Norske-postlister.no


Viser [100] av [201 378].
Bli varslet om nye treff i søket
Til: Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Språkrådet [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - Region midt [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Landinfo
Statens legemiddelverk [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Statens pensjonskasse [bedrift/enhet]
Klagenemnda for industrielle rettigheter - KFIR
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT [bedrift/enhet]
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Enhet for publikumshenvendelser
Forsvarets arkivtjeneste
Statens lånekasse for utdanning [bedrift/enhet]
Statens arbeidsmiljøinstitutt - STAMI [bedrift/enhet]
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Norsk kulturråd [bedrift/enhet]
Solli sykehus AS [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Statens kartverk [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - Region nord [bedrift/enhet]
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling [bedrift/enhet]
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssykehus
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet - KDI
Statens vegvesen - Region sør [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Skatteetaten [bedrift/enhet]
NOREC - Norsk senter for utvekslingssamarbeid [bedrift/enhet]
Utlendingsnemnda - UNE [bedrift/enhet]
Norges geologiske undersøkelse - NGU [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk helsenett SF [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Kontoret for voldsoffererstatning [bedrift/enhet]
Helse Vest RHF [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Riksarkivet [bedrift/enhet]
Statens innkrevingssentral - SISMO [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Tilsynsutvalget for dommere
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Helse Nord IKT [bedrift/enhet]
Kunst i offentlige rom - KORO [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet - Alta [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Norsk nukleær dekommisjonering (NND)
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Garantiinstituttet for eksportkreditt - GIEK
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Husbanken - Hovudkontoret [bedrift/enhet]
Helse Midt-Norge RHF [bedrift/enhet]
Norsk romsenter [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - Region øst [bedrift/enhet]
Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Tolldirektoratet [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Statens vegvesen - Region vest [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE [bedrift/enhet]
Nasjonal IKT HF [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Helse Nord-Trøndelag HF [bedrift/enhet]
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - Diku
Sykehusapotekene [bedrift/enhet]
Norsk filminstitutt [bedrift/enhet]
Norsk akkreditering [bedrift/enhet]
Norges forskningsråd [bedrift/enhet]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Helse Vest IKT AS [bedrift/enhet]
Til: Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Arbeids- og velferdsdirektoratet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Statens kartverk [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Valgdirektoratet [bedrift/enhet]
Statens lånekasse for utdanning [bedrift/enhet]
Valgdirektoratet [bedrift/enhet]
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard [bedrift/enhet]
Statens legemiddelverk [bedrift/enhet]
Nasjonal sikkerhetsmyndighet - NSM
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Husbanken - Hovudkontoret [bedrift/enhet]
Statped [bedrift/enhet]
Statsbygg [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Statens havarikommisjon for transport [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk akkreditering [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Statens legemiddelverk [bedrift/enhet]
Sivil klareringsmyndighet [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat - NVE [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Sjøfartsdirektoratet [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Norsk kulturråd [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Norsk akkreditering [bedrift/enhet]
Vegtilsynet [bedrift/enhet]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet - KDI
