Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 663].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Korona-virus i Norge - Nasjonale tiltak
Dokument: Epidemiologisk situasjonsrapport frå FHI og Forms-spørjeskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - klage på manglende innsyn - TV2
Dokument: Molde kommune - oversending av klage etter avslag på innsynskrav - offentligloven - TV2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta kommune - Bøstrand Miljø & Gjenvinning AS - tidl. Norsk Gjenvinning AS - tidl. P.Å. Bøstrand AS - tidl. Bøstrand Olje og Transport AS - jfr. sak 03/4210
Dokument: Endring av tillatelser og varsel om gebyr - Bøstrand Miljø og Gjenvinning AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta kommune - Standal Knuseverk AS - jfr. sak 06/6101
Dokument: Tilbakemelding egenkontrollrapport 2020 - Standal Knuseverk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Volda Maskin AS - mottak og mellomlagring av betongrester og returasfalt
Dokument: Tilbakemelding årsrapport 2020 - asfalt/betong - Volda Maskin AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Registrering av nytt trossamfunn - Hareidlandet Islamsk Senter
Dokument: Retur av innsendt minnepinne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - enkeltpersoner, bedrifter og presse
Dokument: Bekreftelse mottatt henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sunndal - detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsplass for konteinere på Sunndalsøra
Dokument: Sunndal kommune - Detaljregulering for Fjordparken og oppstillingsplass for konteinere - vurdering av motsegner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av produksjonstilskudd - Sekken Grønt AS - Molde kommune
Dokument: Oversendelse klagesak produksjonstilskudd - Sekken Grønt AS - Molde kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av produksjonstilskudd - Ator AS - Rauma kommune
Dokument: Oversendelse klagesak produksjonstilskudd - Ator AS - Rauma kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pinsemenigheten Betel Langevåg - 2021
Dokument: Retur av kravskjema og minnepinne søknad om tilskudd til tros- og livssynssamfunn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vanylven 120/1 - dispensasjon fra kommuneplan - utviding av hamneanlegg - Hånesbakkan 9
Dokument: Vanylven 120/1 - til uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utviding av hamneanlegg - Hånesbakkan 9
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stranda - nydyrking - 50,8 daa på 81/5 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Oversender søknad - Stranda - nydyrking - 50,8 daa på 81/5 - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund 6/342 - bruksendring - utvidelse til 7 boenheter - vurdering av barn og unges interesser - Helsings gt. 11
Dokument: Kristiansund 6/342 - bruksendring - utvidelse til 7 boenheter - vurdering av barn og unges interesser - Helsings gt. 11
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Surnadal - tiltak i vassdrag - midlertidig senking av vannstanden i Nedre Myrholvatn
Dokument: Surnadal kommune. Tiltak i vassdrag - Myrholten Kraft AS - midlertidig senking av vasstanden i Nedre Myrholvatn.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Romsdal Tindegruppe - regionalt klatresenter Grandfjæra
Dokument: Godkjenning av kommunal garanti til Romsdal Tindegruppe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde ( Midsund ) - reguleringsplan - tomt til idrettshall på Stormyra
Dokument: Molde - detaljregulering - Stormyra idrettshall plannr 202018
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - forespørsel om det bør startes etterforskning - ***** ***** ***** *****
Dokument: Anmodning om oppnevning av settestatsforvalter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 54/4 - dispensasjon fra kommuneplan - arealoverføring - Risholmvegen 1A
Dokument: Ålesund 54/4 - arealoverføring - Risholmvegen 1A - fråsegn til søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sykkylven 57/10 - dispensasjon fra kommuneplan - utviding av veranda
Dokument: Sykkylven 57/10 - til uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - utviding av veranda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta 28/7 - dispensasjon frå kommuneplan - bygging av bustadhus og næringsbygg / produksjonslokale - bruksendring del av eksisterande driftsbygning - Øyehaug - Follestaddalen
Dokument: Ørsta 28/7 - til uttalelse - søknad om dispensasjon frå kommuneplan - bygging av bustadhus - næringsbygg / produksjonslokale og bruksendring av ein del av eksisterande driftsbygning - Øyehaug - Follestaddalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 98/39 - dispensasjon fra kommuneplan og §1-8 - etablering av avløpsledning fra septiktank over 94/14 - 98/12 og fv 6190
Dokument: Aure kommune - Etablering av avlaupsleidning frå septiktank - 98/39 - Fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 70/3 - dispensasjon fra kommuneplan og pbl § 1-8 - fradeling av eiendom til 70/41
Dokument: Aure kommune - Frådeling av areal frå 70/3 - arealoverføring til fritidseigedom 70/41 - Fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 30/37 - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av garasje til bolig og utbedring av veg til naust - Tevikbukta i Aure
Dokument: Aure 30/37 - oppføring av garasje til bolig og utbedring av veg til naust - fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan og pbl § 1-8
