Norske-postlister.no


Viser [100] av [594].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Forlegning av planer om tiltak innen områdekonsesjonen - 36/17 - 36/21 - Storfjell - Vågan
Dokument: Reindriftsfaglig vurdering - tiltak innen områdekonsesjonen - 36/17 - 36/21 - Storfjell - Vågan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokale tilretteleggingsmidler
Dokument: Tilretteleggingsmidler - barnehage
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dagsturhytte - Nordmannset 5440/8/1
Dokument: Høringsuttalelse - ingen merknader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra verneforskriften - Øvre Dividal nasjonalpark - gjeterhytte i Cievccasjavri - Lainiovuoma sameby - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Høring av søknad om godkjenning av gjeterhytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Oversendelse av kopi av henvendelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Kopi - Oversendelse av sakens dokumenter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Supplerende tildelingsbrev til statsforvalterembetet 2021
Dokument: Behovsinnmelding fylkesmannen 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om endring av fiskeregler utenom hovedreguleringen - Veidnes fiskeforening
Dokument: Oversendelse av søknad fra Veidnes fiskeforening om endring av fredningsbestemmelser i Veidneselva
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Overføring av feste 5403/35/1/130
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte for reindrift - Alta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - overtakelse av gjeterhytte på 5430/21/1/8 i Kautokeino kommune.
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte for reindrift - Kautokeino kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Søknad om godkjenning av gjeterhytte i Goahteluoppal, Kautokeino kommune
Dokument: Høring - Søknad om godkjenning av gjeterhytte i Goahteluoppal, Kautokeino kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Reinbeitedistrikt 42 Beahcegealli - Rivningsvedtak på gjerde
Dokument: Vedr begjæring om tvangsfullbyrdelse - Riving av ulovlig oppsatt gjerde
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kriminalomsorgen Region Nord
Dokument: Forslag til varamedlem - tilsynsråd ved kriminalomsorgens fengsler og friomsorgskontorer - Kriminalomsorgen region nord - 2021 - 2022
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norsk-russisk miljøsamarbeid 2019-2021 - Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Dokument: Årsrapport for miljøvernsamarbeidet med Russland og Barentssamarbeidet 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Oppdrag 318 - Beordring av autorisert helsepersonell
Dokument: Innspill til oppdrag - Beordring av helsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av garasje - 20/61 - Lødingen
Dokument: Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanen - oppføring av garasje - 20/61 - Lødingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bygg GBNR 8/1289, Parkveien 8 - Enebolig og utvidelse med garasje
Dokument: Kommunens vedtak stadfestes - klage over dispensasjon til å utvide bolig på eiendommen gbnr 8/1289
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning av gjeterhytte - Levajok - Tana kommune
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte - Levajok - Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsramme 2021 - skjønnsmidler til kommuner og fylker
Dokument: Kunnskapsgrunnlag for kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 for første halvår i 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Andøy
Dokument: Uttalelse - nydyrking - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - 15/11 - Andøy
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte for reindrift - Tana kommune
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte for reindrift - Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte - Levajok - Tana kommune
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte - Levajok - Tana kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Henvendelser til ordfører 2021
Dokument: Hotell i Vadsø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regnskap 2020
Dokument: Rapportering om bruk av tilskudd til vedlikehold og rehabilitering i kommunene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barnevern - Kvalitets- og strukturreform
Dokument: Refusjonskrav fra Longyearbyen lokalstyre for barnevernstiltak på fastlandet - Svar på spørsmål
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Vuhččul Ruvvárri
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte i reindriften - Vuhččul Ruvvárri
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Salg av 2020/2/59
Dokument: Høring - søknad om godkjenning av gjeterhytte - Nordmandset - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Troms og Finnmark - Tertialrapportering - Statsbudsjettet 2020
Dokument: Rapportering 3. tertial - Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hålogaland Kraft Nett AS - Anleggskonsesjon - Omlegging av 66 kV ledninger for å bygge ut Hålogalandsveien - Kilbotn - Tjeldsund + Otterå - Tjeldsund + Kanstadbotn - Tjeldsund - Harstad kommune og Tjeldsund kommune, Troms og Finnmark
Dokument: Høringsuttalelse - Statsforvalterens innspill til søknad om omlegging av kraftledninger i Tjeldsund og Harstad kommuner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Søknad om godkjenning av gjeterhytte - Čorvošrohttu - Porsanger kommune
Dokument: Høring - Søknad om godkjenning av gjeterhytte - Čorvošrohttu - Porsanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern - 2019/2020/2021
Dokument: Kopi av brev - Oppnevning av nytt varamedlem ved kontrollkommisjonen på UNN i Tromsø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern - 2019/2020/2021
Dokument: Kopi av brev - Oppnevning av nytt varamedlem i kontrollkommisjonen på UNN Tromsø
