Norske-postlister.no


Viser [100] av [657].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Helse/Korona 2021
Dokument: Informasjon - Tiltakspakke sårbare eldre 2021: Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet, og aktivitetstilbud og besøksverter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Helsedir: Nytt nasjonalt kontrollsenter for innreisende
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Endringer i innreiseregistreringssystemet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Nyhetsbrev fra vaksinasjonskoordinatorer, Statsforvalteren i Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Surnadal - ReMidt IKS - Surnadal gjenvinningsstasjon - tidl. HAMOS Forvaltning IKS
Dokument: Varsel om endring / revidering av tillatelser - gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjon i Trøndelag - ReMidt IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - Remidt IKS - Hagelin miljøstasjon - mottak og mellomlagring av farlig avfall
Dokument: Varsel om endring / revidering av tillatelser - gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjon i Trøndelag - ReMidt IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]- Oppføring av fritidsbolig Gnr 35 Bnr 86
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av fritidsbolig - Heim 35/86
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Trøndelag - Oppnevning av settestatsforvalter - klagesak etter plan- og bygningsloven - fradeling av to parseller fra eiendom - gnr/bnr 15/1 - Hitra kommune
Dokument: Ber om oppnevning av settestatsforvalter - klagesak etter plan- og bygningsloven - fradeling av to parseller fra eiendommen 15/1 i Hitra kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rettshjelp generelt - Rapportering statistikk fri rettshjelp - Fylkesmennene 2020
Dokument: Statistikk og rapportering for 2020 - Forventet forbruk for 2021 og 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen / Veisletta - Stjørdal kommune
Dokument: Kopi - Vedtak - tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen/Veisletta - Stjørdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om tillatelse til drift av snødeponi - Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
Dokument: Kopi - Vedtak - tillatelse til drift av snødeponi - Fosslia fjellhall - Stjørdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tiltak - molo/småbåthavn - Gnr. 239 bnr. 2
Dokument: Strandvågen hytteområde - tillatelse til mudring, sprengning og utfylling i sjø - Strandvågen 239/2 - Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunens representant i kirkelig fellesråd - Inhabilitet
Dokument: Oversendelse av dokumenter i sak om lovlighetskontroll
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Oppdrag 318 - Beordring av autorisert helsepersonell
Dokument: Innspill - Beordring av helsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon for erverv av eiendom - Statsforvalteren i Trøndelag
Dokument: Søksmålsvarsel i konsesjonssak - oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI: Distribusjon av koronavaksine uke 7 Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Fordeling av koronavaksine per kommune er oppdatert (revidert uke 7 + tall for uke 8)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Region midt - REMI - Eiendomssaker 2021
Dokument: Vedtak - tillatelse til drift av snødeponi - Øymoen / Veisletta - Stjørdal kommune - Kopi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig kontrollert telling av rein - Åarjel Njaarke sijte
Dokument: Ber om tilbakemelding - offentlig kontrollert telling av rein - Åarjel Njaarke sijte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Navnesaker - Inderøy kommune knr 5053 (tidl. knr 1756) Referanse: FKK04/01442
Dokument: Informasjon om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Trøndelag - erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Grong kommune
Dokument: Klage på vedtak om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Grong kommune - underinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Trøndelag - erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Namsskogan kommune
Dokument: Klage på vedtak om erstatning for sau tapt til fredet rovvilt 2020 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Namsskogan kommune - underinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Produksjon-/Miljøtilskudd og avløsertilskudd
Dokument: Avslag på søknad om dispensasjon fra etterregistreringsfrist - produksjonstilskudd - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Heim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Mowi ASA - Arealutvidelse på lokalitet 13503 Heggvika i Hitra kommune
Dokument: KOPI - Lokalitet Heggvika - Uttalelse om søknad om arealutvidelse -Mowi ASA - Hitra
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr
Dokument: Behandling av klage på kompensasjon for avslutning av pelsdyrhold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Otnesbukta
