Norske-postlister.no


Viser [100] av [102].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gbnr 232/2 - Voldsvegen 759 - utfylling
Dokument: Gbnr 232/2 - Voldsvegen 759 - Håndtering av næringsavfall - kopi av brev
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 107/263, 68, 64, 275, 100 og 67 - Regulering Rådhusplassen - Stathelle
Dokument: Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til reguleringsvarsel - utvidet planområde - Rådhusplassen på Stathelle - reguleringsplan - planid 309
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 31/91, 31/98 - Rive eksisterende fritidsbolig og oppsett av ny erstatningshytte samt nytt vann- og avløpsanlegg tilknyttet offentlig VAR-anlegg
Dokument: Ingen påklaging - gbnr 31/98 Bærøytangen 4 - dispensasjon - rammetillatelse - erstatningshytte og erstatningsuthus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Valg av lagrettmedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, jordskifterett og forliksråd for perioden 2021-2025
Dokument: Sammensetning Skien forliksråd - 2021 - 2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 106/1068 - Bryggeveien 1 - forlengelse av brygge
Dokument: Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Klage på Bamble kommunes vedtak om ikke å gi tillatelse til utvidelse av brygge - gbnr. 106/1068
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Elevundersøkelsen 2020
Dokument: Varsel om pålegg om retting - Elevundersøkelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 41/13, Tallakshavnveien 1 - utvidelse/ny terrasse og fasadeendring bolig
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr. 41/13, Tallakshavnveien 1 - utvidelse/ny terrasse og fasadeendring bolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dialog om kompensasjon - brukerstyrt personlig assistanse
Dokument: Klage - brukerstyrt personlig assistanse - BPA - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad etter forenklet prosess for Eikenes
Dokument: Uttalelse - Reguleringsvarsel - Drangedal - Eikenes - reguleringsplan - planid 20130001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan - Helse og omsorgsplan 2021-2033
Dokument: Kommentar - Seljord kommune - Kommunedelplan for helse og omsorg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering for Prestegårdsgata 18 og 22
Dokument: Vedtak i klagesak - Skien - Prestegårdsgata 18 - 22 - reguleringsplan - planID 2018001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Dokument: Barn og unge på karantenehotell bør få tilrettelegging for lek og aktivitet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 268/51 - Gjærumvegen 15 - fradeling
Dokument: Gbnr 268/51 - Gjærumvegen 15 - fradeling - Fraråder dispensasjon fra kommuneplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løyve til bruk av fangstbås under kvotejakt på gaupe i Vestfold og Telemark i perioden 2021-2023
Dokument: Løyve til bruk av fangstbås under kvotejakt på gaupe
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Budsjett 2021
Dokument: Obligatoriske oppstillingar i økonomiplanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Skogplassene/Gråtenmoen, PlanID 658, 22.06.93 Brigadevegen 13 - Gbnr 220/469- enklere prosess
Dokument: Uttalelse til reguleringsvarsel - Skien - 220/469 Brigadevegen 13 - reguleringsplan - planid 2020007
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forsøpling - Veidebu
Dokument: Informasjon fra Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 87/77 - Kjønnøya - erstatningshytte
Dokument: Ingen vesentlige merknader fra Statsforvalteren - gbnr. 87/77 - Kjønnøya - erstatningshytte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 21/40 - Gamle Omborsnesvei 11 - redskapsbod/anneks
Dokument: Statsforvalteren fraråder og vil vurdere påklaging - gbnr. 21/40 - Gamle Omborsnesvei 11 - redskapsbod/anneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 109/7 - Trovasslivegen 652 - Dømlaus - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - tilbygg til fritidsbustad
Dokument: 109/7 - Ingen vesentlege merknader - dispensasjon frå kommuneplan - oppføring tilbygg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/26 - Detaljregulering for Garnvik gård - Rørvik
Dokument: Uttalelse - Gbnr 12/26 - Detaljregulering for Garnvik gård - Rørvik
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sigevannshåndtering fra nedlagt deponi på Dalane
Dokument: Håndtering av sigevann fra Dalane nedlagt deponi - saken avsluttes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HØRING- Søknad etter havne- og farvannsloven om etablering av sjøledninger mellom Søndre Tåtøy og Stabbestad
Dokument: Kopi - Tilbakemelding - søknad - etablering av sjøledninger mellom Søndre Tåtøy og Stabbestad - Kragerø - mudring og dumping
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDP - Kommunedelplan - Gautefallheia - 2015-2025. planid: 20150003
Dokument: Tilbakemelding - Høring, Kommunedelplan for Gautefallheia
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Smittevernutstyr - Bestillinger - Koronapandemi 2020
Dokument: Helsedirektoratet - Kartlegging i kommuner om innkjøp og lager av smittevernutstyr
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 97/2 - Deling av bustadtomt
Dokument: Ingen vesentlige merknader - søknad til uttalelse - Vinje - 97/2 Flothyl - dispensasjon fra kommuneplan - fradeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert i
Dokument: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert i
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Varsel fra NSM og Kommunecert - løspengevirus
Dokument: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert - angrep ved hjelp av løspengevirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert
Dokument: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Løsepengevirus
