Norske-postlister.no


Viser [100] av [33 628].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Omlegging lysløype på Leikong
Dokument: Omlegging lysløype på Leikong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Ørsta kompetanse- og kultursenter - Ørsta kommune, Møre og Romsdal
Dokument: Detaljregulering for Ørsta kompetanse- og kultursenter - Oppstart av reguleringsplanarbeid - Varsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømmehall Liabø - spillemidler anleggsnr. 74216
Dokument: Halsa svømmehall - oppdaterte tegninger pr. 15.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Svømmehall Liabø - spillemidler anleggsnr. 74216
Dokument: Halsa svømmehall - fasadene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralidrettsanlegget i Vadsø
Dokument: Tilbud-Forprosjektering sentralidrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nabovarsel 2021
Dokument: Gbnr. 201/882 m/fler - Parkagata og Grensegata - Nabovarsel om utskifting av vann- og avløpsledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering av fortau langs Kyrkjeveien, planid 2020004
Dokument: Sosidata fra krysset Goaveien/Kyrkjeveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 540258 - GSV - midlertidig forlegning / kaserne
Dokument: SHA-plan - rev. 01 - kontrakt C02198 - Prosjekt 540258 - GSV - midlertidig forlegning / kaserne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saneringsplan avløp
Dokument: Korrespondanse - Status og form på ROS-analyser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hydrologisk vurdering - dimensjonerende vannmengde for Kjørbekken
Dokument: Referat og oppfølgingspunkter fra oppstartsmøte 12.02.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 105/2/0/0 Eiendommen 105/2/0/0 har ikke adresse., assurdalen motorcrossbane
Dokument: Supplerende info til søknad om endring av tillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: U-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] § 5-8
Dokument: Spørsmål vedrørende U-■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] § 5-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Porsgrunn - Dalen næringsområde med karbonfangstanlegg - Norcem Brevik - reguleringsplan - planid 3806 840
Dokument: Reguleringsvarsel - mindre utvidelse - Porsgrunn - Dalen næringsområde med karbonfangstanlegg - Norcem Brevik - reguleringsplan - planid 3806 840
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saneringsplan avløp
Dokument: Oversendelse av endringsanmodning EA-04
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hydrologisk vurdering - dimensjonerende vannmengde for Kjørbekken
Dokument: Tilbud hydrologisk vurdering på Kjørbekk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 2971 - Utvidelse av dagligvarebutikk - Larsamyrå 1
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse - Larsamyrå 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 61 bnr 41 - Levegger / Tregjerder / Flettverksgjerder - Asheimtunet
Dokument: Erklæringer - Asheimtunet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ØFAS - Øst-Finnmark Avfallsselskap - gjenvinningsstasjon i Kirkenes - Sør-Varanger kommune - Norconsult AS
Dokument: Driftssøknad for ny gjenvinningsstasjon i Kirkenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 69 bnr 2971 - Utvidelse av dagligvarebutikk - Larsamyrå 1
Dokument: Melding om endring av ansvarsretter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mekvorpvegen 16, riving av eksisterende renseanlegg - GL Molde 2019/1695
Dokument: Søknad om midlertidig brukstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kraftledningsnett i Salten - Arva AS
Dokument: Invitasjon til orienteringsmøte - tiltak i kraftledningsnettet i Salten - Arva AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lørenskog kommune - Tiltak - Riggplass ved Fjellhamar skole - Gnr/bnr 107/2601 - Tiltakshaver Lørenskog kommune
Dokument: Revidert notat fra Geoteknikk - Søknad om tillatelse til tiltak etter jbl §10 - Midlertidig riggplass nord for jernbanelinja i forbindelse med byggingen av kulverten for jernbaneundergangen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Fjellhamar skole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad i ett trinn - 3 uker - 40/4 med flere - Grindbråtan - støyskjerm og renovasjon