Patentstyret - Styret for det industrielle rettsvern
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT [bedrift/enhet]
Pensjonstrygden for sjømenn (PTS)
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Nødnett
Tolletaten [bedrift/enhet]
Norsk filminstitutt [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning [bedrift/enhet]
Statens pensjonskasse [bedrift/enhet]
Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - DSS [bedrift/enhet]
Statped [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Vegdirektoratet [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Statens lånekasse for utdanning [bedrift/enhet]
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Norsk polarinstitutt [bedrift/enhet]
Riksantikvaren - Direktoratet for kulturminneforvaltning [bedrift/enhet]
Statens kartverk [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Vegtilsynet [bedrift/enhet]
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi [bedrift/enhet]
Statens havarikommisjon for transport [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet - KDI
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Sivil klareringsmyndighet [bedrift/enhet]
Statens helsetilsyn [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - DSS [bedrift/enhet]
Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Statistisk sentralbyrå [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Norsk kulturråd [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Husbanken - Hovudkontoret [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Arkivverket [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Politidirektoratet [bedrift/enhet]
Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
Skatteetaten [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKUT [bedrift/enhet]
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Nasjonalbiblioteket [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Norsk pasientskadeerstatning [bedrift/enhet]
Petroleumstilsynet [bedrift/enhet]
Oljedirektoratet [bedrift/enhet]
Arkivverket [bedrift/enhet]
Norsk polarinstitutt [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AVD MOSS [bedrift/enhet]
ØSTFOLD FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
NORGESNETT AS [bedrift/enhet]
HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
ØST POLITIDISTRIKT [bedrift/enhet]
TELENOR NORGE AS AVD KABEL FORNEBU [bedrift/enhet]
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
BORG HAVN IKS [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
BANE NOR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
VY BUSS AS AVD FREDRIKSTAD
OSLOFJORDENS FRILUFTSRÅD [bedrift/enhet]
DEN NORSKE KIRKE [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD FJERNVARME AS [bedrift/enhet]
KYSTVERKET SØRØST [bedrift/enhet]
FISKERIDIREKTORATET REGION SØR [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD SKIKLUBB [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I ØSTFOLD [bedrift/enhet]
FORTIDSMINNEFORENINGEN AVD. ØSTFOLD [bedrift/enhet]
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO [bedrift/enhet]
NORGES HANDIKAPFORBUND [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD IDRETTSRÅD [bedrift/enhet]
NORGES BONDELAG [bedrift/enhet]
SYKLISTENES LANDSFORENING [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD OG OMEGN JEGER- OG FISKERFORENING [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD HYTTEFORENING [bedrift/enhet]
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV ØSTFOLD [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Nes Nordmark sameie
Bjertnesområdet
Bjertnesseterveien
Buskerud jeger- og fiskeforbund
Buskerud Sivilforsvarsdistrikt [bedrift/enhet]
Djupsjøen vel [bedrift/enhet]
Frøvoldseter Hyttevel
Gamleseter Vel
Haugheimseter hytteforening
Hytteforeningene Norefjell vest
Klev Skare Sandvasseter
Krødsherad jeger- og fiskeforening
Krødsherad og Modum skogeierområde
Leder sommergruppa
Løypeutvalg Sloko
Midt Nett Buskerud
Nareveien vel
Nedre Reinsjø Hytteforening
Nedre Sjusjøåsen hyttevel
Norsk ornitologisk forening Buskerud
Rakkeåsen tun- og hytteforening
Rakkeåsen velforening
Reinsjøfjell Øvre [bedrift/enhet]
Ruglandseter hytteforening
Rupemyr
Rupemyr
Sigdal og Eggedal Bondelag [bedrift/enhet]
Sjumo hytteforening [bedrift/enhet]
