Norske-postlister.no


Viser [100] av [87 923].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Tilskuddsordning for kompetanseordningene for barnehage, skole og innenfor yrkesfag - Kompetanseutvikling regional og desentralisert ordning
Dokument: Tilbakemelding - Sosiale entrepenørers rolle i Rekomp barnehage og spesialpedagogikk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Beredskapsrådets konferanse 27. april 2021
Dokument: Invitasjon til beredskapsrådets konferanse 27. april 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Partnerskap mot mobbing 2020
Dokument: Foreløpig invitasjon til ledermøte i Partnerskap mot mobbing 25. mars 2021 - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Arbeidsmøte 12. mars 2021 - Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Dokument: Invitasjon til arbeidsmøte den 12. mars - Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Oslo og Viken - Stenging av lokaler for voksenopplæring - særskilt sårbare voksne
Dokument: Svar på spørsmål om voksenopplæring og smitteverntiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Nytt partnerskap mot mobbing
Dokument: Foreløpig invitasjon til ledermøte i Partnerskap mot mobbing 25. mars 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet (KD) - Invitasjon - Webinar den 12.03.2021 om strategier og initiativ for å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold i nordiske land
Dokument: Invitasjon til arbeidsmøte den 12. mars - ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold - 2020
Dokument: Invitasjon til arbeidsmøte 12032021 - Ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 4 r-notater
Dokument: Utkast til 4 r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordineringsgruppe - Partnerskap mot mobbing
Dokument: Foreløpig invitasjon til ledermøte i Partnerskap mot mobbing - 250321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring 2020 - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for barnesykepleierutdanning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordisk nettverk om arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Dokument: Invitasjon til møte om nordisk nettverk i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling - Forespørsel om fremleggelse av innsiktsrapport Ny i Norge i interdepartemental gruppe
Dokument: Bestilling: Forespørsel om fremleggelse av innsiktsrapport Ny i Norge i interdepartemental gruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Filadelfia Bibelskole - 974950960 - Godkjenning etter privatskoleloven
Dokument: Vedtak i klagesak - Dispensasjon fra regelen om maksimalt antall utenlandske elever - Filadelfia Bibelskole - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Trøndelag - Regelverk - Tegnspråkopplæring etter barnehageloven § 19h
Dokument: Tilbakemelding på utdypende vurderinger - Vedtak om tegnspråkopplæring etter barnehageloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Akademiets skoler - Klage på avslag om innsyn
Dokument: Vedtak i klagesak - Klage på avslag på begjæring om innsyn - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forklaringer til statsregnskapet for 2020
Dokument: Kopi - Forklaringer til statsregnskapet for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat og Prop. L
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til Prop. L og r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny direktorats- og virksomhetsorganisering innenfor kunnskapssektoren
Dokument: Unit bestilling av innspill - oppgavefordeling mellom tjenesteleveranseorganet og direktorat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny direktorats- og virksomhetsorganisering innenfor kunnskapssektoren
Dokument: Bestilling av innspill om oppgavefordeling mellom direktorat og tjenesteleveranseorgan - Kopi av brev til NSD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av ubrukt bevilgning til 2021 - KD
Dokument: Overføring av ubrukt bevilgning til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse - Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
Dokument: Departementsforeleggelse - Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid
Dokument: Utkast til rapport - Gjennomgang av virkemiddelapparatet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling - Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid
Dokument: Utkast til rapport 'Gjennomgang av virkemiddelapparatet'
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021 - innstilling til KD
Dokument: Bestilling vedr. Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunnskapsdepartementet - Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid
Dokument: Utkast til rapport - Gjennomgang av virkemiddelapparatet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev 10-2020 - Oppdrag 2020-042 - De økonomiske og administrative konsekvensene av Opplæringslovutvalgets forslag om opplæring i og på samisk i grunnskolen og videregående opplæring
Dokument: Oppfølgingsspørsmål til Utdanningsdirektoratets svar på oppdrag 20-42 om økonomiske og administrative konsekvenser av forslag om opplæring i og på samisk i grunnskolen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Om diskriminering av sykepleiere i høyere utdanning
Dokument: Svar på henvendelse om diskriminering av spesialsykepleiere - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat og departementsforeleggelse - utkast til høringsnotat
Dokument: Utkast til Prop. L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av ubrukt bevilgning til 2021 - KD
Dokument: Overføring av ubrukt løyving til 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomgang av virkemiddelsapparatet - Oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å integrere innvandrere gjennom kvalifisering og arbeid
Dokument: Utkast til rapport - Gjennomgang av virkemiddelapparatet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prop. L - Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) - Departementsforeleggelse
Dokument: Prop. L - Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Dokument: Høringssvar på Høring - forslag til konsekvensutredningsprogram for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til fire regjeringsnotater
Dokument: Utkast til fire regjeringsnotater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KD - Utkast til Prop. L
Dokument: Utkast til Prop. L
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1324/2021 fra representanten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Seriøsitetskrav (krav til egenproduksjon for hovedentreprenør mv.) ved offentlige innkjøp på statlig nivå - Erfaringer?
