Norske-postlister.no


Viser [100] av [938].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling - høring
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling
Dokument: Høring - Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Miljø, by- og stadsutvikling
Dokument: Forslag til endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling – høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av NOU 2020:16 Leverkår i byer - gode lokalsamfunn for alle
Dokument: Høring av NOU 2020:16 Levekår i byer - gode lokalsamfunn for alle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsledersamling 2019-20-21
Dokument: Pålogging etatsledersamlingen 3. februar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilotprosjekt - Lærerspesialister 2021
Dokument: Brev fra Kunnskapsdepartementet - Invitasjon til å delta i videre pilotering av lærerspesialister 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedirektør (Rådmann) - korona (covid 19)
Dokument: Refusjon av statlige avgifter for serveringsbransjen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019 - 2021
Dokument: Dagsorden møte for Nasjonal referansegruppe for handelsforenkling 28. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anmodning om rapportering av beholdning av sikkerhetsgradert informasjon
Dokument: Anmodning om rapportering av beholdning av sikkerhetsgradert informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunst i offentlige rom (KORO) - informasjon til departementets underliggende etater om utlånsordning for kunst i statlige bygninger
Dokument: 17/344-6 Kunst i offentlige rom (KORO) - informasjon til departementets underliggende etater om utlånsordning for kunst i statlige bygninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjon til kurs ved Forsvarets høgskole
Dokument: 20/5297-19 Invitasjon til Sjefskurs nr. 26 ved Forsvarets høgskole (FHS)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsledersamling 2019-20
Dokument: Hold av datoen - Etatsledersamling 3. februar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 202011
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/2418-26 Revidert rundskriv R-116 - Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen
Dokument: 14/2418-26 Revidert rundskriv R-116 - Nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 14/9444-15 Reviderte rundskriv - R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet og R-102 - Standard kontoplan for
Dokument: 14/9444-15 Reviderte rundskriv - R-101 Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet og R-102 - Standard kontoplan for statlige virksomheter og
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nærings og fiskeridepartement - Nasjonal referansegruppe for handelsforenkling
Dokument: Invitasjon Nasjonal referansegruppe for handelsforenkling 28012021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i forskrift 23.05.2017 nr. 638 om stedsnavn
Dokument: Høring - Endring i forskrift 23.05.2017 nr. 638 om stedsnavn - Høringsfrist 07.04.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye GBER-meldinger for støttetiltak som utløper 2020 og ønskes videreført
Dokument: Nye GBER-meldinger for støttetiltak som utløper 2020 og ønskes videreført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gber støttetiltak
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomi - Koronavirus
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Støttetiltak GBER
Dokument: Orientering om nye GBER-meldingar for støttetiltak som går ut 2020 og blir vidareført
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styrking av kommunale næringsfond, Rogaland
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av kommunalt næringsfond 2020
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBER meldinger for støttetiltak
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forordning om det alminnelige gruppeunntaket (GBER)
Dokument: Orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak - Nye GBER - meldinger for støttetiltak som utløper 2020 og ønskes videreført.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBER-meldinger for støttetiltak som utløper 2020 ønskes videreført.
Dokument: Nye GBER-meldinger for støttetiltak som utløper 2020 ønskes videreført.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GBER-meldinger for støttetiltak
Dokument: Nærings- og fiskeridepartementet - orientering om nye GBER-meldinger for støttetiltak som utløper 2020 og ønskes videreført - forlenget til 31.12.2023
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartsbruddet på Nasafjellet - Rana kommune
Dokument: Utkast til protokoll etter innspill - Nasafjell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny stadion - Sandnes stadion- Leieavtale og tomt
Dokument: 20/5017-8 ESA - oversendelse av forespørsel om informasjon til klage på mulig ulovlig statsstøtte til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019
Dokument: Invitasjon til ekspertgruppen for akkreditering og samsvarsvurdering 9.november digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019
Dokument: Svar og tilbakemelding vedr. Invitasjon til ekspertgruppen for akkreditering og samsvarsvurdering 9.november digitalt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/8222-2 Forslag til lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) - høring
Dokument: 20/8222-2 Forslag til lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannsloven) - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endring i forskrift av 1. juli 2013 nr. 821 om gebyrer for Norsk akkrediterings tjenester
Dokument: Bekreftelse på mottatt e-post
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Ønsker kommunens vurdering av om dokumentene inneholder konfidensiell informasjon og om kommunen har innvendinger mot innsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Innsynsbegjæring: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Innsynsbegjæring: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Innsynsbegjæring: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Innsynsbegjæring: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innsynsbegjæring i sak om støttetildeling til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet], bygging av ny stadion - Ønske om kommunens vurdering av om dokumentene
Dokument: Innsynsbegjæring: Forenklet melding om nytt støttetiltak for idrettsinfrastruktur - dok 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Streikeberedskap hovedoppgjøret 2020 - Anmodning om kontaktpersoner
Dokument: Streikeberedskap hovedoppgjøret 2020 - Anmodning om kontaktpersoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar fra Drangedal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/7792-2 Anmodning om innspill ifm. arbeidet med regulering av hjemmekontor
Dokument: 20/7792-2 Anmodning om innspill ifm. arbeidet med regulering av hjemmekontor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 202008
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/4761-2 Særskilt avtale om arbeidstid i koronasituasjonen - anmodning om tilbakemelding på erfaringer, bruk og behov
Dokument: 20/2184-2 Kontinuitetsplanlegging under koronapandemien (Covid-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rundskriv R-100 om midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten på områdene lønn og betaling til leverandører.
