Norske-postlister.no


Viser [100] av [2 352].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Nordreisa kommune - Reguleringsplaner
Dokument: Nordreisa kommune - Reguleringsplaner - Høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljreguleringsplan for E6 Kvænangsfjellet - Uttalelse fra Avinor
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 915488099 NYE VEIER AS
Dokument: 2020/6678 Oppfølgingsmøte og dokumentasjon
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fiskeløyve 2020 gitt av Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, Miljødirektoratet, Mattilsynet, NINA
Dokument: Fisketillatelse 2020 - Uttak av én stk ål fra fiskefelle i Imsa
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Offentlig anskaffelse - Fellestjeneste for reguleringsplaner på høring
Dokument: Mulig ny fellestjeneste for reguleringsplaner på høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Transportdirektorat - NTP 2022-2033
Dokument: Samordning i samferdselssektoren - spørsmål til etats-/virksomhetslederne
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker kommune - tiltak utbygging av E6 mellom Arnkvern og Moelv - Rørboring gjennom Dovrebanen km 140,595 - Nye Veier AS
Dokument: Dovrebanen - km. 140,575 - gnr/bnr 1/62, 1/4, 1/326 - Ringsaker kommune - Innlandet - Foreløpig svar på søknad om tillatelse etter jernbaneloven § 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 1648_2016_011_Rp_E6_Prestteigen_Gyllan
Dokument: Melding om vedtak - prosessuell beslutning - behandling av merknader og innsigelser - detaljregulering E6 Prestteigen - Gylland (planID: 50272016011)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn
Dokument: Anmodning om innspill til gjennomgang av statens retningslinjer for lederlønn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Space Norway AS [bedrift/enhet]
Investinor AS [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Petoro AS [bedrift/enhet]
Electronic Chart Centre AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Universitetssenteret på Svalbard AS [bedrift/enhet]
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS [bedrift/enhet]
Nammo AS [bedrift/enhet]
Enova SF [bedrift/enhet]
Trøndelag Teater AS [bedrift/enhet]
Entur AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Helse Vest RHF [bedrift/enhet]
AS Vinmonopolet
AS Den Nationale Scene [bedrift/enhet]
Graminor AS [bedrift/enhet]
Bjørnøen AS [bedrift/enhet]
Helse Midt-Norge RHF [bedrift/enhet]
Norges sjømatråd AS [bedrift/enhet]
Norsk senter for forskningsdata AS
Helse Sør-Øst RHF [bedrift/enhet]
Statskog SF [bedrift/enhet]
Posten Norge AS [bedrift/enhet]
Norfund [bedrift/enhet]
Aker Kværner Holding AS [bedrift/enhet]
Gassnova AS
Simula Research Laboratory AS [bedrift/enhet]
Carte Blanche AS [bedrift/enhet]
Statkraft SF [bedrift/enhet]
Argentum Fondsinvesteringer AS [bedrift/enhet]
Norsk Helsenett SF [bedrift/enhet]
Vygruppen AS
Siva – Selskapet for Industrivekst AS
Eksportfinans ASA [bedrift/enhet]
Talent Norge AS [bedrift/enhet]
Statnett SF [bedrift/enhet]
Rogaland Teater AS [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Norsk Institutt for Odontologiske Materialer AS
Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS [bedrift/enhet]
Filmparken AS [bedrift/enhet]
Norsk Tipping AS [bedrift/enhet]
Norsk rikskringskasting AS
Andøya Space Center AS [bedrift/enhet]
Eksportkreditt Norge AS [bedrift/enhet]
Den Norske Opera & Ballett AS [bedrift/enhet]
Gassco AS [bedrift/enhet]
Kings Bay AS [bedrift/enhet]
Nationaltheatret AS [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Norske tog AS [bedrift/enhet]
Kimen Såvarelaboratoriet AS [bedrift/enhet]
Kommunalbanken AS [bedrift/enhet]
Nye Veier AS [bedrift/enhet]
Mesta AS [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Avinor AS [bedrift/enhet]