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern - 2019/2020/2021
Dokument: Kopi av brev - Oppnevning av nytt varamedlem i kontrollkommisjonen i Øst-Finnmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnus - særplass fysioterapeut - ***** *****
Dokument: Svar på søknad om særplass i turnustjenesten som fysioterapeut - kopi av brev til ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Turnustjeneste - Fysioterapeut
Dokument: Kopi - Svar på søknad om særplass i turnustjenesten som fysioterapeut
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Alta kommune - Detaljregulering for Langnes industriområde
Dokument: KOPI - Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Langnes industriområdet - Alta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DETALJREGULERING - LANGNES INDUSTRIOMRÅDE - Langnes Laks AS - Alta kommune - Troms og Finnmark
Dokument: Kopi - Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Langnes industriområde - Alta kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Autorisasjon som helsefagarbeider
Dokument: Oversendelse av opplysninger fra tilsynssak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hammerfestprosjektene - Hammerfest kommune - Troms og Finnmark fylke
Dokument: Kopi - Innvilget endring av tillatelse for Hammerfestprosjektene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksine (covid-19) - Henvendelser fra helsepersonell, kommuner, bedrifter og foreninger - 2020/2021 - Samlesak
Dokument: Vaksinering av militært helsepersonell
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn - Yttrabekken ungdomssenter - 2021
Dokument: Orientering vedr klage - manglende samvær og hjemreiser - ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Førerkort - ***** ***** ***** ***** *****
Dokument: Førerkort - Oversendelse av uttalelse fra lege
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Av- og påmønstring på skip
Dokument: Situasjonen knyttet til russiske mannskapsbytter ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] norsk-russiske grensen på Storskog
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Erstatning for sau tapt til fredet rovvilt - nytt vedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til barn og unge med sammensatte hjelpebehov - psykisk helse og rus
Dokument: Utlysning av tilskudd -Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klimanettverk Troms og Finnmark
Dokument: Tilskudd til tettere planting og gjødsling av skog 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skogbruk
Dokument: Informasjon om registrering av skogskader
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 vaksine
Dokument: Distribusjon av koronavaksine uke 6 Nordland, Troms og Finnmark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skjønnsmidler smittevern
Dokument: Kunnskapsgrunnlag for kommunenes merutgifter knyttet til covid-19 - 1. halvår 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd - Oppfølging av barn av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler
Dokument: Utlysning av tilskudd - Tilbud til barn og unge med behov for langvarig og sammensatt oppfølging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Klage på vedtak - Pålegg etter reindriftsloven §75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Klage på vedtak - Pålegg etter reindriftsloven §75
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra søknadsfristen for avløsertilskudd
Dokument: Oversendelse av klage på avslag om dispensasjon fra etterregistreringsfristen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Klage på vedtak om pålegg etter reindriftsliven §75 - utdriving av rein - Stongelandshalvøya
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erstatning avlingssvikt - vekstgruppe grovfôr - klage
Dokument: Svar på klage på vedtak om erstatning etter avlingssvikt grovfôr med
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektmidler til kommunalt rusarbeid 2021
Dokument: Utlysning av tilskudd - Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Kontrollkommisjonene i det psykiske helsevern - 2019/2020/2021
Dokument: Kopi av brev vedrørende endringer av medlemmer av den reisende kontrollkommisjonen i Troms
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lokalitetsnr 37217 - Dale - Harstad kommune - Troms fylke - Akvakultur - Tidligere sak 2015/944
Dokument: Midlertidig tillatelse til forurensende virksomhet- lokalitet 37217 Dale - Harstad kommune - Troms og Finnmark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Omlegging av flyttleier for rein - Kanstadfjord/Vestre-Hinnøy reinbeitedistrikt
Dokument: Vedr omlegging av flyttlei for rein - Kanstadfjord/Vestre-Hinnøy reinbeitedistrikt - Invitasjon til befaring 270521
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis 2021
Dokument: Henvendelse til eiere om deltakelse 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Leve hele livet
Dokument: Leve hele livet - kartlegging og dokumentasjon for å bli prioritert innenfor øremerkede tilskuddsordninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompetanseløft Finnmark
Dokument: Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis - søknad om deltakelse i oppstartsfasen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samordning av statlig tilsyn med kommunesektoren
Dokument: Statlige tilsyn med kommunene og kommunal kontroll er nå registrert i Nasjonal Tilsynskalender
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse av virkningene av kunngjort verneforslag for områder i marin verneplan
Dokument: Oversendelse av erstatningskrav vedrørende opprettelse av Rossfjordstraumen-, Rystraumen- og Ytre Karlsøy marine verneområder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om dispensasjon for vinterbeiting på Stonglandshalvøya
Dokument: Inndrivelse av tvangsmulkt - datert 02022021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...