Norske-postlister.no


Viser [100] av [11 323].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Gnr 63 bnr 181, 189, 190, 191, 192, ferdigattestar
Dokument: Gnr 63 bnr 181, 189, 190, 191, 192, vedtak ferdigattestar
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommuneplan - Kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 - Øksnes
Dokument: Spørsmål - kommuneplanens arealdel 2020 - 2030 - Øksnes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/Bnr 6/959 - Hundvåg kirke - søknad om samtykke
Dokument: Krav om tilleggsopplysninger Hundvåg kirke saksnr 2020/33861
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - Reguleringsplan - Plan 2425 og 2577P - Atlanteren - Teknisk plan
Dokument: Stavanger kommune - Fv 435 Hundvåg ring Atlanteren - Teknisk plan for fjerde gangs gjennomsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Time kommune - gnr 46 bnr 18 m fl - detaljregulering - utstrekning av næringsområde NU1 - plan 0528.00
Dokument: Time kommune - gnr 46 bnr 18 mf - detaljregulering plan 0528 for kraftintensiv næring ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - varsel om planoppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lauvåsen hovedvei 99 63/12/0/0, terrenginngrep
Dokument: Lauvåsen hovedvei 99 63/12 - terrenginngrep - ber om ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] innsendes søknad om ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 38/24 m.fl. – Avslutningstiltak
Dokument: Plan 505 - Svar på henvendelse om søknadsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ørsta - Gnr/bnr - 15/474 - Ripateigane 2 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Harstad - Gnr/Bnr 56/368 - Kongsveien 47 - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hasseldalen - masseuttak og - deponi i Grimstad kommune
Dokument: Melding om utført arkeologisk registrering - 20/13488 Hasseldalen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: PlanID 5402 614 - Holstneset - Harstad kommune - Troms og Finnmark fylke - Detaljreguleringsplan
Dokument: Uttalelse fra Kystverket - Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Holstneset (Planid: 5402_614) i Harstad kommune - Troms og Finnmark fylke
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan Borgåsen boligområde (vedtatt 010210)
Dokument: Notat møte 28. april 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 81/18 - Oppgradering av avløpsanlegg
Dokument: Gbnr. 92/23 - Hjeravegen 203 - opplysninger om privat avløpsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr. 348 bnr. 9 - Sel kommune - gang- og sykkelveg
Dokument: Gnr. 348 bnr. 9 -tillatelse til tiltak - vann-/ avløpsanlegg og gang-/sykkelveg - Sel Kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 308/473 - Noroddveien 12 - Tak løft og fasadeforandring - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Midlertidig svar - 308/473 - Søknad om tillatelse til tiltak i et trinn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sandakerveien 104 - Oppføring av barneskole - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Behandling av sluttrapport for forurenset grunn - Sandakerveien 104
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Konkurranse - Kvalifisering DPS prosjektledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand - R00791
Dokument: Godkjent forespørsel om deltagelse - Kvalifisering DPS prosjektledelse, byggeledelse og prosjektadministrativ bistand - R00791
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/96 - Sundbyveien 233 - ny vei og parkeringsplass
Dokument: Foreløpig svar på søknad med mangler etter Plan- og bygningsloven § 20-3 og § 20-4. Kan ikke behandles før dokumentasjon innsendes
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 79/257 - 79/231 - 79/287 - Bjønneveien 17 - Nytt lagerbygg - Agder Renovasjon IKS
Dokument: 79/257 - 79/231 - 79/287 - Bjønneveien 17 - Igangsettingstillatelse - Nytt lagerbygg - Agder Renovasjon IKS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fyllingsdalen Gnr 22 Bnr 6 m.fl. Bjørgeveien Reguleringsplan
Dokument: Referat fra arbeidsmøte 08.06.20. Fyllingsdalen, Gnr 22 Bnr 6 m.fl., Bjørgeveien, Reguleringsplan. Arealplan-ID 66480000
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fordrøyning Huseby - Lillestrøm kommune - Viken - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Lillestrøm kommune - 2020-
Dokument: Planlagte fordrøyningsdammer ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] kommune - NVEs tilbakemelding
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 50/289 - 50/291 - Hammenveien 1 og 3 - Boliger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: 50/289 - 50/291 - Hammenveien 1 og 3 - Avslag - boliger - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 353 Thormøhlens gate 53 E. Oppføring av betalingssystem for parkering