Skallandslia hytteområde/Bjørnerudseter
Skrikarlia
Sleggeberget hyttevel [bedrift/enhet]
Slokolia Hyttegrendsvel
Soleseterveien hytteforening [bedrift/enhet]
Solesetra hytteeierforening
Søndre Lia hytteforening [bedrift/enhet]
Tempelseter hyttelag [bedrift/enhet]
Øvre Reinsjøfjell
Åslandseter hytteforening [bedrift/enhet]
Åsseterlia hytteforening [bedrift/enhet]
BUSKERUD FYLKESAVDELING AV FORTIDSMINNEFORENINGEN [bedrift/enhet]
BUSKERUD IDRETTSKRETS [bedrift/enhet]
BUSKERUD NÆRINGSHAGE AS [bedrift/enhet]
BUSKERUD RØDE KORS [bedrift/enhet]
BØRTNES ØDEGÅRDEN GRUNNEIERLAG [bedrift/enhet]
DEN NORSKE TURISTFORENING [bedrift/enhet]
KONGSBERGREGIONEN [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD EVERK KF [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB) [bedrift/enhet]
DNT DRAMMEN OG OMEGN [bedrift/enhet]
FEKJAN BRYNHILDSTJERN SAMEIE DA [bedrift/enhet]
FLÅ KOMMUNE [bedrift/enhet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV BUSKERUD [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I BUSKERUD [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
Infrastrukturfond Norefjell
Norefjell vann- og avløpsselskap [bedrift/enhet]
Krødsherad Bondelag
Krødsherad bonde- og småbrukarlag [bedrift/enhet]
Villreinutvalget for Norefjell-Reinsjøfjell
HALLINGDAL KRAFTNETT AS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD IDRETTSLAG [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD RØDE KORS [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUD [bedrift/enhet]
NES KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORE ENERGI AS [bedrift/enhet]
NORE OG UVDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
NOREFJELL DESTINASJON AS [bedrift/enhet]
NOREFJELL GOLFKLUBB [bedrift/enhet]
NOREFJELL SKISENTER AS [bedrift/enhet]
NOREFJELL TURFORENING [bedrift/enhet]
NOREFJELL VEL [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORSK FRILUFTSLIV [bedrift/enhet]
OPPLYSNINGSVESENETS FOND [bedrift/enhet]
REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
SIGDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
SIGDAL OG EGGEDAL BONDELAG [bedrift/enhet]
SIGDAL OG MODUM BYGDESERVICE SA [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal Hytteforbund [bedrift/enhet]
Fjellset Hytteforening [bedrift/enhet]
Slokovatn vel
Slokofeltets hytteeiervel
Tunhovdåsen velforening
Steinset/Økteren
Slåttelihaugen hytteforening
Nore Beitelag
Nore og Uvdal skogeierlag [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal produsentlag, Tine
Nore og Uvdal sau og geit [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal bonde og småbrukarlag [bedrift/enhet]
Nore og Uvdal bondelag
Villreinnemnda for Norefjell-Reinsjøfjell
Til: Fiskeridirektoratet [bedrift/enhet]
HELFO [bedrift/enhet]
Meteorologisk institutt [bedrift/enhet]
Direktoratet for økonomistyring [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Rogaland [bedrift/enhet]
Medietilsynet [bedrift/enhet]
Brønnøysundregistrene [bedrift/enhet]
Kunst i offentlige rom - KORO [bedrift/enhet]
Difi - Postmottak
Fylkesmannen i Møre og Romsdal [bedrift/enhet]
Forsvarets forskningsinstitutt [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet - KDI
Fylkesmannen i Vestland [bedrift/enhet]
Kontoret for voldsoffererstatning [bedrift/enhet]
Bioteknologirådet [bedrift/enhet]
Hovedredningssentralen Sør-Norge [bedrift/enhet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Husbanken - Hovudkontoret [bedrift/enhet]
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
Landbruksdirektoratet [bedrift/enhet]
Forbrukertilsynet [bedrift/enhet]
Finanstilsynet [bedrift/enhet]
Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG
Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Høgskulen på Vestlandet [bedrift/enhet]
Diskrimineringsnemnda [bedrift/enhet]
Forvaltningsorganet for opplysningsvesenets fond [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
De nasjonale forskningsetiske komiteene [bedrift/enhet]
Barne- og familiedepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA)
Luftfartstilsynet [bedrift/enhet]
Kunnskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard [bedrift/enhet]
Kystverket [bedrift/enhet]
Forsvarsdepartementet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Trøndelag [bedrift/enhet]
Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker [bedrift/enhet]