Helse Nord RHF [bedrift/enhet]
Ambita AS [bedrift/enhet]
Nysnø Klimainvesteringer AS [bedrift/enhet]
Nofima AS [bedrift/enhet]
Sak: Høring - Forslag om ny metode for fastsette kostnadsnorm for Statnett fra og med 2021
Dokument: Høring - Forslag om ny metode for å fastsette kostnadsnorm for Statnett fra og med 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Grunnerverv - Rv. 18 - 2019-385 - Vedtak om ekspropriasjon - 18 Langangen - Lanner i Porsgrunn kommune
Dokument: Videresender spørsmål til Nye Veier angående bygninger på gnr 1 bnr 13
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Agder 2020 - LACHAG01
Dokument: "Agder vest midlertidige bilder 2020" tilgjengelig i Norge i bilder, LACHAG01 Agder 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppdatert veileder om karakterisering og analyse etter vannforskriften
Dokument: Om SVV og Nye veier AS sitt ansvar for arbeid med vannforskriften
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melhus kommune - Tiltak Hofstad, E6-Melhus - Nye veier
Dokument: Dispensasjonssøknad §10 for Hofstad - E6 Kvål-Melhus -Nye Veier
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Agder 2020 - LACHAG01
Dokument: Referat fra statusmøte, LACHAG01 Agder 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Agder 2020 - LACHAG01
Dokument: "Tvedestrand 2020" lagt ut på Norge i bilder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skråfoto i Agder - LACHAG04
Dokument: Justert kalkyle, LACHAG04 Skråfoto i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skråfoto i Agder - LACHAG04
Dokument: Referat fra partsmøte, LACHAG04 Skråfoto i Agder
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagsamling for administrasjonen i selskaper med statlig eierandel 2020
Dokument: Invitasjon til fagsamling om åpenhet og rapportering
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Statkraft AS [bedrift/enhet]
Innovasjon Norge [bedrift/enhet]
Graminor AS [bedrift/enhet]
Flytoget AS [bedrift/enhet]
Mesta AS [bedrift/enhet]
Nysnø Klimainvesteringer [bedrift/enhet]
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS [bedrift/enhet]
Petoro AS [bedrift/enhet]
Eksportfinans ASA [bedrift/enhet]
Avinor AS [bedrift/enhet]
Norske tog AS [bedrift/enhet]
Rogaland Teater AS [bedrift/enhet]
Vygruppen AS
Gassco AS [bedrift/enhet]
Nordisk Institutt for Odontologiske Materialer AS
DNB ASA [bedrift/enhet]
Andøya Space Center AS [bedrift/enhet]
NSD – Norsk senter for forskningsdata AS
Nationaltheatret AS [bedrift/enhet]
Bjørnøen AS/Kings Bay AS
Posten Norge AS [bedrift/enhet]
Carte Blanche AS [bedrift/enhet]
Norges sjømatråd AS [bedrift/enhet]
Nye Veier AS [bedrift/enhet]
Statskog SF [bedrift/enhet]
Norsk Hydro ASA [bedrift/enhet]
Store Norske Spitsbergen Kulkompani [bedrift/enhet]
Baneservice AS [bedrift/enhet]
Universitetssenteret på Svalbard AS [bedrift/enhet]
Mantena AS [bedrift/enhet]
Helse Midt-Norge RHF [bedrift/enhet]
Helse Nord RHF [bedrift/enhet]
Aker Kværner Holding AS [bedrift/enhet]
Yara International ASA [bedrift/enhet]
Entur AS [bedrift/enhet]
Folketrygdfondet [bedrift/enhet]
Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Argentum Fondsinvesteringer AS [bedrift/enhet]
Kimen Såvarelaboratoriet AS [bedrift/enhet]
Investinor AS [bedrift/enhet]
Talent Norge AS [bedrift/enhet]
Entra ASA [bedrift/enhet]
Kommunalbanken AS [bedrift/enhet]
Enova SF [bedrift/enhet]
Helse Sør-Øst RHF [bedrift/enhet]
Eksportkreditt Norge AS [bedrift/enhet]
Nammo AS [bedrift/enhet]
AS Den Nationale Scene [bedrift/enhet]
Electronic Chart Centre AS [bedrift/enhet]
Helse Vest RHF [bedrift/enhet]
Norsk Helsenett SF [bedrift/enhet]
Telenor ASA [bedrift/enhet]
Den Norske Opera & Ballett AS [bedrift/enhet]
Simula Research Laboratory AS [bedrift/enhet]
Siva - Selskapet for Industrivekst SF [bedrift/enhet]
AS Vinmonopolet