Dokument: Anmodning om frafall av innsigelse - Reguleringsplan for Bryggehus på Otnes - Heim kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Videresender mail fra Helsedir. til kommuner vedr-vaksineutstyr og kjølebokser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune
Dokument: Informasjon om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tillatelser til utsetting av fisk og fisketillatelser gitt av statsforvaltere og fylkeskommuner 2021 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Tillatelse til kast med landnot i Beitstadfjorden 2021 - kopi av brev til Inderøy museums- og historielag - kopi av brev til ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Saker etter naturmangfoldloven - Trøndelag
Dokument: Informasjon om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skarnsundet - Inderøy kommune - Trøndelag fylke - Marint verneområde - Tidligere sak 2014/5662
Dokument: Informasjon om opprettelse av Skarnsundet marine verneområde i Inderøy kommune - Trøndelag fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Oppføring av molo Gnr 118 Bnr 156
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av to moloer for sikring av naust - Heim 118/156
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: Viktig avklaring fra FHI vedrørende opptrekk av 7-8 vaksinedoser Comirnaty per hetteglass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021
Dokument: Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i samisk 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Re-etablering, fjerning og nedlegging av fyrlykter 2021 - Trøndelag fylke
Dokument: Vurdering av tiltakene - Re-etablering - utskifting av fyrlykter i Trøndelag fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Manglende håndhevelse av Grunnloven pgr 112 og biomangfoldloven i Indre Foldafjord
Dokument: KOPI - Klage på manglende håndhevelse av grunnlovens pgr 112 og biomangfoldloven i Indre Foldafjord
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Settestatsforvalter - Trøndelag - Heim - klage byggesak - 213/1 - etablering av båthavn
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2021
Dokument: Rapporteringsskjema 2020 - Heim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Trøndelag - Tertialrapportering - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Rapportering 3. tertial - Statsforvalteren i Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Rekvisisjon av oppmålsforretning Gnr 236 Bnr 7
Dokument: Vedrørende Søknad om dispensasjon fra byggeforbudet i kommuneplan, pbl § 19-1 og byggeforbudet i 100 m beltet, § 1-8, gnr. 236 bnr. 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Hdir - Tilsyn med smittevernfaglig drift i butikker og kjøpesentre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hogst og nedslamming av elvemusling ved Vålvasselva og Eksetelva i ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune
Dokument: Anmeldelse - Hogst - Vålvasselva og Eksetelva - Kopi av brev til Trøndelag politidistrikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fysiske tiltak og inngrep i vassdrag - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 2020 - 2021
Dokument: Anmeldelse - hogst og nedslamming av elvemusling - kopi av brev til Trøndelag politidistrikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NMSK-midler til skogkultur 2021
Dokument: Tildeling av tilskuddsmidler til skogbrukstiltak i Trøndelag 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forståelse av uttrykket «innvilget oppholdstillatelse» i integreringsloven § 51
Dokument: Forståelse av uttrykket «innvilget oppholdstillatelse» i integreringsloven § 51
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nasjonale tilretteleggingsmilder vår 2021 - søknadsfrist
Dokument: Etterspørsel søknadsfrist nasjonale tilretteleggingsmidler vår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konsesjon i særlige tilfeller - Bygge et visningsfjøs for slakterkylling
Dokument: Avslag - søknad om konsesjon i særlige tilfeller
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke - 2020
Dokument: Tilleggsopplysninger om sak om statstilskudd til trossamfunn 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Behandling av gjerdesøknader
Dokument: Uttalelse til utkast til rundskriv om reindriftsloven §24
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI - Distribusjon av koronavaksine uke 6 Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vaksine korona Covid-19 2021
Dokument: FHI - Fordeling av koronavaksine uke 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdrag om å foreslå endringer i avfallsdefinisjonen i forurensningsloven