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Domstoladministrasjonen [bedrift/enhet]
Den Norske Opera & Ballett [bedrift/enhet]
Datatilsynet [bedrift/enhet]
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo - AHO [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
Kulturdepartementet [bedrift/enhet]
Longyearbyen lokalstyre, Svalbard
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - IMDi [bedrift/enhet]
Klima- og miljødepartementet [bedrift/enhet]
Landbruks- og matdepartementet [bedrift/enhet]
Justervesenet [bedrift/enhet]
Jernbanedirektoratet [bedrift/enhet]
Direktoratet for utviklingssamarbeid - NORAD [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Agder [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Troms og Finnmark [bedrift/enhet]
Justis- og beredskapsdepartementet [bedrift/enhet]
Høgskolen i Østfold [bedrift/enhet]
Høgskolen i Innlandet - Hedmark
Helse- og omsorgsdepartementet [bedrift/enhet]
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon - DSS [bedrift/enhet]
Kunsthøgskolen i Oslo [bedrift/enhet]
Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning - Diku
International Center for Reindeer Husbandry - Internasjonalt reindriftssenter
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Klagenemndssekretariatet (KNS) [bedrift/enhet]
Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge [bedrift/enhet]
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Finansdepartementet [bedrift/enhet]
Høgskulen i Volda [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Arkivverket [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet [bedrift/enhet]
Kommunal- og moderniseringsdepartementet [bedrift/enhet]
Garantiinstituttet for eksportkreditt - GIEK
Generaladvokatembetet [bedrift/enhet]
Direktoratet for byggkvalitet [bedrift/enhet]
Havforskningsinstituttet [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Nordland [bedrift/enhet]
Hovedredningssentralen Nord-Norge [bedrift/enhet]
Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker [bedrift/enhet]
Husleietvistutvalget [bedrift/enhet]
Lotteri- og stiftelsestilsynet [bedrift/enhet]
Forsvarsmateriell [bedrift/enhet]
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet [bedrift/enhet]
Artsdatabanken [bedrift/enhet]
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet [bedrift/enhet]
Klagenemnda for industrielle rettigheter - KFIR
De samiske videregående skoler, Karasjok og Kautokeino [bedrift/enhet]
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk [bedrift/enhet]
Direktoratet for e-helse [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: FLESBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
DRAMMEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
FLÅ KOMMUNE [bedrift/enhet]
GOL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOL KOMMUNE [bedrift/enhet]
HOLE KOMMUNE [bedrift/enhet]
HURUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
KONGSBERG KOMMUNE [bedrift/enhet]
Hemsedal kommune [bedrift/enhet]
KRØDSHERAD KOMMUNE [bedrift/enhet]
LIER KOMMUNE [bedrift/enhet]
MODUM KOMMUNE [bedrift/enhet]
NEDRE EIKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
NES KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORE OG UVDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
ROLLAG KOMMUNE [bedrift/enhet]
RØYKEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
SIGDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
ØVRE EIKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
ÅL KOMMUNE [bedrift/enhet]
VESTFOLDMUSEENE IKS [bedrift/enhet]
BANE NOR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
BANE NOR SF [bedrift/enhet]
DEN NORSKE TURISTFORENING [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
DRAMMENS MUSEUM FOR KUNST OG KULTURHISTORIE FYLKESMUSEUM OG GALLERI FOR BUSKERUD [bedrift/enhet]
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
FORTIDSMINNEFORENINGEN [bedrift/enhet]
BUSKERUD FYLKESAVDELING AV FORTIDSMINNEFORENINGEN [bedrift/enhet]
HALLINGDAL LOKALLAG AV FORTIDSMINNEFORENINGEN, BUSKERUD FYLKESAVDELING [bedrift/enhet]
FREDET [bedrift/enhet]
Kulturhistorisk museum
Buskerud husflidlag
Tradisjonshåndverkere i Buskerud [bedrift/enhet]
Tunsberg bispedømme - Den Norske Kirke
Statens vegvesen Region sør [bedrift/enhet]
