Norske-postlister.no


Viser [100] av [15 495].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Adgangskort til departementene og Regjeringskvartalets fellesområder
Dokument: Adgangslister LMD
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens eierberetning 2020
Dokument: Statens eierberetning 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klage - Avslag på tilskudd 2019-2020 - dispensasjonssøknad
Dokument: Oversendelse av klage til klagebehandling
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til høringsnotat om endringer i foretakslovgivningen ifb. Storbritannias uttreden av Den europeiske union - høring
Dokument: Utkast til høringsnotat om endringer i foretakslovgivningen ifb. Storbritannias uttreden av Den europeiske union - høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Statistisk Sentralbyrå [bedrift/enhet]
Aabø-evensen & Co Advokatfirma AS [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Finansforbundet [bedrift/enhet]
Skattedirektoratet [bedrift/enhet]
Arntzen De Besche Advokatfirma AS [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Skatterevisorenes forening [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Wikborg, Rein & Co [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Hjort DA [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Kluge Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Grette DA [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø [bedrift/enhet]
Norsk Venturekapitalforening [bedrift/enhet]
Verdipapirsentralen ASA [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Wiersholm AS [bedrift/enhet]
Kpmg Law Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
Den norske advokatforening [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Deloitte Advokatfirma AS [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Regnskap Norge [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet SANDS DA [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Haavind AS [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Norges Bank [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet BA-HR DA [bedrift/enhet]
Kvale Advokatfirma DA [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Ernst & Young Advokatfirma AS [bedrift/enhet]
Verdipapirfondenes Forening [bedrift/enhet]
Verdipapirforetakenes Forbund [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Den norske Revisorforening [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Selmer DA [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Clp DA [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
AksjeNorge
Regelrådet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Thommessen AS [bedrift/enhet]
Aksjonærforeningen i Norge [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Pricewaterhousecoopers AS [bedrift/enhet]
Norsk Kapitalforvalterforening [bedrift/enhet]
Domstolene i Norge [bedrift/enhet]
Økokrim [bedrift/enhet]
Advokatfirmaet Schjødt AS [bedrift/enhet]
Næringslivets hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Sak: Henvendelse om forslag til nye arbeidsplasser ifb. covid-19
Dokument: Henvendelse om forslag til nye arbeidsplasser ifb. covid-19 - oversendelse av henvendelse til LMD som rette instans
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Fri utsettelse av foreldrepenger
Dokument: Høring - Fri utsettelse av foreldrepenger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Juridisk rådgivning for kvinner [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
OsloMet - storbyuniversitetet [bedrift/enhet]
HR Norge
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Norske kvinners sanitetsforening [bedrift/enhet]
Norges Røde Kors [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Helse Nord RHF [bedrift/enhet]
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Norges Kvinne- og familieforbund [bedrift/enhet]
Norsk kvinnesaksforening [bedrift/enhet]
SMB Norge [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
Reform - Ressurssenter for menn [bedrift/enhet]
Aleneforeldreforeningen [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Høgskolen i Volda
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
UIT - Norges arktiske universitetet
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Mannsforum [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet [bedrift/enhet]