Kongsberg Gruppen ASA [bedrift/enhet]
Kings Bay AS [bedrift/enhet]
Norfund [bedrift/enhet]
Norsk rikskringkasting AS [bedrift/enhet]
Trøndelag Teater AS [bedrift/enhet]
Gassnova SF [bedrift/enhet]
Filmparken AS [bedrift/enhet]
Norsk Tipping AS [bedrift/enhet]
Siva SF
Equinor ASA [bedrift/enhet]
Space Norway AS [bedrift/enhet]
Nofima AS [bedrift/enhet]
Ambita AS [bedrift/enhet]
Sak: Rapporter fra Etterretningstjenesten
Dokument: Oversendelse av rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skråfoto i Agder - LACHAG04
Dokument: LACHAG04 Skråfoto i Agder, Fylkeskommunen ute av prosjektet, ny kalkyle
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 - Greipsland - Ime - Reguleringsplan - PlanID 201906 - Lindesnes kommune, Agder - KulturminneID 170377, 170420, 230292 og 230301
Dokument: E39 Greipsland-Ime - 40/11, 14 og 20 - Reguleringsplan - Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Forskrift til ny statistikklov
Dokument: Oversendelse av offentlig høring fra Finansdepartementet - forskrift til ny statistikklov
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Styringsgruppen for NTP 2022-2033
Dokument: Innkalling til møte 231020 i styringsgruppen for Nasjonal transportplan 2022-2033
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Klima i NTP 2022-2033
Dokument: Klimaeffekt av prioriterte prosjekter i NTP
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredning Selvredning
Dokument: Informasjon om publisert rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Norge digitalt Trøndelag - Fylkesgeodatautvalget
Dokument: Fylkesgeodatautvalget for Trøndelag, referat fra møte 21. oktober 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Korrespondanse - Jæren 2019 - LACHRO91
Dokument: Sluttrapport for geovekstprosjekt Jæren 2019
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 vannledning i Søgnetunnelen
Dokument: Ytterligere faglig begrunnelse til Nye Veier for SDR9-rør i Søgnetunnelen 22.10.2020 - revidert krav fra Nye Veiers entreprenør
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Økonomiske rammer og prioriteringer i NTP 2022-2033
Dokument: Anmodning om innspill fra virksomhetene knyttet til tettere samarbeid om data, herunder vurdering av mulig tverrsektoriell dataplattform
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringsaker kommune - Tiltak underbygning Strandsagvegen bru - Veidekke Entreprenør AS
Dokument: Godkjenning av Strandsagvegenbru.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rennebu kommune - Tiltak - Utbygging av firefelts motorveg på E6 mellom Ulsberg-Vindåsliene - Nye Veier
Dokument: Dovrebanen - Km. 462,766-463,166 - Gnr/bnr 83/4 og 4011/13 - Rennebu kommune - Trøndelag - Vedtak om tillatelse etter jernbaneloven § 10
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kurs ved Nato Defense College (Nadefcol)
Dokument: Invitasjon til Senior Course nr. 138 ved NATO Defense College
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften)
Dokument: Høring - forskrift om energikartlegging i store foretak (energikartleggingsforskriften)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble - Kragerø - Gjerstad - Risør - Vegårshei og Tvedestrand - detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand - reguleringsplan
Dokument: Uttalelse til reguleringsvarsel - Bamble - Kragerø - Gjerstad - Risør - Vegårshei og Tvedestrand - detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Sak 2020-02 System for drift av veg - Nye Veier
Dokument: Vegtilsynets vurdering av "Tilbakemelding på funn i sak 2020-02"
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering av styrevalg 2020
Dokument: Presentasjoner til seminar for nye styremedlemmer i selskaper med statlig eierandel 141020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for E6 Nedgård - Toset i Rennebu kommune.
