Norske-postlister.no


Viser [100] av [180].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - endringer i politiregisterforskriften del 6
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven - innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i vaktvirksomhetsloven og vaktvirksomhetsforskriften
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven – innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning for brudd på test- og registreringsplikt
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Luftfartstilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - NOU 2020:10 Straffelovrådets utredning nr. 2 - Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i utlendingsforskriften - introduksjonsstønad skal ikke medregnes i underholdskravet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidige bestemmelser i utlendingsloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - militærpolitiets behandling av opplysninger
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar fra Skattedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Justis- og beredskapsdepartementet - 2021
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Vadsø kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i prosessregelverket (signaturløsninger, forkynnelse mv)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KDI - Høring - NOU 2020: 10 Straffelovrådets utredning nr. 2: Inndragning av utbytte fra gjengkriminalitet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til regler om straffegjennomføring ved utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom eller annen ekstraordinær og alvorlig hendelse
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: HØRING - forslag til endringer i tvisteloven
Dokument: Høringssvar - Avskjermet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i tvisteloven mv - ankesiling, rettsmekling mv
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring om forslag til endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i saker om bortvisning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til endring i covid-19 forskriften - etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i covid-19-forskriften - etablering av et digitalt innreiseregistreringssystem og pålegg om selvregistrering
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i covid-19-forskriften (oppholdssted i karantenetiden),
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar fra Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i tvisteloven mv. – ankesiling, rettsmekling mv
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Ny Screening-forordning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag om å overføre klagebehandlingen av Finanstilsynets avgjørelser i inkassosaker til Klagenemnden for revisor- og regnskapsførersaker
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag endringer forvaltningsloven større adgang til informasjonsdeling
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Fylkesmannen i Rogaland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skate 2020 - diverse saker
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skate
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - Kartverket Ringerike 2020
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar - høring om endringer i forvaltningsloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justis- og beredskapsdepartementet - Endringar i forvaltningslova - Høyring
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (etterforskings- og påtaleplikt i store straffesaker, nytt straffebud om serieovergrep mv.)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forskriftshjemmel for oppholdssted under innreisekarantene
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i konfliktrådsloven, straffeloven, straffeprosessloven mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Fylkesmannen i Vestland
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Krav om negativ covid-19-test ved innreise og bortvisning ved brudd på karantenereglene
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i utlendingsforskriften - vedtaksmyndighet i saker om bortvisning
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til endringer i straffeprosessloven og straffeloven (overprøving av saksstyrende avgjørelser ved anke mv.)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Rettshjelpsutvalgets utredning NOU 2020:5
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forslag til nye midlertidige regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av covid-19
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring – Midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19 (permanent oppholdstillatelse)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Midlertidige endringer i utlendingsforskriften i forbindelse med covid-19 - Permanent oppholdstillatelse
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i forvaltningsloven m.m. - større adgang til informasjonsdeling
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringsbrev om gjennomføring av EUs forordninger om etableringen av et inn- og utreisesystem (EES) og et fremreisesystem (ETIAS)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda (UNE)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Bane NOR SF
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig høring - forslag om innføring av krav om at eiere og personer i ledelsen i advokatforetak uten advokatbevilling må ha hederlig vandel og ikke må anses uskikket
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skattedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justis- og beredskapsdepartementet - Høring - Endringer i vergemålsloven og vergemålsforskriften - om godtgjøring til verger mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helsedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen og midlertidig lov om endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av covid-19)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar for Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endring i advokatregelverket - forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Endring i advokatregelverket - Forslag om innføring av krav til hederlig vandel mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig høring - forskrifter til ny arvelov mv
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skattedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - NOU 2020:4 Straffelovrådets utredning nr. 1: Kriminalisering av deltakelse i og rekruttering i kriminelle grupper
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justis- og beredskapsdepartementet - Brexit - Behov for lov- og forskriftendringer
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Mattilsynet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften - sletting av opplysninger i politiets registre mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i utlendingsloven og -forskriften om innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til endringer i politiloven – Erstatning for skader under politioperativ trening
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Helse- og omsorgsdepartementet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forskrift til ny arvelov mv. og forslag om tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo - Justis- og beredskapsdepartementet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Behandling av saker om konvertering i Utlendingsnemnda
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i politiloven - erstatning for skader under politioperativ trening
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Endringer i utlendingsloven og -forskriften om innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Domstoladministrasjonen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skatteetaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang mv. for Koronakommisjonen - Justis- og beredskapsdepartementet
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer - 2020
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Nesodden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Standard skrivesalær for visse begjæringer om tvangsfullbyrdelse etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 10 og 13
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar - Forslag til ny forskrift om skyteforbud på Svalbard
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Oppnevning av prosessfullmektig i sak om frihetsberøvelse etter utlendingsloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forslag til endringer i utlendingsloven - Ny beredskapshjemmel
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forskrift om rettspsykiatriske undersøkelser og sakkyndige m.m.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole- eller videregående opplæring mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - unntak fra kravet om selvforsørgelse for rett til permanent oppholdstillatelse for voksne i grunnskole- eller videregående opplæring mv.
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring- endringer i tvisteloven og straffeprosessloven (bevisforbud for patentrådgivere)
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Plantesortsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring av rapporten Gjennomgåelse av nærmere angitte problemstillinger om inkassoloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Bamble kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig høring - rapport om inkassoloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skattedirektoratet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Utlendingsnemnda
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Justis- og beredskapsdepartementet - Forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven -Høring
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høringer 2020
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Jevnaker kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring NOU-2019:17 Domstolstruktur
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Skattedirektoratet, Juridisk avdeling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koronavirus
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar - midlertidige innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Levanger kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Halden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Halden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Domstolstruktur og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Arendal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring – NOU 2019: 17 Domstolstruktur samt et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Vanylven kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høyring - NOU 2019:17 Domstolstruktur, og eit forslag om endringar i rettskrinsane og domstollova
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar på Sande kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - NOU 2019: 17 Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Dokument: Kvittering på innsendt høringssvar - NOU 2019: 17 - Domstolstruktur, og et forslag om endringer i rettskretsene og domstolloven
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...