Akademikerne
Barne- ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk Studentorganisasjon [bedrift/enhet]
Helse Sør-Øst RHF [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Jussbuss - Juss-studentenes rettsinformasjon
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Helse Midt-Norge RHF [bedrift/enhet]
Jusshjelpa i Nord-Norge [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Lederne [bedrift/enhet]
Foreningen 2 Foreldre [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Likestillingssenteret [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for barnehager
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Jussformidlingen i Bergen
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Nord universitet [bedrift/enhet]
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Finans Norge [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Frischsenteret
MiRA ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Nasjonal kompetansetjeneste for amming
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Fafo - Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsk
KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter [bedrift/enhet]
Private barnehagers landsforbund
Helse Vest RHF [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Institutt for samfunnsforskning [bedrift/enhet]
Kommunesektorens organisasjon
Sak: Prop. 116 L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)
Dokument: Utkast til lovproposisjon om konsultasjoner med samiske interesser - oppfølging av samerettsutvalget 2 - Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Endringer i genteknologiloven - åpenhetsforordningen
Dokument: Endring av genteknologiloven § 12 - åpenhetsforordningen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Takseringsregler 2020
Dokument: Takseringsregler 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til 2 r-notater
Dokument: Utkast til 2 r-notater
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Justeringer av tjenesteleveranser fra DSS
Dokument: Midlertidig endring av tjenesteleveranser innen vakt- og resepsjonstjenester
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022 - samordning samiske saker
Dokument: Statsbudsjettet 2022 - satsingsforslag samiske saker
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering av styrevalg 2021
Dokument: Styrevalgprosessen for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reindriftsavtalen 2021 - 2022 - Landbruksdirektoratet
Dokument: Innspill til reindriftsavtaleforhandlingene - vilkår om reintall i forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag § 4
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: SDCA - Avtale om forsvarssamarbeid
Dokument: Departementsforeleggelse av utkast til kongelig resolusjon om undertegning av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA (SDCA)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Enova - Virksomhetsstyring
Dokument: Avtale med Enova 2021-2024
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2020 - Oppdrag / tildeling / rapportering - Landbruks- og reindriftsavdelinga
Dokument: Styringsmøte 251120
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Godkjenning - Etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke Reinbeitedistrikt Vestre Siida
Dokument: Oversendelse av sak fra Reindriftsstyret - klage på vedtak om omgjøring - etablering av siidaandel i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om permanent sperregjerde
Dokument: Oversendelse av sak fra Reindriftsstyret - søknad om permanent gjerde mellom Ásllagašjávri og Mohkkejávri i Kautokeino kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om oppsetting av merkegjerde - Balvatn reinbeitedistrikt
Dokument: Oversendelse av sak fra Reindriftsstyret - søknad om oppføring av permanent gjerdeanlegg ved Leipibakken i Saltdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Svar på departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggesle
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ***** ***** ***** - Saksbehandling
Dokument: Anmodning om fritak for taushetsplikt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. om klimagassreduksjon 2021-2030
Dokument: Meld. St. om Klimaplan for 2021-2030 - innspill fra LMD til første formelle foreleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. om klimagassreduksjon 2021-2030