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid E6 Nedgård - Toset i Rennebu kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjekt: Data som drivkraft i en stadig mer digitalisert transportsektor – Digital transformasjon for å skape samfunns- og trafikantnytte
Dokument: Godkjent rapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Koordinering av styrevalg 2020
Dokument: Deltakerliste og program til seminar for nye styremedlemmer i selskaper med statlig eierandel 141020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Plansaker DSB ikke behandler - 2020
Dokument: Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for kommunedelplan E16 Kongsvinger - E6
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn 915488099 NYE VEIER AS
Dokument: Oppfølging sak 2020/6678
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bamble Kragerø Gjerstad Vegårshei Risør Tvedestrand kommuner - Detaljregulering for E18 Dørdal-Tvedestrand
Dokument: Bamble Kragerø Gjerstad Vegårshei Risør Tvedestrand kommuner - Merknad til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram - Detaljregulering for E18 Dørdal - Tvedestrand
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Øvelse Digital 2020
Dokument: Digital 2020 - Invitasjon til digitalt kompetansehevingsseminar 141020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Covid-19 - Evaluering
Dokument: Bestilling - underveisevaluering Covid19
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rennebu kommune - Reguleringsplan - Detaljregulering for E6 Nedgård - Toset
Dokument: Rennebu kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid og høring av planprogram - E6 Nedgård - Toset
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nye Veier AS - E18 Langangen - Rugtvedt - omregulering Lanner - Kjørholt - reguleringsplan
Dokument: Innspill - Nye Veier AS - E18 Langangen - Rugtvedt - omregulering Lanner - Kjørholt - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nordlandsbanen - Km 50,391 - Langstein - Kryssing med overvannsledning -
Dokument: 202001060 Underskrevet avtale - Nordlandsbanen km 50,391 kryssing med overvann - Nye Veier AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Målstruktur for NTP 2022-2033
Dokument: Nasjonal transportplan 2022-2033 - Operasjonalisering og utvikling av indikatorer for teknologi, naturmangfold og oppetid
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geovekstprosjekt Agder 2020 - LACHAG01
Dokument: Referat fra statusmøte, LACHAG01 Agder 2020
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E39 - Kristiansand vest - Mandal øst - Søgne øst - Reguleringsplan - kml § 8, 4. ledd - Lindesnes kommune - Kristiansand kommune - Agder
Dokument: Tilførselsvei E 39 - Greipsland-Ime, Agder - Melding om ferdigstilte arkeologiske undersøkelser
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan - detaljregulering - E6 over Kvænangsfjellet - Suselva - Nye Veier AS
Dokument: Aksept på utkast til overvåking - og kartleggingsprogram - E6 Kvænangsfjellet
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr. 3 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Kort foreleggelsesrunde/utkast til svar på spørsmål nr. 3 til skriftlig besvarelse til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Geodataplan Innlandet
Dokument: Fylkesgeodataplan for Innlandet 2021-2024 - vedtatt plan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: '[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
VESTRE SLIDRE KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
LESJA KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
ENGERDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
TYNSET KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
GRUE KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
LOM KOMMUNE [bedrift/enhet]
RINGERIKE KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
RENDALEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
TRYSIL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'
'[email protected]'
GAUSDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
John Mikalsen [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]mmune.no'
'[email protected]'
GJØVIK KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
LØTEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
SKJÅK KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
NORDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
TYNSET KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