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 164 bnr 353, Thormøhlens Gate 53 E.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 39 bnr 23 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Kjervastadveien/Iglemyrveien
Dokument: Endring av gitt rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 45 bnr 610 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Sørbøveien
Dokument: Endring av gitt rammetillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 7/70, 217, 406, 873 - Avløpsledning i sjø
Dokument: Gbnr 7/70, 217, 406, 873 - Igangsettingstillatelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr. 26/1 Parkeringsplass ,Nytt anlegg/konstruksjon,veier
Dokument: Igangsettingstillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-1 for etablering av gang og sykkel veg(GS) og adkomstveg på gbnr. 26/1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredningsbistand til arbeid med utvikling av regelverk for utbyggingsavtaler
Dokument: Meddelelse om valg av leverandør i anbudskonkurranse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnkart Bergen 2020- Abonnement, salg
Dokument: Vedrørende leveranse fra Bergen kommune til Asplan Viak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljreguleringsplan for Morholtåsen
Dokument: Morholtåsen rekkefølgebestemmelser og taktyper
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Del av kjedehus med carport og bod gnr/bnr 49/877 - Skiftesvikveien 85 (ESA 18/660)
Dokument: Tilbakemelding om frisikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 103/9 Avløp Lillestrømveien 401 1914 Ytre Enebakk
Dokument: Dispensasjon fra markaloven, gnr 103 bnr 9 Lillestrømveien 401
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 103/9 Avløp Lillestrømveien 401 1914 Ytre Enebakk
Dokument: Dispensasjon og tillatelse for anlegg for tilkobling til offentlig VA gnr 103 bnr 9 Lillestrømveien 401 1914 Ytre Enebakk
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Siste revisjon av bestemmelsene
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 158 bnr 360 Firdagaten 35. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Avtale om forhåndskonferanse. Gnr 158 bnr 360, Firdagaten 35.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 2012120 for gnr 52 bnr 191 - Jærveien
Dokument: Vedr søknad om mindre endring av plan 2012120 - Svar angående endring av veitrase
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Forslag til reviderte bestemmelser - Reguleringsplan - Tybakktoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 39 bnr 23 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Kjervastadveien/Iglemyrveien
Dokument: Igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-3, jf. 21-4 (3)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enkeltanskaffelse - Rådgiver fornybar energi
Dokument: Tildeling - Rådgiver fornybar energi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gbnr 127/5 - Holmsvegen 212 - omlegging veg
Dokument: Gbnr 127/5 - Holmsvegen 212 - omlegging veg - ferdigattest
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda Gnr 39 Bnr 270 m.fl. Steinsvikkroken Reguleringsplan
Dokument: Tilbakemelding på mottatt planmateriell, samt avtale om forlenget saksbehandlingstid. Ytrebygda Gnr 39 Bnr 270 m.fl. Steinsvikkroken Reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljreguleringsplan for Morholtåsen
Dokument: Reviderte bestemmelser Morholtåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av detaljreguleringsplan for Morholtåsen
Dokument: SV: Reviderte bestemmelser Morholtåsen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 284 Bnr 363 m.fl. - Arna - Bergen kommune - Vestland fylke - Reguleringsplan for Garnes renseanlegg
Dokument: Fråsegn til oppstart av detaljregulering - Gnr. 284, Bnr. 363 m. fl., Garnes renseanlegg- Bergen kommune - Vestland fylke.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 2012120 for gnr 52 bnr 191 - Jærveien
Dokument: Avslag på søknad om mindre endring av plan 2012120. Endring av veibredde på adkomstvei.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Vedr VA-løsninger - Reguleringsplan - Tybakktoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Laksevåg gnr 124 bnr 181 Klasatjønnveien. Tilbygg bolig støyskjerm
Dokument: Bekreftelse på mottatt søknad. Gnr 124 bnr 181, Klasatjønnveien.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Dammer i Istadvassdraget, Silsetvatn, Grønnedal, Trollvatnet, Oltervatnet, Høljene - Molde og Gjemnes kommunar, Møre og Romsdal - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Istad Kraft - 2007 -