Dokument: Tilbakemelding - første formelle foreleggelse av klimameldingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Meld. St. om klimagassreduksjon 2021-2030
Dokument: Tilbakemelding - første formelle foreleggelse av klimameldingen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Departementsforeleggelse
Dokument: Departementsforeleggelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statsbudsjettet 2022
Dokument: Statsbudsjettet 2022 - Store satsinger og konsekvenser av en budsjettreduksjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utkast til r-notat
Dokument: Utkast til r-notat
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Forslag om lovfesting av forskriftshjemmel for parsellinndeling av campingplasser i plan- og bygningsloven
Dokument: Forslag til endring av plan- og bygningsloven - Hjemmel for forskrift om parsellinndeling av campingplasser - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Sirdal kommune [bedrift/enhet]
Stad kommune
Forum for Kommunal Planlegging
Sunnfjord kommune
Byggeindustrien [bedrift/enhet]
Bremanger kommune [bedrift/enhet]
Troms og Finnmark fylkeskommune
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
Sigdal kommune [bedrift/enhet]
Lund kommune [bedrift/enhet]
ENSI
Norges Bondelag [bedrift/enhet]
Flexit [bedrift/enhet]
Rendalen kommune [bedrift/enhet]
Nittedal kommune [bedrift/enhet]
Norsk varmeteknisk forening [bedrift/enhet]
Utenriksdepartementet [bedrift/enhet]
Tolga kommune [bedrift/enhet]
Tromsø kommune [bedrift/enhet]
Hvaler kommune [bedrift/enhet]
Standard Norge [bedrift/enhet]
Kongsvinger kommune [bedrift/enhet]
Birkenes kommune [bedrift/enhet]
Vågå kommune [bedrift/enhet]
Multiconsult AS [bedrift/enhet]
Vindafjord kommune [bedrift/enhet]
Harstad - Hárstták kommune
Verdal kommune [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Båtsfjord kommune [bedrift/enhet]
Ullensvang kommune
Norsk Institutt for vannforskning [bedrift/enhet]
Nesna kommune [bedrift/enhet]
Administrativt forskningsfond [bedrift/enhet]
SINTEF Byggforsk [bedrift/enhet]
Sør-Varanger kommune [bedrift/enhet]
Austrheim kommune [bedrift/enhet]
Sømna kommune [bedrift/enhet]
Lørenskog kommune [bedrift/enhet]
Trysil kommune [bedrift/enhet]
Norges Handelshøyskole [bedrift/enhet]
Nærings- og fiskeridepartementet [bedrift/enhet]
Lyngdal kommune [bedrift/enhet]
Karmøy kommune [bedrift/enhet]
Røst kommune [bedrift/enhet]
Bardu kommune [bedrift/enhet]
Fauske - Fuossko kommune
Glass og Fasadeforeningen [bedrift/enhet]
Norsk institutt for by- og regionsforskning [bedrift/enhet]
Stranda kommune [bedrift/enhet]
Krødsherad kommune [bedrift/enhet]
Saltdal kommune [bedrift/enhet]
Færder kommune [bedrift/enhet]
Verdens Naturfond
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Landsorganisasjonen i Norge [bedrift/enhet]
Hamar kommune [bedrift/enhet]
Alpinanleggenes Landsforening [bedrift/enhet]
Stjørdal kommune [bedrift/enhet]
Huseiernes Landsforbund [bedrift/enhet]
Gaia Arkitekter
Norges Kvinne- og Familieforbund [bedrift/enhet]
Luster kommune [bedrift/enhet]
Stiftelsen Rogalandsforskning [bedrift/enhet]
Ålesund kommune [bedrift/enhet]
Sørreisa kommune [bedrift/enhet]
Lesja kommune [bedrift/enhet]
Taternes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Bygg- og eiendomsforening [bedrift/enhet]
Gloppen kommune [bedrift/enhet]
Byggvareindustriens Forening
Øksnes kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
Hasvik kommune [bedrift/enhet]
Econa [bedrift/enhet]
Forbrukertvistutvalget
Vestby kommune [bedrift/enhet]
Etne kommune [bedrift/enhet]
Norske Murmestres Landsforening [bedrift/enhet]
Pluscamp
Sør-Fron kommune [bedrift/enhet]
Elvarme Norge [bedrift/enhet]
Meløy kommune [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund [bedrift/enhet]
Vanylven kommune [bedrift/enhet]
Lebesby kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Chr. Michelsens institutt
Evje og Hornnes kommune [bedrift/enhet]
Melhus kommune [bedrift/enhet]
Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
Enova SF [bedrift/enhet]
Os kommune [bedrift/enhet]
Byggenæringens Landsforening [bedrift/enhet]
Kinn kommune
Flå kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Norsk institutt for skog og landskap [bedrift/enhet]
Fjaler kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Agder [bedrift/enhet]
