Norske-postlister.no


Viser [100] av [18 468].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: FARTØYVERN - M/S JØSENFJORD - LEFS
Dokument: LEFS - Jøsenfjord - restaurering av kjøl med kjølsko - Kopi av brev til Jøsenfjord rutelag AL
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 100381 - Akershus slott - bedret tilgjengelighet - 2AK70192
Dokument: Akershus slott - Tilgjengelighetstiltak - ID 86131 - Søknad om utvidet omfang av graving - Riksantikvarens vurdering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: REVI - 0106010002 - Fredrikstad Garnison - Grunnmurede Provianthus - Montere ventilasjon for å redusere radonverdier
Dokument: REVI - 0106010002 - Fredrikstad Garnison - Grunnmurede Provianthus - Montere ventilasjon for å redusere radonverdier - Radontiltak - Ventilasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger domkirke
Dokument: Kopi - Stavanger domkirke - Etablering av nytt gulv og nytt oppvarmingssystem - Klage på delvis omgjøring av dispensasjonsvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020-2025 - riktig versjon av planen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020–2025
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020–2025 - riktig versjon av planen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket UKL - Oppdrag
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020 - 2025 - Riktig versjon av planen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Innspill til statsbudsjett 2021 - kulturminner - Sogndalstrand - verneverdig steinhvelvsbru
Dokument: Sogndalstrand kulturmiljø - Utbedring steinhvelvbru - Innspill til Statsbudsjettet 2021 - oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Referanseområde for jernproduksjon på Hovden - Kommuneplan for Bykle kommune - Agder fylke
Dokument: Innsigelse i forbindelse med referanseområde for jernproduksjon på Hovden - Kommuneplan for Bykle kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Rødtangen - Asker kommune - Viken fylke - id 129990 , 170583 , 170585 , 239448 , 239562 ( tidligere sak 2019/9937 - Hurum - Buskerud )
Dokument: Imøtekommelse av innsigelse - Forslag til områderegulering for del av Rødtangen , Holtenes gnr 28/8 m.fl. Asker kommune - Viken fylke - tillatelse til inngrep i automatisk fredete kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Asker kommune - Områderegulering - Gbnr 28/8 mfl. - Holtenes - Rødtangen
Dokument: Kopi - Asker kommune - Gbnr 28/8 m.fl. - Rødtangen, Holtenes - Forslag til områderegulering - Innsigelse imøtekommes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren styringsdialog 2020
Dokument: Foreløpig årsregnskapsrapport 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Arendal kommune- bygningselementer fra Øyestad kike
Dokument: Øyestad kirke - Bygningselementer - NIKU rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimaskaltiltak - Vilnes kyrkje - Askvoll kommune
Dokument: Riksantikvaren si fråsegn - klimaskaltiltak -Vilnes kyrkje - Askvoll kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket UKL - Oppdrag
Dokument: Endelig versjon av plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lierelgene - Videreføring av tilskudd - Statsbudsjettet 2017
Dokument: Lierelgene - Videreføring av tilskudd - Utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartøyvern - RA72 - Sjødampsproite 1
Dokument: Kopi - Igangsetting av tiltak RA72 - Sjødampsprøite 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020-2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren styringsdialog 2020
Dokument: Foreløpig årsrapport for Riksantikvaren 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk-russisk miljøvernsamarbeid 2019-2021: Riksantikvaren
Dokument: Miljøvernsamarbeid med Russland i 2020 - fremdriftsrapport per 150920
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fartøyvern 2019 -  Fremad II - LGAN
Dokument: Fartøyvern 2019 - Fremad II - LGAN - vedrørende søknad om omdisponering av tilskudd fra statsbudsjettet 2020 post 74 - vedtak - kopi av brev til Stiftelsen Fremad II
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020–2025
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020–2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Riksantikvaren til ny høring av planforslag - Reguleringsplan - Rådhusplassen på Stathelle - opprettholder sin innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalgte kulturlandskap i jordbruket UKL - Oppdrag
Dokument: Plan for videre arbeid med Utvalgte kulturlandskap i jordbruket 2020 - 2025
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om tillatelse til arkeologisk nødutgravning av grav - id 262449 - Russekeila, Svalbard
Dokument: Tillatelse til arkeologisk nødutgravning av id 262449 - Russekeila
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturbasert verdiskaping
Dokument: Statsbudsjett kapittel 1429 post 77 -- Kraftturisme - Tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smiområde - Heggtveit gnr 103/3 - Kviteseid kommune - Vestfold og Telemark - id 270825
Dokument: Melding om ferdigstilt arkeologisk undersøkelse - Smiområde - Heggtveit søndre 103/3 - Kvitseid - Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturminnekompasset - Digital kulturarvportal