Dokument: Revurderingsbefaring Dammer Istadvassdraget - Avklaring av personell/tidspunkt for befaring tørrlagte dammer. Svar fra NVE
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Tybakktoppen - forslag til rekkefølgekrav
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Vegvesenet om flytting av avkjørselen, mm
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hol - 64/8 - Geilo sentrum B3 og FEL1 - reguleringsplan - planid 062004088 - detaljregulering
Dokument: Hol kommune - Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering for felt B1 og FEL1 i reguleringsplan for Geilo sentrum
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergen kommune Vestland - Reguleringsplanarbeid Arna gnr284 bnr363 mfl. Garnes renseanlegg
Dokument: Bergen kommune Vestland - oppstart av detaljregulering Arna gnr284 bnr363 mfl. Garnes renseanlegg - uttale
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fv4360 - Opstadvegen ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - midlertidig vegomlegging
Dokument: Hå kommune - Fv 4360 Opstadvegen - Svar på henvendelse om midlertidig vegomlegging
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meisal kraftverk - Nesset kommune, Møre og Romsdal - Oppfølging damsikkerhet - Den ansvarlige: Nesset kraft AS - 2012-
Dokument: Meisal kraftverk - Tilbakemelding angående revurdering av Meisal 1 trykkrør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 39 bnr 23 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Kjervastadveien/Iglemyrveien
Dokument: Mangler i søknad om igangsettingstillatelse byggesak 20/30403-13, gnr 39 bnr 23
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - Tybakktoppen (tidligere Torsåsen)
Dokument: Ordlyden på rekkefølgekravet for gapahuken på Tybakktoppen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 45 bnr 610 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Sørbøveien
Dokument: Igangsettingstillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 20-3, jf. 21-4 (3)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Eiendommen 62/35/0/0 har ikke adresse., høydebasseng
Dokument: Eiendommen 62/35/0/0 Hjelset, foreløpig tilbakemelding på søknad om høydebasseng
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: STANGEVEGEN 12 HAMAR- FORESPØRSEL OM STATUS PÅ SØKNAD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale - Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
Dokument: Rammeavtale - Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester - Asplan Viak AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse av prosjektleder for bygging av helsestasjon
Dokument: Anbudsinnstilling - prosjektleder for bygging av helsestasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL1 - GEILO SENTRUM gnr. 64 bnr. 8 - Hol kommune, Viken
Dokument: NVEs generelle innspill - Varsel om igangsatt planarbeid - DETALJREGULERING OMRÅDE B3 OG FEL1 - GEILO SENTRUM gnr. 64 bnr. 8 - Hol kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Helgesens gate 90 - Oppføring av nye Tøyenbadet
Dokument: Om trær, stupeanlegg, gangfelt og saksbehandlingstid - Helgesens gate 90
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Harstad kommune Troms og Finnmark - Reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Holstneset
Dokument: Harstad kommune Troms og Finnmark - Innspill til varsel om oppstart av reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Holstneset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan 614 for Holstneset - Harstad sentrum - Troms og Finnmark
Dokument: NVEs innspill - Varsel om oppstart av planarbeid - reguleringsendring av detaljreguleringsplan for Holstneset - Planid: 5402_614 - Harstad kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Tveit / Ullestad masseuttak i Hjelmeland kommune - R156 - Tiltakshaver: NorStone AS - Sakskode: HR 399/14
Dokument: Uttalelse til høring - Endring av reguleringsplan Tveit / Ullestad masseuttak i Hjelmeland kommune - R156 - Justering av trasé for fylkesvei 661
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansaker DSB ikke behandler - 2020
Dokument: Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Sverdstadveien - fortau - planID 20200013 - Sandefjord kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av plan 201708 - FV 509 Oalsgaten
Dokument: Foreløpig svar på søknad om endring av plan 201708 - FV 509 Oalsgaten
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rammeavtale for GIS konsulenttjenester
Dokument: Prolongering av avtale - Rammeavtale for GIS konsulenttjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Opprette ny eiendom med oppmåling - Hov Øst-prosjektet Gnr/bnr 87/1 - Harald Hårfagresvei 21 - Hov Alle 26