Dokument: 2021-02-03 Brev vedr status byggesaker Grindbråtan Park
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pilotprosjekter for fossilfrie anleggsplasser
Dokument: Spørsmål vedr. piloter for fossilfrie anleggsplasser innen transportsektoren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: St. Olavs plass 5 - gbnr. 208/494 - Oslo kommune - tilfluktsrom
Dokument: Søknad om rehabilitering av eksisterende tilfluktsrom - St. Olavs plass 5
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dokumenter tilhørende: 201913580 7700111 - Vaskehall Fauske - Nordlandsbanen
Dokument: Vaskehall Fauske - truckgarasje, garantibefaring 1. år
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 178 Norconsult AS - Oppfølgingsbesøk 2021
Dokument: Signert brev angående bedømmerlaget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon etter § 19-1 i plan- og bygningslova - Gnr 9 Bnr 1 - Vesvegen - Steinkvehaugen
Dokument: Søknad om dispensasjon for etablering av massedeponi på gnr 9 bnr 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 710220 - Kongshaugen Værnes - Rive - sikre
Dokument: Signert avrop - Rammeavtale R00156 - BA kartlegging - Prosjekt 710220 - Kongshaugen Værnes - Rive - sikre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mosseveien 215 - gnr./bnr. 182/1459, 182/1048 - Nabovarsel
Dokument: Mosseveien 215 - gnr./bnr. 182/1459, 182/1048 - Nabovarsel
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nygjerdesvingen gnr 35/102 (Sølvdammen tomt 5), bolig
Dokument: Søknad om IG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbyvegen 99 og 101, tilbygg
Dokument: Husbyvegen 99 og 101 - status i saken
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg GBNR 8/454, Damsveien 1 - Rehabilitering av Statens hus
Dokument: Angående gnr/ bnr 8/454 Statens hus Vadsø- rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tolking av TEK 17 - kommunenes anleding til å kreve klimatillegg for flom
Dokument: Tolking av TEK 17 - kommunenes anleding til å kreve klimatillegg for flom
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rauma kommune - innmeldte kvikkleiresoner
Dokument: Kvikkleiresone 2385 Vangstun - NORCONSULT AS Refnr: S2385N636
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - K.009735 Norconsult - Endringsordrer
Dokument: E-post - 989005 Hamar omformerstasjon - K.009735 Norconsult - Melding om rateregulering 2021 08022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 710220 - Kongshaugen Værnes - Rive - sikre
Dokument: Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan - Prosjekt 710220 - Kongshaugen Værnes - Rive - sikre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 171/1 - Vestsidevegen 2481 - Fradeling av tilleggsareal til 171/5
Dokument: 171/1 - Vestsidevegen 2481 Protokoll for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 171/2 - Vestsidevegen 2616 - Fradeling om tilleggsareal til 171/5
Dokument: 171/2 - Vestsidevegen 2616 - Protokoll for oppmålingsforretning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralidrettsanlegget i Vadsø
Dokument: Angående tilbud på forprosjektering sentralidrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sentralidrettsanlegget i Vadsø
Dokument: Tilbudskonkurranse sentralidrett
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om utvidet planområde - E6 Roterud - Storhove
Dokument: Varsel om utvidet planområde - Lillehammer - Gjøvik - reguleringsplan - E6 Roterud - Storhove
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saneringsplan avløp
Dokument: Korrespondanse - spørsmål og kommentar til ferdig saneringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestvågøy - Gnr/bnr 18/954 m.fl - søknad om samtykke
Dokument: Feilsendt brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo - Gnr/bnr 208/311 - Stensberggata 26-28 - søknad om samtykke
Dokument: Søknad om samtykke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ramsvikvegen gnr 518/22, Bolig og garasje
Dokument: Skredfarevurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rana kommune - Reguleringsplaner
Dokument: Rana kommune - Oppstartsvarsel og planprogram - Detaljreguleringsplan for Langvassheia - PlanID 5018 - Forespørsel om forlenget svarfrist
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bodø kommune - Nabovarsler