Dokument: Svar på invitasjon - Buskerud digital kulturarvportal - Invitasjon til å delta i styringsgruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Drenering - Basbergveien 115 gnr 89/28 - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark - id 51814
Dokument: Vedtak om utgifter til særskilt gransking - dispensasjon for anleggsarbeid i Basbergveien 115 gnr 89/28 - Tønsberg kommune - Vestfold og Telemark fylke - ID 51834
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JXQR G. Unger Vetlesen - fartøyvern - SAVOS-ordningen 2020
Dokument: SV: G. Unger Vetlesen | Kulturminnesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JXQR G. Unger Vetlesen - fartøyvern - SAVOS-ordningen 2020
Dokument: SV: G. Unger Vetlesen | Kulturminnesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: JXQR G. Unger Vetlesen - fartøyvern - SAVOS-ordningen 2020
Dokument: SV: G. Unger Vetlesen | Kulturminnesøk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag til endringer i byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift - forenklinger
Dokument: Kopi - Høringssvar - Forslag til endringer i forskrift om byggesak og byggteknisk forskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for steinbrot på Aksla,Hennøy plan id 1438.016.03 - Bremanger kommune
Dokument: Kopi - 2. gongs offentleg ettersyn, reguleringsplan for Steinbrot på Aksla, Bremanger kommune - Motsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utviklingen i antall ansatte i staten
Dokument: Riksantikvaren - Undersøkelse om utviklingen i antall arbeidsforhold i staten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppgradering av bygningsmasse og utearealer - Forskningsveien 1 gnr 42/111 - Oslo - ID 51591
Dokument: Vedtak etter kml § 10 - Forskningsveien 1 gnr 42/111 - Guastad - Oslo - ID 51591
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem
Dokument: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem - delvis omgjøring av vedtak - kopi av brev til Stavanger kirkelige fellesråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem
Dokument: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem - delvis omgjøring av vedtak - kopi av brev til Stavanger kirkelige fellesråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem
Dokument: Stavanger kommune - Stavanger domkirke - dispensasjon - kulturminne - etablering av nytt gulv og nytt oppvarminssystem - delvis omgjøring av vedtak - kopi av brev til Stavanger kirkelige fellesråd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 971067 Hensetting redningstog Oslo S - Eierstyring
Dokument: Oslo gate 1 - Gnr/bnr 234/16 - innvilget søknad om dispensasjon jf. kml § 8, 1. ledd - Ny hensettingsplass brann- og redningstog - ytterligere graving mellom spor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Deponering av elektronisk arkiv 2006-2019 - Riksantikvaren
Dokument: Ønske om avtale for deponering av elektronisk arkiv 2006-2019 - Riksantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for utvidelse av kirkegårdsanlegg - Valle kirke gnr 58/121 - Lindesnes kommune - Agder - id 231701 og 150369 ( Tidligere sak 2018/4101 - Vest-Agder )
Dokument: Valle kirke - Valle kirkegård - 58/121 - Nytt offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan - Revidert plankart - bestemmelser og landskapsplan - Riksantikvarens merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes kommune - detaljplan - gnr. 58/121 - Valle kirke
Dokument: Riksantikvarens merknader til nytt offentlig ettersyn Valle kirke - Valle kirkegård - 58/121
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 kap 1429 post 70 - tilskudd fra bevaringsprogram for utvalgte arkeologiske kulturminner og kulturmiljø ( BARK )
Dokument: Ber om status vedrørende prosjekter med tilskudd fra bevaringsprogrammene BARK og BERG
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygging av hus - Vang gnr 51/70 - Lindesnes kommune - Agder - id 74994 ( tidligere sak 2019/7328 - Mandal - Vest-Agder )
Dokument: Innvilgelse av søknad om dispensasjon for bygging av bolig , jf. kml § 8 første ledd - Vang - Frøysland gnr 51/70 - Mandal kommune - Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Brannsikring Vossevangen kyrkje
Dokument: Oversending av § 10 vedtak til § 8 - brannsikring - Vangskyrkja - Voss kyrkje - Voss kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lindesnes kommune - gnr/bnr 51/70 - Frøysland - bygging av bolig
Dokument: Innvilgelse av søknad om dispensasjon for bygging av bolig, Vang, Frøysland Gnr 51, Bnr 70 i Mandal kommune, Agder, jf. kulturminneloven § 8 første ledd
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om støtte til rehabilitering av det gamle kraftverket
Dokument: Svar på søknad om støtte til rehabilitering av det gamle kraftverket: Statsbudsjettet kapittel 1429 post 77 - Fossil - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] av kullkraftverk - Tilskudd 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær kommune - gnr 45 bnr 47 - inngrep i automatisk fredet kulturminne - adkomstvei
Dokument: Tysvær kommune - gnr 45 bnr 47 - inngrep i automatisk fredet kulturminne - adkomstvei - oversendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KHM - Nasjonale retningslinjer for fastsettelse av finnerlønn vedrørende arkeologiske kulturminner