Dokument: Vedtak - Fradeling av eiendommer Gnr/bnr 87/1 - Harald Hårfagresvei 21 - Hov alle 26
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljreguleringsplan - Kalkarteig - gnr 3 bnr 5 mfl - Sogndal kommune
Dokument: Fråsegn til varsel om oppstart - detaljreguleringsplan - Kalkarteig - gnr 3 bnr 5 mfl - Sogndal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Damåsen gbnr. 131/1 i Øvre Eiker kommune. Tiltakshaver: Damåsen Pukkverk AS. Sakskode: KB 017/16
Dokument: Korrespondanse vedrørende Damåsen pukkverk i Øvre Eiker kommune.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ytrebygda Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra Reguleringsplan
Dokument: Referat fra arbeidsmøte. Gnr 39 Bnr 717 Petedalsmyra.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for Karishei
Dokument: Oversender innspill fra AK renovasjon vedr endring av reguleringsplan for Karishei
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sokndal kommune - Godkjenning av teknisk plan fv 4248 Strandavegen
Dokument: Svarbrev - Fv. 4248 Strandvegen vegplaner for opparbeidelse av gang- og sykkelveg, Sokndal kommune, Teknisk plan for 3. gangs gjennomsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Regulering - Hasseldalen - Krømpe tipp plass
Dokument: Massedeponi/uttak Hasseldalen Krømpe - Møteinvitasjon - Gjennomgang av innkomne merknader og videre prosess
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse 183/2019 - Miljøtekniske grunnundersøkelser, rådgivning og prosjektering
Dokument: Anskaffelse 183/2019 - Miljøtekniske grunnundersøkelser, rådgivning og prosjektering - Oversendelse av den parallelle rammeavtalens avtaledokument signert av begge parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Årstad gnr 162 bnr 416 Kiellands gate 1. Bestilling av forhåndskonferanse
Dokument: Avtale om forhåndskonferanse. Gnr 162 bnr 416, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 1128 - Fv 44 - Boganesveien - kryssing og langsføring
Dokument: Stavanger kommune - gnr 16 bnr 1128 - Fv 44 Boganesveien - Svar på henvendelse om kryssing av vei ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Naturbaserte løsninger for klimatilpasning: Kartlegging og analyse
Dokument: Beslutning om tildeling til ASPLAN VIAK AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Anskaffelse - Naturbaserte løsninger for klimatilpasning: Kartlegging og analyse
Dokument: Dialogdokument
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Stavanger - Gnr/Bnr 6/959 - Hundvåg kirke - søknad om samtykke
Dokument: Foreløpig svar - melding om saksbehandlingstid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enkeltanskaffelse - Rådgiver fornybar energi
Dokument: Melding før tildeling - Svar på spørsmål til konkurransen - Enkeltanskaffelse - Rådgiver fornybar energi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tromsø kommune - Nabovarsler
Dokument: 19/02778-23 - Tromsø kommune - Tomtealternativer for ny storhall øst og vest for rullebanen - Til uttalelse - Tilbakemelding fra Avinor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 29 bnr 2 - Åslandsvegen 70 - søknad om riving av bygning
Dokument: Melding om motteken søknad om riving av bygning. Gnr. 29 bnr. 2, Åslandsvegen 70
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endring av reguleringsplan for Grømheia - Gartnerimyra (Betania)
Dokument: Endring av reguleringsplan ved Betania - behov for små korrigeringer av plankart/SOSI - purring#3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 39 bnr 23 - Etablering av modulbrakker til lokaler for aktiviteter - Kjervastadveien/Iglemyrveien
Dokument: Dispensasjon og rammetillatelse etter plan- og bygningsloven §§ 19-2 og 20-3 jf. 21-4 (3)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstgressbane Bjugn - 20/52
Dokument: Vedtak: Midlertidig brukstillatelse kunstgressbane Botngård - 20/52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kunstgressbane Bjugn - 20/52
Dokument: Bekreftelse på endring av ansvarsrett vedrørende kunstgressbanen på Botngårdsletta - 20/52
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 164 bnr 726 mfl., Energiteknologibygget, Allégaten, Reguleringsplan
Dokument: Administrativ korrigering. Gnr 164 bnr 726 mfl., Energiteknologibygget, Allégaten.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 168 bnr 1196. Anlegging rør
Dokument: Tillatelse til tiltak med ansvarsrett. Gnr 168 bnr 1196, Adresse Ikke Definert.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bergenhus gnr 163 bnr 385 Stemmeveien 1. Tilbygg skole m.m.
Dokument: Ber om opplysninger til sak. Gnr 163 bnr 385, Stemmeveien 1.Tilbygg skole m.m.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...