Dokument: Angrep ved hjelp av løsepengevirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark - varsel om angrep knyttet til løspengevirus
Dokument: DSB - Varsel til distribusjon til kommunene: felles budskap fra NSM og Kommunecert - løspengevirus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona-pandemi - Situasjonsrapportar frå Stadsforvaltar/FHI
Dokument: Helsedirektoratet - Situasjonsrapport Nr. 146 - Covid-19 pandemien 08.01.2021 - 12:28
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronasituasjonen - koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: FHI - Viktig informasjon om opptrekk av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksine - vaksinasjonsprogram covid -19
Dokument: FHI - Viktig informasjon om opptrekk av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogrammet
Dokument: FHI - Viktig informasjon om opptrekk av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunale veterinærtjenester - Stimuleringstilskudd 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjon Drangedal kommune 2020-2021
Dokument: FHI - Viktig informasjon om opptrekk av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Veterinærvakt 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavaksinasjonsprogram
Dokument: FHI - Viktig informasjon om opptrekk av koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskot til veterinærdekning for 2020
Dokument: Stimuleringstilskot til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilskudd til kommunale veterinærtjenester 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjonsskilt Krikken kystfort
Dokument: Forespørsel - Informasjonsskilt Krikken kystfort
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Tilsyn - Seljord ungdomsskule - 18.09.2019 og 20.09.2019
Dokument: Avslutning av tilsyn - skolens aktivitetsplikt - skolemiljø - Seljord - Seljord barne- og ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Tilsyn - Seljord ungdomsskule - 18.09.2019 og 20.09.2019
Dokument: Avslutter tilsyn - felles nasjonalt tilsyn ( FNT ) - skolens aktivitetsplikt - skolemiljø - Seljord - Seljord barne- og ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskot til veterinærdekning 2021
Dokument: Stimuleringstilskudd til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stimuleringstilskot til veterinærdekning - 2021
Dokument: Stimuleringstilskot til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: K - 14/55 - Reguleringsplan Straumsnes - Mindre endring
Dokument: K - 14/55 - Reguleringsplan Straumsnes - Klaga er trekt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Stimuleringstilskot til veterinærdekning 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 227/44 - Havnevegen 90 - lager
Dokument: Vedtak om endret tillatelse - Statnett SF - mudring, utfylling og peling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - etablering av koronatestsentre ved grensepassering inn i Norge
Dokument: Hdir - Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus - kompensasjon for merutgifter til dekning av inntektstap for fastleger
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunene kan søke om kompensasjon for merutgifter 2021 - dekning av inntektstap for fastleger som håndterer covid-19
Dokument: Tilskuddsordningen blir videreført første halvår 2021 - Kommunene kan søke om kompensasjon for merutgifter 2021 - dekning av inntektstap for fastleger som håndterer covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDP - Kommunedelplan - Gautefallheia - 2015-2025. planid: 20150003
Dokument: Uttalelse - kommunedelplan - Gautefallheia - Drangedal
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Hdir -Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 28/11 - Søknad om dispensasjon for flytebo og bil oppstilling - Voje sag
Dokument: Fraråder - Drangedal - 28/11- Voje sag - dispensasjon fra kommuneplan - flytende hytter og biloppstillingsplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - helsetjenester
Dokument: Hdir -Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - kompensasjon for meirutgifter 2020 - dekning av inntektstap fastlegar - koronapandemi 2020
Dokument: Vidareføring av tilskotsordninga for fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 (Korona virus - covid-19)
Dokument: Helsedirektoratet - Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrot av coronavirus Korona
Dokument: Brev til landets kommuner om testing av innreisende til Norge - HASTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Pollenvegen - utskiftning av bru Omdalsbekken
Dokument: Tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag - Skien - Omdalsbekken - utskifting av bru - Pollenvegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon for merutgifter 2020/2021 - fastleger
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 75/1 - Søknad om bygging av landbruksvei - Hansjøveien, Kragerø
Dokument: Uttalelse til bygging av landbruksvei, gnr/bnr. 75/1, Hansjøveien- Kragerø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - Økonomi og kommunene sine merutgifter
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 122/3 - omregulering av areal - returpunkt
Dokument: 122/3 - Åmotsdalvegen - Fraråder - dispensasjon fra reguleringsplan - returpunkt for hytterenovasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 (Korona virus - covid-19)
Dokument: Nyheter fra Helsedirektoratet - kommunikasjonsmateriell etc - 6. januar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 (Korona virus - covid-19)
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrot av coronavirus Korona