ØYER KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'jon.haugland'
'[email protected]'
FOLLDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'
STOR-ELVDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
Telenor Geodata
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
LOM KOMMUNE [bedrift/enhet]
NYE VEIER AS [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
NES KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'
'[email protected]'
RINGEBU KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
DOVRE KOMMUNE [bedrift/enhet]
ÅSNES KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
RINGSAKER KOMMUNE [bedrift/enhet]
ÅSNES KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
SØNDRE LAND KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
GRAN KOMMUNE [bedrift/enhet]
ØYER KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
VANG KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
FORSVARSBYGG [bedrift/enhet]
'[email protected]'
RENDALEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
SØR-ODAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
VESTRE TOTEN KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
Vang energiverk KF [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
SEL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
NORD-FRON KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
RØROS KOMMUNE [bedrift/enhet]
NORD-ODAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
SØR AURDAL ENERGI AS [bedrift/enhet]
LOM KOMMUNE [bedrift/enhet]
'Frode Hansen' [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]'
'[email protected]'
'[email protected]'
SØR-AURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] Ødegård'
'[email protected]'
GRAN KOMMUNE [bedrift/enhet]
SKJÅK KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
SØR-FRON KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
STATENS VEGVESEN REGION ØST LILLEHAMMER KONTORSTED [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
TYNSET KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
'[email protected]'
NORD-AURDAL KOMMUNE [bedrift/enhet]
RINGEBU KOMMUNE [bedrift/enhet]
'[email protected]'
Sak: Spørsmål nr. 3 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om utkast til svar på spørsmål nr. 3 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E6 Kvål - Melhus - Kontroll og godkjenning av konstruksjoner
Dokument: E6 Kvål - Melhus 50-0032 Melhuskrysset gs-bru - midlertidig forskalingsreis Godkjenning av forskalingsreis
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Spørsmål nr 2792 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Dokument: Ber om utkast til svar på spørsmål nr 2792 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] til samferdselsminister ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fagsamling for administrasjonen i selskaper med statlig eierandel 2020
Dokument: Oppsummering og presentasjoner fra fagsamling om mål, indikatorer og rapportering for selskapene i kategori 3 160920
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Reguleringsplan for E6 fra Moelv i Ringsaker til Roterud i Gjøvik kommune
Dokument: E6 Moelv–Roterud - opsjonsavtale gnr. 179 bnr. 2 i Gjøvik kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Høring - Detaljregulering for E18 Dørdal – Tvedestrand
Dokument: Svar på varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kvænangsfjellet - nye veier
Dokument: Detaljregulering for E6 over Kvænangsfjellet - fastsetting av planprogram
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: E18 Langangen - Lanner - Reguleringsplan - Id 22230 m.fl. - kml § 8 - Porsgrunn kommune, Vestfold og Telemark
Dokument: E18 Langangen - Lanner - Reguleringsplan - Melding om ferdigstilt arkeologiske undersøkelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunedelplan for E18 Dørdal - Grimstad i Bamble, Kragerø, Gjerstad, Risør, Tvedestrand, Arendal og Grimstad kommuner. Sakskode: HK 050/18
Dokument: Uttalelse til varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for E18 Dørdal - Tvedestrand kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: FDV-dokumentasjon rv. 25 overlevert fra Nye Veier
Dokument: Mangelliste etter befaring konstruksjoner
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åkersvika naturreservat - utbygging av E6, riksvei 25 og ny jernbanetrasé i Hamar og Stange kommuner (se sak 2008/5493 i DN)
Dokument: Tilbakeføring av midlertidig anleggsområde - E6- Kåterud - Arnkvern
Søk innsyn i dokumentet/saken