Tokke kommune [bedrift/enhet]
PEAB Norge [bedrift/enhet]
Skiptvet kommune [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Heim kommune
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Bioforsk Jord og Miljø [bedrift/enhet]
Norconsult AS [bedrift/enhet]
Gjesdal kommune [bedrift/enhet]
Hjartdal kommune [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen ZERO [bedrift/enhet]
Stryn kommune [bedrift/enhet]
Nes kommune [bedrift/enhet]
Norsk vindenergiforening
Hareid kommune [bedrift/enhet]
Handelshøyskolen BI
Kvam herad [bedrift/enhet]
Regjeringsadvokaten [bedrift/enhet]
Gulen kommune [bedrift/enhet]
Vestre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Arkitektenes Fagforbund [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Lyngdal Bibelcamp
Sande kommune [bedrift/enhet]
EL & IT-Forbundet
Norsk Vann [bedrift/enhet]
Vågan kommune [bedrift/enhet]
Norske trevarer [bedrift/enhet]
Jøtul AS [bedrift/enhet]
Norges Hytteforbund [bedrift/enhet]
Tvedestrand kommune [bedrift/enhet]
Hole kommune [bedrift/enhet]
Byggfakta AS [bedrift/enhet]
Nord-Odal kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Bergen [bedrift/enhet]
Grue kommune [bedrift/enhet]
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
Bjerkreim kommune [bedrift/enhet]
Leka kommune [bedrift/enhet]
Siljan kommune [bedrift/enhet]
Lillehammer kommune [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Orkland kommune
Finans Norge [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Inderøy kommune [bedrift/enhet]
BoligMentoren - Norges Huseierforbund
Måsøy kommune [bedrift/enhet]
Lærdal kommune [bedrift/enhet]
Midtre Gauldal kommune [bedrift/enhet]
Tønsberg kommune [bedrift/enhet]
Flekkefjord kommune [bedrift/enhet]
Nissedal kommune [bedrift/enhet]
Hyllestad kommune [bedrift/enhet]
Norsk Teknologi [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Stor-Elvdal kommune [bedrift/enhet]
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Etnedal kommune [bedrift/enhet]
Åmot kommune [bedrift/enhet]
Unio [bedrift/enhet]
Kristiansand kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Alta kommune [bedrift/enhet]
Direktoratet for arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonalt folkehelseinstitutt [bedrift/enhet]
Sogndal kommune [bedrift/enhet]
NOVA [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
Randaberg kommune [bedrift/enhet]
Forum for plan- og bygningsrett [bedrift/enhet]
Nordland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Vardø kommune [bedrift/enhet]
Ulstein kommune [bedrift/enhet]
Sunndal kommune [bedrift/enhet]
Drammen kommune [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune [bedrift/enhet]
Virke
Høgskolen i Gjøvik [bedrift/enhet]
Gjerdrum kommune [bedrift/enhet]
Norsk Eiendom [bedrift/enhet]
Sandefjord kommune [bedrift/enhet]
Elverum kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Vefsn kommune [bedrift/enhet]
Kvitsøy kommune [bedrift/enhet]
Norske Arkitekters Landsforbund [bedrift/enhet]
Fjogstad Hus [bedrift/enhet]
Fjord kommune
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Loppa kommune [bedrift/enhet]
Maskinentreprenørenes Forbund [bedrift/enhet]
Hjelmeland kommune [bedrift/enhet]
Agder fylkeskommune
Norsk Varme [bedrift/enhet]
Porsanger - Porsáŋgu - Porsanki kommune
Lunner kommune [bedrift/enhet]
Brunvall Gård [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
Volda kommune [bedrift/enhet]
Miljøstiftelsen Bellona [bedrift/enhet]
Deltasenteret [bedrift/enhet]
Sykkylven kommune [bedrift/enhet]
Trøndelag fylkeskommune [bedrift/enhet]
Bodø kommune [bedrift/enhet]
Time kommune [bedrift/enhet]
Hafslund [bedrift/enhet]
Universitetet i Oslo [bedrift/enhet]
Glava AS [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Ringerike kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Bergen [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen [bedrift/enhet]
Ringebu kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Energigass Norge [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet [bedrift/enhet]
Norsk Klimaskjerm [bedrift/enhet]
Arkitekthøgskolen i Oslo [bedrift/enhet]
Seljord kommune [bedrift/enhet]
Tinn kommune [bedrift/enhet]
Sør-Odal kommune [bedrift/enhet]
Hitra kommune [bedrift/enhet]
Nesbyen kommune
Iveland kommune [bedrift/enhet]
NKF-byggesak
Giske kommune [bedrift/enhet]