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kompensasjon for meirutgifter 2020 - Dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Dokument: Tilskotsordninga blir vidareført fyste halvår 2021 - Kompensasjon for meirutgifter 2020/2021 - dekning av inntektstap for fastlegar som handterar covid-19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage på avslag på innsyn - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Lokalavisen AS
Dokument: Oversender klage på avslått innsyn til endelig klagebehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Tilsyn - Seljord ungdomsskule - 18.09.2019 og 20.09.2019
Dokument: Avslutning av tilsyn - skolens aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø og skoleeiers forsvarlige system
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønnsmidler moderniseringsprosjekter 2021
Dokument: Søknadsinvitasjon prosjektskjønnsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønnsmidler 2021
Dokument: Søknadsinvitasjon prosjektskjønnsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønnsmidler 2021
Dokument: Søknadsinvitasjon prosjektskjønnsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gylne Måltidsøyeblikk 2020
Dokument: Matgledekorpset i Vestfold og Telemark - Oppsummering av arbeidet i 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark - Skjønnsmidlar 2021
Dokument: Søknadsinvitasjon prosjektskjønnsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Undersøkelse - Statusoppdatering om håndhevingsordningen kap. 9A - perioden 01.07 - 31.12.2020 kopiert 14.12.2020
Dokument: Svar på undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønnsmidlar 2021
Dokument: Invitasjon til å søke prosjektskjønnsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektskjønnsmidlar - Moderniseringsmidlar 2021
Dokument: Prosjektskjønnsmidlar - Moderniseringsmidlar 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn Menstad og Mæla ungdomsskoler - skolens aktivitetspikt for å sikre at elevene ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] trygt og godt skolemiljø
Dokument: Avslutning av tilsyn - skolens aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø - Menstad ungdomsskole
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsforvalteren i Vestfold og Telemark - Retningslinjer for tilskuddsmodellen
Dokument: Spørsmål - Retningslinjer for tilskuddsmodellen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 123/4 OG 123/13 - Søknad om konsesjon ved kjøp av fast eigedom
Dokument: Melding om vedtak - overprøving av Tokke kommunes vedtak om konsesjon ved erverv av 123/4 og 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Områderegulering for Raset
Dokument: Offentlig ettersyn Raset - anmodning om fristutsettelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 30/20, 30/112 Erstatningsanneks
Dokument: Ingen vesentlige merknader - Gbnr 30/20, 30/112 Erstatningsanneks
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Info om nytt Corona-virus (Covid-19)
Dokument: Hdir - Liste over mulige tiltak for kommuner med bemanningsutfordringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korona - informasjon om vaksinasjon 2020-2021
Dokument: Kommunene - Veiledning fra FHI - helsepersonellvaksinering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Corona virus - 2020 (Korona virus - covid-19)
Dokument: Helsedirektoratet - Liste over mulige tiltak for kommuner med bemanningsutfordringer
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Testing ved innreise - tiltak for kommunar med bemanningsutfordringar
Dokument: Liste over mulige tiltak for kommunar med bemanningsutfordringar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Samlemappe - Erstatning avlingssvikt 2020
Dokument: Oversendelse av klage på avslag på søknad om erstatning ved produksjonssvikt - jordbær - Borgestad Gård AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ersatning for avlingssvikt - plante og honningproduksjonen
Dokument: Oversendelse av klage på avlsag på søknad om erstatning ved produksjonssvikt - jordbær
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 70/18 - Håvundvegen 333 - fradeling
Dokument: Vedtak i klagesak - fradeling av to skogteiger tilhørende gbnr. 70/118 m.fl. i Skien kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvartalsrapporter Statsforvalteren 2021 - Barnevern
Dokument: Kommunenes rapportering på barnevernområdet - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 12/1404 - Ny firemannsbolig
Dokument: Retur av klagesak - Gbnr 12/1404 - Ny firemannsbolig
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Halvårsrapportering barnevern - 2. halvår 2020 + 2021
Dokument: Halvårsrapportering barnevern - 2. halvår 2020 + 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KS SvarInn - Avskjermet
Dokument: Kommunenes rapportering på barnevernområdet - 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fylkesmannen i Vestfold og Telemark - Klageinstans for vedtak etter § 3‐19
Dokument: Ang. henvendelse om avklaring på hvem som er klageinstans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dispensasjon fra søknadsfrist - erstatning for avlingssvikt
Dokument: Oversendelse av søknad om dispensasjon fra søknadsfristen ved avlingssvikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Informasjon - Utbrudd av nytt Coronavirus i Kina
Dokument: Kommunene - Informasjon til landets kommuner fra Hdir - Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utbrudd av nytt coronavirus i Kina (Covid-19)
Dokument: Kommunene - Informasjon til landets kommuner fra Hdir - Innføring av obligatorisk testing ved innreise til Norge
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Frivillig vern av skog - Verpelva i Tønsberg kommune
Dokument: Frivillig vern av skog - høring av verneplan for opprettelse av Verpelva naturreservat i Tønsberg kommune - kopi av brev etter adresseliste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...