Dokument: Spørsmål til skriftlig besvarelse nr 1324 fra representanten ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Seriøsitetskrav (krav til egenproduksjon for hovedentreprenør mv.) ved offentlige innkjøp på statlig nivå - Erfaringer?
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interdepartemental kontaktgruppe for Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) ifb. FNs Havrettskonvensjon om vern og bærekraftig utvikling
Dokument: Interdepartemental kontaktgruppe for IOC - rapport fra møte 030221-090221 i eksekutivrådet (Executive Council)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i opplæringsloven og i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 - høring
Dokument: Forslag til endringer i opplæringsloven og i midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19 - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny faglig organisering - Fase 3
Dokument: Svar på søknad om utvidelse av åremålsstilling ved Høgskolen i Østfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 4 r-notater
Dokument: Utkast til 4 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bestilling på rapportering - Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Dokument: Svar - Bestilling på rapportering - Arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: UNESCOs Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
Dokument: Rapport fra møte i IOC Executive Council og informasjon om andre IOC-saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forlengelse av midlertidig unntak for fag- og yrkesopplæringen
Dokument: Høring om forlengelse av midlertidig unntak for fag- og yrkesopplæringen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interdepartemental kontaktgruppe for IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission)
Dokument: Rapport fra møte i IOC Executive Council og informasjon om andre IOC-saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 4 r-notat
Dokument: Utkast til 4 r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Interdepartemental kontaktgruppe for IOC
Dokument: Rapport fra møte i IOC Executive Council og informasjon om andre IOC-saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til regjeringsnotat
Dokument: Utkast til regjeringsnotat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regjeringens nasjonale integreringskonferanse - 2021
Dokument: Regjeringens nasjonale integreringskonferanse 09062021 - Forespørsel om innspill til temaer for parallellsesjoner og navn på kontaktperson
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til midlertidige unntak fra kravet til prøvenemndas tilstedeværelse under fag- og svenneprøver og midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse
Dokument: Høring - Forslag til midlertidige unntak fra kravet til prøvenemndas tilstedeværelse under fag- og svenneprøver og midlertidige utvidelser i retten til påbygging til generell studiekompetanse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspills- og dialogmøte - Tiltak 8 og 9 i Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på
Dokument: Til orientering - Miljøterapeuter i skolen kartlegging av andre utdanninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillegg til tildelingsbrev XX-2021 Oppdrag 2021-XXX Utvikling av språkkartleggingsverktøy for barn i førskolealder
Dokument: Tillegg til tildelingsbrev XX-2021 Oppdrag 2021-XXX Utvikling av språkkartleggingsverktøy for barn i førskolealder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordisk nettverk om arbeid mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
Dokument: Invitasjon til møte om nordisk nettverk i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tildelingsbrev 2021
Dokument: Tillegg nr. 3 til tildelingsbrev 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021 - innstilling til KD
Dokument: Vedr. Innstilling: Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...