Dokument: Bodø kommune - Nabovarsler - Søknad om dispensasjon - Etablering av VVA i Fredensborgveien - Vei, fortau og VA-ledninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lørenskog kommune - tiltak på eiendommen Fjellhamar skole - gnr/bnr 107/2912 - skolegård med installasjoner for lek med mer
Dokument: Lørenskog kommune - Søknad om tillatelse til tiltak etter jbl §10 innenfor 30 m fra spormidte - Installasjoner i skolegård på Nye Fjellhamar skole - Gnr/bnr 107/2912
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Change in phytoplankton community structure ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] inner Oslofjord during a century of sampling
Dokument: Søknad om prosjektendring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sikkerhetsavtaler på BEGRENSET nivå 2021
Dokument: Erklæring om fraskrivelse av innsynsrett i skjermingsverdig informasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arbeidsdokumenter: Detaljregulering Ålgård nord, D-feltene - planid 202004
Dokument: Foreløpige skisser etter befaring i forbindelse med planlegging av Ålgård nord, D-feltene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nes kommune - veiledning Nes Brannstasjon Årnes
Dokument: Ønsker veiledning midlertidig løsning - Nes brannstasjon, Årnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 989005 - Hamar omformerstasjon - K.009735 Norconsult - Månedsrapporter
Dokument: Månedsrapport fra leverandør - 989005 Hamar omformerstasjon - K.009735 Norconsult - 2021 Januar 04022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: BaneNor - Miljøtiltak på Nordlandsbanen, Namdalen - Gjenvinning av betong fra jernbanesviller - Namsskogan og Vefsn kommuner - Trøndelag og Nordland fylker
Dokument: Kopi - Uttalelse fra Miljødirektoratet - Drevjaleira - søknad om bruk av velgradert grus til midlertidig tildekking av nedknust betong
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dam Gjerdingen - Lunner kommune, Viken - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Oslo kommune Vann- og avløpsetaten - 2020-
Dokument: RE: Ny dam Gjerdingen, Lunner kommune - Godkjenning av tekniske planer og nye flomberegninger - 2 vedtak. Dispensasjon fra nødv. atkomst, lekkasjemåling og beredskapsmessig senkning - 3 vedtak. Avslag på søknad om fritak for måling av deformasjoner - ved
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Moldelivegen 9, endring av bygg - utvendig - Fasade
Dokument: Moldelivegen 9 - Søknad om tillatelse i ett trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grandfjæra 24 A, brannskille, lydskille i næringsbygg - GL BYGG-20/00652
Dokument: Tilbakemelding - dokumentasjon på sikkerhet mot kvikkleireskred
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjenvinning av betong - Nordlandsbanen - Bane NOR
Dokument: Vedr søknad om bruk av velgradert grus til midlertidig tildekking av nedknust betong - Drevjaleira - Vefsn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TEST 178 Norconsult AS - Oppfølgingsbesøk 2021
Dokument: Bekrefter dato for besøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt 540258 - GSV - midlertidig forlegning / kaserne
Dokument: Referat fra byggemøte 01 - 4 februar 2021 - C02198 Modulbygg kaserne - Prosjekt 540258 - GSV - midlertidig forlegning / kaserne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reserevkraft tidliger 16/12514 ØC 1000057
Dokument: Prosjekt 1000057, Vallerhjemmet Revidert Febdok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REHÅ - Andøy kommune - Detaljregulering Andøy Industripark Fiskenes
Dokument: Svar på anmodning om oppklaring / ytterligere informasjon - Detaljregulering Andøy Industripark Fiskenes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsulenthjelp Revidering Kommuneplan Solund kommune 2020 - 2030
Dokument: E02 Endringsavtale etter fyrste høyring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagerlivegen 51, bruksendring og utvidelse av veranda
Dokument: Ber om status på søknad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: § 13-4 Termisk inneklima
Dokument: Spørsmål om tolkning av § 13-4 - Termisk inneklima
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reserevkraft tidliger 16/12514 ØC 1000057
Dokument: Prosjekt 1000057, Vallerhjemmet Revidert Febdok
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...