Selbu kommune [bedrift/enhet]
Nordkapp kommune [bedrift/enhet]
Regelrådet [bedrift/enhet]
Lom kommune [bedrift/enhet]
Rådgivende ingeniørers forening [bedrift/enhet]
Hol kommune [bedrift/enhet]
Gjøvik kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen Stord/Haugesund [bedrift/enhet]
Cowi AS [bedrift/enhet]
Norges Skogeierforbund [bedrift/enhet]
Direktoratet for forvaltning og IKT [bedrift/enhet]
Norges Byggmesterforbund
Overhalla kommune [bedrift/enhet]
Mesterbrevnemnda [bedrift/enhet]
Elektroforeningen [bedrift/enhet]
Kristiansund kommune [bedrift/enhet]
Asplan Viak AS [bedrift/enhet]
Nordlandsforskning [bedrift/enhet]
Gamvik kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Ulvik herad [bedrift/enhet]
Norsk Bioenergiforening [bedrift/enhet]
Malvik kommune [bedrift/enhet]
Aure kommune [bedrift/enhet]
Rennebu kommune [bedrift/enhet]
AOF Norge
Norsk Byggtjeneste AS [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Unjárga - Nesseby kommune
Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
Isolasjonsprodusentenes forening
Modum kommune [bedrift/enhet]
Boligprodusentenes Forening [bedrift/enhet]
Osen kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Marker kommune [bedrift/enhet]
Arendal kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Norsjø Ferieland [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Energi Norge [bedrift/enhet]
Oppdal kommune [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Viken fylkeskommune
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Fredrikstad kommune [bedrift/enhet]
Ørland kommune [bedrift/enhet]
Smøla kommune [bedrift/enhet]
Osterøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Takseringsforbund [bedrift/enhet]
Sortland kommune [bedrift/enhet]
Beiarn kommune [bedrift/enhet]
Senja kommune
Vaksdal kommune [bedrift/enhet]
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Stolpestad Camping [bedrift/enhet]
Folldal kommune [bedrift/enhet]
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Rollag kommune [bedrift/enhet]
Bokn kommune [bedrift/enhet]
Lyngen kommune [bedrift/enhet]
Frøya kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Nord-Trøndelag [bedrift/enhet]
Levanger kommune [bedrift/enhet]
SINTEF Energiforskning
Hægebostad kommune [bedrift/enhet]
Ibestad kommune [bedrift/enhet]
Lindesnes kommune [bedrift/enhet]
Brønnøy kommune [bedrift/enhet]
Grane kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Sørøst-Norge [bedrift/enhet]
Bogstad Camping [bedrift/enhet]
Sandnes kommune [bedrift/enhet]
Åseral kommune [bedrift/enhet]
Skjåk kommune [bedrift/enhet]
Stavanger kommune [bedrift/enhet]
NHO Reiseliv [bedrift/enhet]
Det norske skogselskap [bedrift/enhet]
Norsk varmepumpeforening
Brannfaglig fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Bygland kommune [bedrift/enhet]
Vestre Toten kommune [bedrift/enhet]
Samferdselsdepartementet [bedrift/enhet]
Nordre Land kommune [bedrift/enhet]
Skittenelv Camping [bedrift/enhet]
Hammerfest kommune [bedrift/enhet]
Ørsta kommune [bedrift/enhet]
Norsk Landbrukssamvirke [bedrift/enhet]
Voss herad
Loabák - Lavangen kommune
Rauma kommune [bedrift/enhet]
Lurøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Miljøvernforbund [bedrift/enhet]
Vadsø kommune [bedrift/enhet]
Værøy kommune [bedrift/enhet]
Betongelementforeningen [bedrift/enhet]
Tjeldsund kommune [bedrift/enhet]
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune
Karlsøy kommune [bedrift/enhet]
Øvre Eiker kommune [bedrift/enhet]
Sola kommune [bedrift/enhet]
Frosta kommune [bedrift/enhet]
Kystdirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk Laft
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Frogn kommune [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
Byggemiljø
Råde kommune [bedrift/enhet]
Askvoll kommune [bedrift/enhet]
Aukra kommune [bedrift/enhet]
Bø kommune [bedrift/enhet]
Sauda kommune [bedrift/enhet]
Surnadal kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Åfjord kommune [bedrift/enhet]
Vik kommune [bedrift/enhet]
Gjemnes kommune [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Eigersund kommune [bedrift/enhet]
Skien kommune [bedrift/enhet]
Grong kommune [bedrift/enhet]
Steinkjer kommune [bedrift/enhet]
Universitetet i Stavanger [bedrift/enhet]
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Gildeskål kommune [bedrift/enhet]