Dokument: Høringsuttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag - forslag til endring av forurensningsloven § 27 tredje ledd om avfallsfasens opphør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Trøndelag - tillatelse etter forurensningsloven - lokalitet Stasøya i Nærøysund kommune - klager ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Klage på vedtak om tillatelse etter forurensningsloven - lokalitet Stasøya i Nærøysund kommune - underinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning etter offentlig pålegg om nedslakting på grunn av sauesykdommen mædi
Dokument: Innvilget erstatning etter offentlig pålegg etter sauesykdommen mædi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap 2021 - generelt
Dokument: Referat fra samordningsmøte med kommunene 1.2.21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skanning på forespørsel - Verneprosess Børgefjell nasjonalpark - dokumentasjon for saksbehandling/forvaltning
Dokument: Skanning på forespørsel - Verneprosess Børgefjell nasjonalpark - dokumentasjon for saksbehandling/forvaltning
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser om ny eksamen matematikk 2021
Dokument: Oversender brev fra Trøndelag fylkeskommune om eksamen i matematikk våren 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Trøndelag - tidspunkt for tilsyn og pålegg om opplysninger - Nutrimar AS
Dokument: Klage på vedtak om tidspunkt for tilsyn og pålegg om opplysninger - Nutrimar AS - underinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på vedtak fattet av Statsforvalteren i Trøndelag - klage på avslag og vilkår i tillatelse etter forurensningsloven - biproduktanleggene for laks og kylling - Frøya kommune - Nutrimar AS
Dokument: Klage på avslag og vilkår i tillatelse etter forurensningsloven - biproduktanleggene for laks og kylling - Frøya kommune - Nutrimar AS - underinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunale SMIL midler 2021 - Statsforvalteren i Trøndelag
Dokument: Tildelingsbrev - kommunale SMIL midler 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: NMSK og SMIL - felleskriv 2021
Dokument: Tildelingsbrev - kommunale SMIL-midler 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Informasjon om innreiseregistreringssystemet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund 122/257 - dispensasjon fra reguleringsplan Omsundet - utnyttelsesgrad - garasjestørrelse - byggegrense - Sæterhaugen 18
Dokument: Oversendelse av sak - Kristiansund 122/257 - dispensasjon fra reguleringsplan Omsundet - endring i utnyttelsesgrad - garasjestørrelse - byggegrense - Sæterhaugen 18
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd sosiale tjenester NAV - Vest Viken
Dokument: Oversendelse av feilsendt søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret - Øvre Eiker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd sosiale tjenester NAV - Vest Viken
Dokument: Øvre Eiker - Oversendelse av søknad om tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene - feilsendt Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melhus kommune - Reguleringsplan - Bankkvartalet i Melhus
Dokument: Melhus kommune - Samordnet uttalelse- Detaljregulering for Bankkvartalet i Melhus sentrum - Statsforvalteren i Trøndelag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fitjan fuglefredningsområde i Selbu kommune - Tjenesteavtale 2021
Dokument: Fitjan fuglefredningsområde - oversendelse av forslag til tjenesteavtale 2021 - kopi av brev til Selbu fjellstyre
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærinstituttet - Forprosjekt overvåking tungmetaller i Namsen
Dokument: KOPI - Undersøkelse av tungmetaller i sediment og biota i Namsenvassdraget
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap 2021 - generelt
Dokument: Informasjon om kunnskapsbanken og administratorer og brukere i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forvaltningsplan for verneområdet Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde i Frosta kommune (tidligere sak 2016/2782)
Dokument: Faglig gjennomgang - forvaltningsplan for Tautra med Svaet naturreservat og fuglefredningsområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad om godkjenning som typisk turiststed - Å, Orkland kommune
Dokument: Avslag - søknad om å regnes som typisk turiststed - Å i Orkland kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av søknad - deponi for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Høring av søknad - deponi for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - S2 Tulluan Midtigården - Solberg Maskin AS - Trondheim
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om registrering av reinmerker - overføring av reinmerker - Trøndelag - 2021
Dokument: Høring - søknad om overføring av reinmerke - Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona Covid 2021
Dokument: Covid-19-forskriften: Endringsforskrift
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Surnadal 3/5 - frivillig vern av skog - Folddalen - Skjoralia naturreservat
Dokument: Høring av samiske interesser - frivillig vern av skog - vern av Skjoralia naturreservat - Surnadal 3/5 - uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...