Dokument: Finnerlønn - Kriterier for utbetaling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Invitasjoner - kurs - møter - konferanser - Kultur idrett og inkludering
Dokument: Fagseminaret for tekniske og industrielle kulturminner avlyses grunnet smittevernhensyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Buffersone rundt verdensarven
Dokument: Buffersone
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredning av Hylen kraftverk gnr. 92 bnr. 3 og Saurdal pumpekraftverk gnr. 40 bnr. 6 og gnr. 41 bnr. 2 - Suldal kommune
Dokument: Kopi - Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk i Suldal kommune - Vedtak om fredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredning - Dalsfos kraftverk - Gnr. 44 bnr. 13, gnr. 46 bnr. 15, gnr. 44 bnr. 8, gnr. 44 bnr. 3 og gnr. 46 bnr. 7 i Kragerø kommune
Dokument: Kopi - Dalsfos kraftverk i Kragerø kommune - Vedtak om fredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft
Dokument: Kopi - Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning ved forskrift med hjemmel i kulturminneloven § 22a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 27 Fredning av master i Glomfjord, kraftledning Fykan - Haugvik - Vedtak om fredning ved forskrift med hjemmel i kulturminneloven § 22a
Dokument: Kopi - Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 27 Fredning av master i Glomfjord, kraftledning Fykan - Haugvik - Vedtak om fredning ved forskrift med hjemmel i kulturminneloven § 22a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: TRYGG - Felles
Dokument: TRYGG - Vedrørende søknad om status som vernet skip
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Suldal kommune - Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk - vedtak om fredning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tysvær k. - gnr. 45 bnr. 47 - inngrep i automatisk fredet kulturminne - adkomstvei - fylkesrådmannen ber om faglig tilrådning jf. kulturminnelovens § 8. 1. ledd
Dokument: Oversendelse av § 10 vedtak til § 8 første ledds vedtak - Bygging av anleggsvei på Hersdal og Rossedal gnr. 45 bnr. 47 m.fl. Tysvær kommune, Rogaland fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Hakavik kraftverk
Dokument: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning jf. kulturminneloven § 22a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eigedommar - kap 26 Eigedommar i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning
Dokument: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eigedommar - kap. 26 Eigedommar i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning jf kulturminneloven § 22a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING -  FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING -PLAN 201505
Dokument: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING - FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING - PLAN 201505 - Tilskudd arkeologiske undersøkelser - kulturminne id 221289
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING -  FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING -PLAN 201505
Dokument: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING - FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING - PLAN 201505 - Tilskudd arkeologiske undersøkelser - kulturminne id 221289
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING -  FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING -PLAN 201505
Dokument: GJESDAL KOMMUNE - DETALJREGULINGING - FV. 45 LOMELAND - VEIUTBEDRING - PLAN 201505 - Tilskudd arkeologiske undersøkelser - kulturminne id 221289
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fritidsbåt RA110 - Line - status som vernet skip
Dokument: Fritidsbåt RA110 - Line - Tilbud om status som vernet skip - Kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Tokke Kraftverk - Tokke kommune - Vestfold og Telemark
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Tokke kraftverk - Tokke kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Sauda III kraftverk - Sauda kommune - Rogaland
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Sauda III kraftverk - Sauda kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Aura kraftverk - Sunndal kommune - Møre og Romsdal
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Aura kraftverk - Sunndal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Nedre Røssåga kraftverk - Hemnes kommune - Nordland
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Nedre Røssåga kraftverk - Hemnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Glomfjord kraftverk - Meløy kommune - Nordland
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Glomfjord kraftverk - Meløy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus festning - dispensasjon etter kulturminneloven
Dokument: Innvilget søknad om dispensasjon - Graving for kabel og kjøretøysperre - Bergenhus festning - Sverresborg - Gnr 167 bnr 895 - Bergen kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kragerø - 46/15 - 46/8 - Dalsfos kraftverk - fredning etter kulturminneloven
Dokument: Kopi - vedtak om fredning - Kragerø - 46/15 - 46/8 - Dalsfos kraftverk - fredning etter kulturminneloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 44/3, 44/8, 44/13, 46/7 og 46/15 Oppstart av fredningssak - Dalsfos