Forening for tekniske systemintegratorer
Stord kommune [bedrift/enhet]
Flesberg kommune [bedrift/enhet]
Lillesand kommune [bedrift/enhet]
Norsk Treteknisk Institutt [bedrift/enhet]
Fedje kommune [bedrift/enhet]
Gratangen kommune [bedrift/enhet]
Norges Bonde- og småbrukarlag
Østlandsforskning [bedrift/enhet]
Namsos kommune [bedrift/enhet]
Arkitektbedriftene i Norge [bedrift/enhet]
Løten kommune [bedrift/enhet]
Høgskolen i Narvik [bedrift/enhet]
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet [bedrift/enhet]
Trondheim kommune [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Røros kommune [bedrift/enhet]
Kvinnherad kommune [bedrift/enhet]
Entro [bedrift/enhet]
Solund kommune [bedrift/enhet]
Hamarøy kommune [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Vang kommune [bedrift/enhet]
Det norske Veritas [bedrift/enhet]
Årdal kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Haugesund kommune [bedrift/enhet]
Leirfjord kommune [bedrift/enhet]
Vinje kommune [bedrift/enhet]
Brødrene Dahl AS [bedrift/enhet]
Guovdageaidnu - Kautokeino kommune
Fellesforbundet [bedrift/enhet]
Øygarden kommune [bedrift/enhet]
Kongsberg kommune [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Teknisk ukeblad
Tingvoll kommune [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen for Romanifolket [bedrift/enhet]
Alvdal kommune [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Norsk Brannvern forening [bedrift/enhet]
Åsnes kommune [bedrift/enhet]
Salangen kommune [bedrift/enhet]
Sel kommune [bedrift/enhet]
Abelia as
Bykle kommune [bedrift/enhet]
Industri Energi [bedrift/enhet]
Gausdal kommune [bedrift/enhet]
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Bjørnafjorden kommune
Hattfjelldal kommune [bedrift/enhet]
KS [bedrift/enhet]
Steigen kommune [bedrift/enhet]
Aurland kommune [bedrift/enhet]
Raarvihke - Røyrvik kommune
Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
Statens kartverk [bedrift/enhet]
Flakstad kommune [bedrift/enhet]
Moskenes kommune [bedrift/enhet]
Kárášjohka - Karasjok kommune
Modalen kommune [bedrift/enhet]
Teknisk-naturvitenskapelig forening
Bergen Huseierforening [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal kommune [bedrift/enhet]
Suldal kommune [bedrift/enhet]
Træna kommune [bedrift/enhet]
Stange kommune [bedrift/enhet]
Hustadvika kommune
Rana kommune [bedrift/enhet]
Norsk institutt for luftforskning
DNT Oslo og Omegn [bedrift/enhet]
Skjervøy kommune [bedrift/enhet]
Rørentreprenørene Norge [bedrift/enhet]
Forum for utvikling og miljø [bedrift/enhet]
Høylandet kommune [bedrift/enhet]
Dyrøy kommune [bedrift/enhet]
Statsministerens kontor [bedrift/enhet]
Namsskogan kommune [bedrift/enhet]
Arbeids- og sosialdepartementet [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Rogaland fylkeskommune [bedrift/enhet]
Notodden kommune [bedrift/enhet]
Lærdal Ferie- og fritidspark [bedrift/enhet]
Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening [bedrift/enhet]
Vegårshei kommune [bedrift/enhet]
Farsund kommune [bedrift/enhet]
Norske Energibrukeres forening [bedrift/enhet]
Institutt for samfunnsforskning [bedrift/enhet]
Foreningen for EL- og IKT bedriftene
Hadsel kommune [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Alver kommune
Lierne kommune [bedrift/enhet]
Utsira kommune [bedrift/enhet]
Olje- og energidepartementet [bedrift/enhet]
Mesterhus Norge [bedrift/enhet]
Norsk Fjernvarme [bedrift/enhet]
Eidfjord kommune [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Fagernes Camping [bedrift/enhet]
Tekniske foreningers servicekontor [bedrift/enhet]
Mikkelparken Ferietun
Fylkesmennenes fellesadministrasjon [bedrift/enhet]
Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening [bedrift/enhet]
Moysand Camping
Norske Landskapsarkitekters Forening
Sveio kommune [bedrift/enhet]
Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
Avfall Norge [bedrift/enhet]
Advokatforeningen
Norsk Pensjonistforbund
Bømlo kommune [bedrift/enhet]
Jevnaker kommune [bedrift/enhet]
Oslo kommune [bedrift/enhet]
Horten kommune [bedrift/enhet]
Turistforeningen
Kragerø kommune [bedrift/enhet]
Midt-Telemark kommune
Østre Toten kommune [bedrift/enhet]
Vennesla kommune [bedrift/enhet]
Norsk Forbund for Utviklingshemmede [bedrift/enhet]
Vestnes kommune [bedrift/enhet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