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 680/57 - dispensasjon fra kommuneplan - tilbygg til enebolig - Grimsmyrvegen 58 - Ørskog
Dokument: Ålesund 680/57 - tilbygg til einebustad - Grimsmyrvegen 58 - Ørskog -fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommunedelplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 308/96 - dispensasjon fra kommuneplan - utfylling for etablering av vernemolo og naustareal - Longva
Dokument: Ålesund 308/96 - utfylling for etablering av vernemolo og naustareal - Longva - fråsegn til søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Aure 208/2 - dispensasjon fra kommuneplan - etablering av lager til industriformål - Tømmervåg
Dokument: Aure kommune Etablering av lager til industriformål - 208/2 Fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** - Rauma - jfr. sak 20/2598
Dokument: Tilbakemelding på vedtak - Tvungen helsehjelp - Rauma kommune - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjemnes - dispensasjon frå reglane om avløysartilskot - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - søknadsfristen
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon frå etterregistreringsfristen av avløysarutgifter - Org.nr 969231905 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voksenopplæring - kompetanse Norge - etterutdanning av lærere 2020
Dokument: Årsrekneskap for 2020 over Statsbudsjettet kap 292 post 21 og kap 258 post 21
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Voksenopplæring - kompetanse Norge - etterutdanning av lærere 2020
Dokument: Rapportering og søknad om overføring av midlar for 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LIS1-leger 2021 (inkl LIS1-turnuskurs) - Jfr. sak 20/27
Dokument: Vedr ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]-1 stilling i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LIS1-leger 2021 (inkl LIS1-turnuskurs) - Jfr. sak 20/27
Dokument: Tilbakemelding LIS1/ALIS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - Tilskudd - kompensasjon til næringsdrivende fastleger ved sykefravær knyttet til koronavirus
Dokument: Svar angående spørsmål om tilskudd til legevaktslege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ulstein - PPT - varsel
Dokument: Svar på innsynskrav dok 7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** klage på behandling / vurdering av oppstått skade - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** - jf sak 20/4636
Dokument: Førespurnad om fleire opplysingar i tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage pasientreiser - ***** ***** ***** *****
Dokument: Statsforvalterens avgjørelse - dekning av reiseutgifter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage pasientreiser - ***** ***** ***** *****
Dokument: Statsforvalterens avgjørelse - dekning av reiseutgifter - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage på behandling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Lenkje med informasjon om fri rettshjelp
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Allmennlegetjenesten og ALIS
Dokument: Informasjon kontaktperson
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Midøyvegen 260, klagesak
Dokument: Molde kommune - foreløpig melding i klagesak - byggesak - gnr452 bnr1 - fradeling - naust
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Langevegen 161, delesak
Dokument: Molde kommune - Fråsegn til dispensasjon frå kommuneplan om frådeling av tun og seter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse med Statsforvalteren i Møre og Romsdal
Dokument: Kommunenes jordmor- og helsestasjonstjenester under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herje genbank - generelt
Dokument: Serviceavtale - manuelt slokkeutstyr, Herje genbank
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sør-Smøla landskapsvernområde - Smøla kommune - forvaltning og skjøtsel
Dokument: Dispensasjon for oppføring av uthus på Ringsøya - 25/5 - Sør-Smøla landskapsvernområde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - tidl. Nesset kommune - Prestaksla naturreservat - forvaltning
Dokument: Revidert dispensasjon for opprusting og omlegging av tursti i Prestaksla naturreservat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Herøy kommune - Herøyterminalen - Avfallsplan for hamna
Dokument: Vedtak om godkjenning av avfallsplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Herøyterminalen AS i Herøy kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Giske - detaljregulering - reguleringsplan 6/39 Synesvågen II - Leite og Howden AS
Dokument: Giske - Detaljreguleringsplan Synesvågen - fråsegn til forespurnad om trekking av motsegn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund - Mudring og utfylling i sjø i tilknyting til etablering av brannstasjon på Goma
Dokument: Kristiansund kommune - Goma brannstasjon - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling i sjø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kristiansund 109/39 - Flatøyveien 101 - 6523 Frei - Avfallsplan for havn / hamn
Dokument: Vedtak om godkjenning av avfallsplan for ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] eiendom 109/39, Flatøyveien 101, i Kristiansund kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stendi - Tilsyn 2021 - jf. sak 20/114
Dokument: Rapport fra tilsyn med Stendi AS - avdeling Heimtun - Molde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stendi - Tilsyn 2021 - jf. sak 20/114
