020 - 2024
Dokument: Valg av meddommere lagmannsretten 01.01.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddommere 2021-2024
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating Lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommer og skjønnsmedlemmer
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsiva lagmannsrett for perioden 1. januar til 31. desember 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av forliksrådsmedlemmer, lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmenn 2021 - 2024
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 010121 - 311224
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere 2021 - 2024
Dokument: Eidsivating lagmannsrett - meddommere for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere 2021-2024 - Diverse brev og informasjon
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lagrettemedlemmer / meddommere - 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 01.01.2021 - 31.12.2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av lagrettemedlemmer, meddommere og skjønnsmedlemmer for perioden 1. januar 2020 til 31. desember 2023
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 01012021-31122024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Val av meddommarar og skjønnsmedlemmer for perioda 1.1.2021 - 31.12.2024 (frå 01.07.20)
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating Lagmannsrettt for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere og skjønnsmedlemmer 2021-2024
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 1. januar 2021 til 31. desember 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av meddommere og lagrettemedlemmer til de alminnelige domstoler for perioden 010121 - 311224
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 010121 - 311224
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meddommere 2021 - 2024
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating Lagmannsrett for perioden 01.01.21 til 31.12.24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Valg av meddommere ved Eidsivating lagmannsrett for perioden 01.januar 2021 - 31. desember 2024.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: MEDDOMMERE OG LAGRETTSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2021 - 31.12.2024
Dokument: VALG AV MEDDOMMERE VED EIDSIVATING LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR 2021 TIL 31. DESEMBER 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...