KONGSBERG OG NUMEDAL LOKALLAG - AV FORTIDSMINNEFORENINGEN BUSKERUD FYLKESAVDELING [bedrift/enhet]
FYLKESMANNEN I BUSKERUD [bedrift/enhet]
KYSTVERKET [bedrift/enhet]
LANDSLAGET FOR LOKALHISTORIE [bedrift/enhet]
MILJØDIREKTORATET [bedrift/enhet]
NORGES BONDELAG [bedrift/enhet]
NORGES KULTURVERNFORBUND [bedrift/enhet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
NORSK BERGVERKSMUSEUM [bedrift/enhet]
RIKSANTIKVAREN [bedrift/enhet]
SAMEDIGGI / SAMETINGET [bedrift/enhet]
STATENS KARTVERK [bedrift/enhet]
STATKRAFT AS [bedrift/enhet]
STATSBYGG [bedrift/enhet]
STATSKOG SF [bedrift/enhet]
STIFTELSEN BUSKERUDMUSEET [bedrift/enhet]
STIFTELSEN MODUMS BLAAFARVEVÆRK - BYGDEMUSEET MODUM [bedrift/enhet]
Bygg og Bevar
Statens Naturoppsyn
Til: Kirkelig pedagogisk senter
Private barnehager
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen [bedrift/enhet]
Sametinget [bedrift/enhet]
Læringsverkstedet [bedrift/enhet]
Husbanken [bedrift/enhet]
Kvinnefronten
Nynorsksenteret
NHO
Statens arbeidsmiljøinstitutt [bedrift/enhet]
Naturfagsenteret
Brønnøysundregisteret
KS [bedrift/enhet]
Norske Samers Riksforbund
Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
Likestillings- og diskrimineringsombudet [bedrift/enhet]
Sentralledelsen for fylkesnemdene for barnevern og sosiale saker
Norges Montessoriforbund
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Norsk Foreldrelag for Funksjonshemmede
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner [bedrift/enhet]
Norsk studentorganisasjon (NSO)
Kanvas
Espira [bedrift/enhet]
Senter for IKT i Utdanningen [bedrift/enhet]
UNICEF Norge
KEFF
Regelrådet [bedrift/enhet]
Universitets- og høgskolerådet [bedrift/enhet]
Multikulturelt Initativ- og Ressursnettverk
Senter for samisk i opplæringa
Arbeidsgiverforeningen Spekter [bedrift/enhet]
Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Rogaland
Unio [bedrift/enhet]
Utlendingsdirektoratet (UDI
Norsk forbund for Utviklingshemmede [bedrift/enhet]
Kirkens arbeidsgiverorganisasjon
Dysleksi Norge [bedrift/enhet]
Tvillingforeldreforeningen [bedrift/enhet]
Barneombudet [bedrift/enhet]
NAFO
Unge funksjonshemmede [bedrift/enhet]
Atferdssenteret
Nasjonalt senter for fremmedspråk i opplæringen
IMDI [bedrift/enhet]
Sivilombudsmannen [bedrift/enhet]
Utdanningsforbundet [bedrift/enhet]
Virke
Longyearbyen lokalstyre [bedrift/enhet]
Miljødirektoratet [bedrift/enhet]
Konkurransetilsynet [bedrift/enhet]
FUG
Sysselmannen på Svalbard [bedrift/enhet]
Utdanningsdirektoratet [bedrift/enhet]
Helsedirektoratet [bedrift/enhet]
Humanetisk forbund
helsetilsynet
Datatilsynet [bedrift/enhet]
REFORM- ressurssenter for menn [bedrift/enhet]
PIA (Private barnehager i Asker)
Kompetanse Norge [bedrift/enhet]
Norske Kveners Forbund
Velferdsforskningsinstituttet - NOVA
Norges Bygdekvinnelag [bedrift/enhet]
Statens institutt for forbruksforskning [bedrift/enhet]
Samisk Høgskole [bedrift/enhet]
Forbrukerrådet [bedrift/enhet]
Røde Kors
Lesesenteret
Stiftelsen barnas rettigheter [bedrift/enhet]
Landsorganisasjonen Norge
Lederne [bedrift/enhet]
Bufdir [bedrift/enhet]
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa
Forskningsrådet
Nasjonalt senter for flerkulturell opplµring
Steinerbarnehagene Norge
Akademikerne
Institutt for samfunnsforskning [bedrift/enhet]
Delta [bedrift/enhet]
Kriminalomsorgsdirektoratet [bedrift/enhet]
Fagforbundet [bedrift/enhet]
PBL [bedrift/enhet]
SSB [bedrift/enhet]
Fafo [bedrift/enhet]
Kristent Pedagogisk Forum [bedrift/enhet]
Norsk senter for menneskerettigheter
Norges handikapforbund [bedrift/enhet]
Norges Døveforbund [bedrift/enhet]
Innvandrernes landsorganisasjon [bedrift/enhet]
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner
Forbrukerombudet [bedrift/enhet]
Språkrådet [bedrift/enhet]
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon [bedrift/enhet]
Fellesorganisasjonen
DMMH
Norsk innvandrerforum [bedrift/enhet]
Skrivesenteret
Handikappede barns foreldreforening [bedrift/enhet]
YS
Riksrevisjonen [bedrift/enhet]
Trygge barnehager [bedrift/enhet]
Norges kvinne- og famileforbund
Taterne/Romanifolkets Menneskerettighetsforening (TRM)
Arbeidstilsynet [bedrift/enhet]
Skolelederforbundet [bedrift/enhet]
Norsk senter for barneforskning
statped [bedrift/enhet]
Folkehelseinstituttet [bedrift/enhet]
FUB
Likestillingssenteret [bedrift/enhet]
Matematikksenteret