Dokument: Rapport fra tilsyn med Stendi AS - avdelingene Bolli 1 og 2 - Hustadvika
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund 406/38 - dispensasjon fra kommuneplan - oppføring av naust - Vatne - Hellestranda
Dokument: Ålesund 406/38 - oppføring av naust - Vatne - Hellestranda - søknad om dispensasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde 314/10 - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tun og seter - Langevegen 161
Dokument: Molde 314/10 - til uttalelse - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling av tun og seter - Langevegen 161
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Averøy - dispensasjon fra kommuneplan - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Averøy - dispensasjon fra kommuneplan - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ålesund kommune - pliktbrudd - anmodning av vurdering - ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Oversendelse av saksdokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stranda kommune - tilskudd til trua naturtyper - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Svar på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stranda - tilskudd til trua naturtyper - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Skjøtsel av Klevberget
Dokument: Svar på innsynskrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - erstatning for avlingssvikt 2020 - Skåla Bær AS
Dokument: Erstatningssøknader 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde - erstatning for avlingssvikt 2020 - Sekken Grønt AS
Dokument: Erstatningssøknader 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Rauma
Dokument: Opphevelse av vedtak - Tvungen helsehjelp - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A - ***** ***** ***** ***** ***** - Giske
Dokument: Delvis opphevelse av vedtak - Tvungen helsehjelp - Giske kommune - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang ved helsehjelp kap 4 A ***** ***** ***** ***** - Ulstein
Dokument: Tvungen helsehjelp - Ulstein kommune - ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - koronavaksine
Dokument: Koronavaksinasjon - Auka leveranse frå AstraZeneca i veke 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bruk av tvang helsehjelp kap 4A ***** ***** ***** ***** ***** ***** - Ålesund
Dokument: Tvungen helsehjelp - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Beredskap Korona 2021
Dokument: Koronavaksinasjon - Informasjonsbrev nr. 14 - Leveranse i påske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: LIS1-leger 2021 (inkl LIS1-turnuskurs) - Jfr. sak 20/27
Dokument: Informasjon i forkant av turnustjenesten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - koronavaksine
Dokument: Vaksinasjon av risikogrupper og gjestelistepasienter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - koronavaksine
Dokument: Koronavaksinasjon - Informasjonsbrev nr. 14 - Leveranse i påske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - koronavaksine
Dokument: Spørsmål om vaksinasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Molde sjukehus - forespørsel om det bør startes etterforskning - ***** ***** ***** *****
Dokument: Svar på innsynskrav dok 1, 2 og 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - tjenester barn og unge
Dokument: Kartlegging - gravide, barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - tjenester barn og unge
Dokument: Kartlegging - gravide, barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - tjenester barn og unge
Dokument: Resultat fra kartlegging om gravide, barn og unge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** ***** ***** - klage på behandling - ***** ***** ***** *****
Dokument: Om reglar i folketrygdlova
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - vaksine
Dokument: Koronavaksinasjon - Informasjonsbrev nr. 14 - Leveranse i påske
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 8 Bnr 104 - Vågeveien 4 - Brannstasjon - Goma - Kristiansund kommune - Møre og Romsdal fylke - Mudring og utfylling
Dokument: Goma brannstasjon - Vedtak om tillatelse til mudring og utfylling i sjø - Gnr 8 bnr 104 - Kristiansand kommune - Agder fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helsestasjonsvirksomhet 2020 - 2024
Dokument: Kommunenes jordmor- og helsestasjonstjenester under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jordmor- og helsestasjonstenester
Dokument: Kommunen sine jordmor- og helsestasjonstenester under pandemien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus (coronavirus) 2019-nCoV - informasjon fra/til sentrale myndigheter
Dokument: Behov for presisering - fotballkamper på tvers av kommunegrenser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn med PPT i Hustadvika kommune
Dokument: Tilsynsrapport - Vedtak med pålegg om retting
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av produksjonstilskudd - Sekken Grønt AS - Molde kommune
Dokument: Vedr. klage på vedtak og saksbehandling - Sekken Grønt AS - Molde kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kontroll av produksjonstilskudd - Ator AS - Rauma kommune
Dokument: Vedr. klage på vedtak og saksbehandling - Ator AS - Rauma kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hustadvika - søknad om dispensasjon fra søknadsfrist om etterregistrering - avløsertilskudd - ***** ***** *****
Dokument: Svar på søknad om dispensasjon fra søknadsfrist om etterregistrering - avløsertilskudd - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...