Norges Astma- og Allergiforbund [bedrift/enhet]
Øyer kommune [bedrift/enhet]
Nord-Fron kommune [bedrift/enhet]
Nome kommune [bedrift/enhet]
Nilan Norge AS [bedrift/enhet]
Åmli kommune [bedrift/enhet]
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Halden kommune [bedrift/enhet]
Bergen kommune [bedrift/enhet]
Hå kommune [bedrift/enhet]
Ringsaker kommune [bedrift/enhet]
Teknologisk institutt [bedrift/enhet]
Sørfold kommune [bedrift/enhet]
Strand kommune [bedrift/enhet]
Porsgrunn kommune [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Øystre Slidre kommune [bedrift/enhet]
Aremark kommune [bedrift/enhet]
Kvinesdal kommune [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
Alstahaug kommune [bedrift/enhet]
Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Flatanger kommune [bedrift/enhet]
Hemnes kommune [bedrift/enhet]
Lødingen kommune [bedrift/enhet]
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Larvik kommune [bedrift/enhet]
Nord-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Rakkestad kommune [bedrift/enhet]
Holmestrand kommune [bedrift/enhet]
Bedriftsforbundet [bedrift/enhet]
NAF Camp
Larkollen Camping [bedrift/enhet]
Austevoll kommune [bedrift/enhet]
Nærøysund kommune
Gol kommune [bedrift/enhet]
Vestvågøy kommune [bedrift/enhet]
Norges Naturvernforbund [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat [bedrift/enhet]
Norsk Form [bedrift/enhet]
Bamble kommune [bedrift/enhet]
Lier kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Civitas AS [bedrift/enhet]
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
Berlevåg kommune [bedrift/enhet]
Skaun kommune [bedrift/enhet]
Akademikernes Fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Sula kommune [bedrift/enhet]
Dovre kommune [bedrift/enhet]
Risør kommune [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Dønna kommune [bedrift/enhet]
Klepp kommune [bedrift/enhet]
Rødøy kommune [bedrift/enhet]
Masfjorden kommune [bedrift/enhet]
Askøy kommune [bedrift/enhet]
Sokndal kommune [bedrift/enhet]
Deatnu - Tana kommune
Treindustrien
Samnanger kommune [bedrift/enhet]
Gjerstad kommune [bedrift/enhet]
Snåase - Snåsa kommune
Den Polytekniske Forening
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune
Innlandet fylkeskommune
Froland kommune [bedrift/enhet]
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Balsfjord kommune [bedrift/enhet]
Nordreisa kommune [bedrift/enhet]
Byggmesterforbundet [bedrift/enhet]
Kviteseid kommune [bedrift/enhet]
Narvik kommune [bedrift/enhet]
Evenes kommune [bedrift/enhet]
Drangedal kommune [bedrift/enhet]
Averøy kommune [bedrift/enhet]
Høyanger kommune [bedrift/enhet]
Indre Østfold kommune
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Norsk institutt for naturforskning
Tydal kommune [bedrift/enhet]
Statens seniorråd
Pensjonistforbundet [bedrift/enhet]
Kvæfjord kommune [bedrift/enhet]
Vevelstad kommune [bedrift/enhet]
Tysnes kommune [bedrift/enhet]
Indre Fosen kommune [bedrift/enhet]
Statens strålevern [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Bindal kommune [bedrift/enhet]
Statsskog
Herøy kommune [bedrift/enhet]
Andøy kommune [bedrift/enhet]
Våler kommune [bedrift/enhet]
Holtålen kommune [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Valle kommune [bedrift/enhet]
Hovedorganisasjonen Virke [bedrift/enhet]
Holte AS [bedrift/enhet]
Rindal kommune [bedrift/enhet]
Næringslivets Hovedorganisasjon [bedrift/enhet]
Vega kommune [bedrift/enhet]
Kvænangen kommune [bedrift/enhet]
Tynset kommune [bedrift/enhet]
Eidskog kommune [bedrift/enhet]
Norges Ingeniørorganisasjon
Målselv kommune [bedrift/enhet]
Gran kommune [bedrift/enhet]
Norsk Anleggsgartnermesterlag [bedrift/enhet]
IngeniørNytt [bedrift/enhet]
Meråker kommune [bedrift/enhet]
Sarpsborg kommune [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Ål kommune [bedrift/enhet]
Grimstad kommune [bedrift/enhet]
Fitjar kommune [bedrift/enhet]
Molde kommune [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund [bedrift/enhet]
OsloMet
Vestland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune [bedrift/enhet]
Tysvær kommune [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Sør-Aurdal kommune [bedrift/enhet]
Ballangen Camping
Norsk solenergiforening [bedrift/enhet]
Engerdal kommune [bedrift/enhet]
Fyresdal kommune [bedrift/enhet]