Dokument: Vedtak om fredning - Gbnr 46/8, 46/15 Fredningssak - Dalsfos
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om endring i forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer
Dokument: Kopi - Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning jf. kulturminneloven § 22a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LDXF - Slepebåten Huth - Om mulig salg av fartøyet
Dokument: LDXF - Slepebåten Huth - Om mulig salg av fartøyet - Videresendt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 2012/15310 Lillestrøm kommune - Reguleringsplan - Gbnr 232/52 med fler - Huseby
Dokument: Kopi - Lillestrøm kommune - Reguleringsplan - Gbnr 232/52 med fler - Huseby og Ålgård - Detaljreguleringsplan vedtak om utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunal planstrategi 2020-2023
Dokument: Kommunal planstrategi 2020-2024 - Riksantikvarens innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft
Dokument: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning jf. kulturminneloven § 22a - kopi av brev til Statkraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft
Dokument: Forskrift om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - kap. 26 Eiendommer i landsverneplan Statkraft - Vedtak om fredning jf. kulturminneloven § 22a - kopi av brev til Statkraft AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Husebyjordet gnr 32/52 med flere - Lillestrøm kommune - Viken - id 231680 og 247508 ( Tidligere sak 2019/8701 - Sørum - Akershus )
Dokument: Husebyjordet - Reguleringsplan - Bebyggelse - kml § 10 - Omfang og kostnader- Lillestrøm kommune, Akershus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Dalsfos kraftverk - Kragerø kommune, Telemark
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning for Dalsfos kraftverk - Gnr. 46 bnr. 8 og 15 - Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk - Suldal kommune, Rogaland
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av Hylen kraftverk og Saurdal pumpekraftverk - Suldal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Høring - Fredning av kulturhistorisk eiendom - Master i Glomfjord, kraftledningen Fykan - Haugvik, Meløy kommune
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer - Master i Glomfjord, kraftledning Fykan-Haugvik - Meløy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riksantikvaren - Fredning Hakavik kraftverk - Øvre Eiker kommune, Viken (tidligere Buskerud)
Dokument: Kopi - Vedtak - Fredning av statens kulturhistoriske eiendommer i landsverneplan Statkraft - Hakavik kraftverk - Øvre Eiker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1648_2017007_KP_Kommunedelplan Støren 2018 - 2030
Dokument: Kommunedelplan Støren- Riksantikvaren opprettholder innsigelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LINE - F - Felles
Dokument: LINE - RA110 - Tilbud om status som vernet skip sendt fra Riksantikvaren
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Graveløyve - videoovervakingsanlegg - Kaupanger stavkyrkje - Sogndal kommune
Dokument: Innvilga dispensasjonssøknad - graving - videoovervaking - Kaupanger stavkyrkje
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KROKSUNDFERGEN - Felles
Dokument: KROKSUNDFERGEN - Tilbud om status som vernet skip
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VIKASKJÆR LCHZ - Felles
Dokument: VIKASKJÆR LCHZ - Tilbud om status som vernet skip
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forskrifter for tilskudd fra Riksantikvarens tilskuddsposter
Dokument: Forskrifter for tilskudd fra Riksantikvarens tilskuddsposter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: VAARSOL LM3259 - F - Felles
Dokument: VAARSOL LM3259 - Tilbud om status som vernet skip
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KIK - Kommunal kompetanse 2020 - Søknad post 60
Dokument: Statsbudsjettet 2020 kap. 1429 post 60. Utbetaling av tilskot til KIK-arbeid i Vestland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel om erosjonsutsatt ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Russekeila - id 262449
Dokument: Mottatt notat om Russekeila
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes kommune - gnr 67 bnr 31 - Stokka - Finnerlønn for betalingsring i gull
Dokument: Sandnes kommune - gnr 67 bnr 31 - Stokka - Finnerlønn for betalingsring i gull - kopi av brev til finner og grunneier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Automatisk fredet kulturminne - offermyra Haraldstadmyra - Bjørnstad søndre, gnr. 2047 bnr. 9, Sarpsborg kommune, Østfold fylke
Dokument: Kopi - Haraldstadmyra, Bjørnstad søndre, gnr./bnr. 2047/9, Sarpsborg kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sarpsborg kommune - Gbnr 2047/9 - Haraldstadmyra - Tilskudd til sikring av vitenskapelig kildemateriale
Dokument: Kopi - Sarpsborg kommune - Gbnr 2047/9 - Haraldstadmyra - Tilskudd til sikring av vitenskapelig kildemateriale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandnes k. Stokka gnr 67 bnr 31. Melding om funn av betalingsring av gull, S13232.
Dokument: Fastsettelse av finnerlønn for betalingsring i gull, id 238593 museumsnummer S1 3232. Stokka, 67/31, jf. kulturminneloven § 1 3, tredje ledd - id 238593
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...