Dokument: 20/2181-4 Orientering om rundskriv R-100 om midlertidig unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten på områdene lønn og betaling til leverandører
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] fra kommisjonen sendt EA og andre fra DG Grow i juli - Subcontractors and Subsdiaries of Notified Bodies - Your feed-back is needed
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referansegruppen for handelsforenkling - 2019
Dokument: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] implementation of EU product rules - ytterligere informasjon ifb. anmodning om innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/4761-2 Særskilt avtale om arbeidstid i koronasituasjonen - anmodning om tilbakemelding på erfaringer, bruk og behov
Dokument: Bestilling fra Koronakommisjonen - nr 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: NA - omforent referat fra etatsstyringsmøtet 200520
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: Svar vedr. Anmodning om innspill til rapportering av effekter av pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal boligstiftelser
Dokument: 20/5819-1 Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Dokument: 20/5819-1 Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Dokument: Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Dokument: Høring - forslag til lovhjemmel som åpner for å oppheve kommunale boligstiftelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer
Dokument: Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Dokument: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lov om offentlig støtte
Dokument: Høring fra Nærings- og fiskeridepartementet - Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Dokument: Høring fra Nærings- og fiskeridepartementet - Forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (Støtteloven)
Dokument: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte (Støtteloven)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Dokument: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Dokument: Høring av forslag til ny lov om nasjonale prosedyrer i saker om offentlig støtte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 202005
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: Anmodning om innspill til rapportering av effekter av pandemien frist - 5. august
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 20/5211-2 Høring av retningslinjer for habilitet og oppnevning av medlemmer av Norsk akkrediterings klageutvalg
Dokument: 20/5211-2 Høring av retningslinjer for habilitet og oppnevning av medlemmer av Norsk akkrediterings klageutvalg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ny stadion - Sandnes stadion- Leieavtale og tomt
Dokument: 20/5017-2 Oversendelse av klage på mulig ulovlig statsstøtte til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyringsmøter 2020
Dokument: Referat fra etatsstyringsmøte 1. april 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: Innkalling til etatsstyringsmøte og utkast til agenda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapsrapporter 202003
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapstall pr. 29.2.20
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rundskriv R-100 om midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten på områdene lønn og betaling til leverandører.
Dokument: 20/2181-2 Rundskriv R-100 om midlertidige unntak fra bestemmelser om økonomistyring i staten på områdene lønn og betaling til leverandører.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REDUSERTE KOSTNADER FOR NÆRINGSLIVET I FORBINDELSE MED KORONA
Dokument: HENVENDELSE OM KONSEKVENSER FOR BEDRIFTER IFB. KORONAVIRUSET (COVID-19)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksrevisjon 2019
Dokument: 20/1897-2 Informasjon om Riksrevisjonens revisjonsaktiviteter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: Anmodning om status for sårbarhetsanalyse og kontinuitetsplaner i NFDs sektorer - frist 24. mars kl 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Presisering - Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omsorgstilbud i barnehage og skole under korona
Dokument: Personell innen den samfunnskritiske funksjonen forsyningssikkerhet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020
Dokument: 18/7045-87 Statsregnskapet 2019 og statsbudsjettet 2020 - godkjente overføringer av ubrukte bevilgninger til 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Regnskapsrapporter 202001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2019
Dokument: HASTER: Endelig bevilgnings- og kapitalregnskap for 2019 - frist for tilbakemelding mandag 24.2 kl 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsdialogen med NFD
Dokument: Mulige datoer for neste etatsstyringsmøte - mai
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til NFD på dokumenter jf Virksomhetsikkerhetsforskriften § 44
Dokument: Påminnelse vedr rapportering til NFD på dokumenter jf Virksomhetsikkerhetsforskriften § 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rapportering til NFD på dokumenter jf Virksomhetsikkerhetsforskriften § 44
Dokument: Rapportering til NFD på dokumenter jf Virksomhetsikkerhetsforskriften § 44
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2019
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 201912 - Oppfølging og avslutning av regnskapet for 2019 - oppdatert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2019
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 201912 - Oppfølging og avslutning av regnskapet for 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2019
Dokument: Regnskapsrapporter pr. 201912 - Oppfølging og avslutning av regnskapet for 2019 - oppdatert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyringsmøter 2019
Dokument: Oppsummering fra møtet 191219 i Europakommisjonens ekspertgruppe for varer (IMP) 2019 om akkreditering og samsvarsvurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyringsmøter 2019
Dokument: 19/6840-1 Sikkerhetsfaglig etatssamling 2019 - oversendelse av referat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turisme og reiselivsvirksomhet
Dokument: Møte om overturisme 16.01.2020 - Epost sendt Forsand Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet for 2019
Dokument: Norsk akkreditering - supplerende tildelingsbrev 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020
Dokument: Tildelingsbrev for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Etatsstyringsmøter 2019
Dokument: Anmodning om innspill til utkast til referat fra etatsstyringsmøte 221119
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...