Norske-postlister.no


Viser [100] av [9 089].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: Alunskiferfylling på Taraldrud i Ski kommune
Dokument: Varsel om pålegg om tiltak i alunskifer på Taraldrud
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Fossøya gbnr. 204/213 i Nord-Fron kommune. Tiltakshaver: T. Risdal Maskin og Grus. Sakskode: KB 280/14
Dokument: Høyring av søknad om driftskonsesjon for Fossøya i Nord-Fron kommune. Tiltakshaver: T. Risdal Maskin og Grus
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: SVAR - OPPDATERING/REVISJON AV VEGLISTENE I VÅLER - KOMMUNALE VEIER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: PURRING - KUNST LANGS RV. 3 I LØTEN
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Vestre Slidre - reguleringsplan - utbedring E16 Rønsvegen - Kongevegen - 0543R137
Dokument: Uttalelse - Avklaring av innsigelser - Vestre Slidre - reguleringsplan - utbedring E16 Rønsvegen - Kongevegen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppfølging etter minerallovens regler for Kleivberga fjelltak i Ringebu kommune. Tiltakshaver: Gudbrandsdal Pukk AS.
Dokument: Høring - revidert rapport om risikoanalyse for det videre arbeidet i bruddet og tiltakshavers uttalelse - Kleivberga fjelltak i Ringebu kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lillestrøm - 26/21 - 26/89 - 27/2 m fl - Instituttveien 18 - Institutt for Energiteknikk ( IFE ) - reguleringsplan / detaljregulering
Dokument: Lillestrøm - innspill til varslet oppstart av reguleringsplan for Instituttveien 18 - Institutt for Energiteknikk ( IFE )
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jølsen Miljøpark - Jølsen Næringspark - ordinært deponi - Lillestrøm
Dokument: E-post til høringsparter - Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Jølsen miljøpark - ordinært deponi
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens vegvesen Region øst - RPAS - operative forhold RO1 - RO2
Dokument: Statens vegvesen Region øst - Reaktivering av RPAS.NO.1800
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens vegvesen region nord - Bodø - ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - RPAS RO1 virksomhet
Dokument: 16/08210-3 - Statens vegvesen region nord - Bodø - RPAS RO1 virksomhet - NO.RPAS.00204 Innmelding ledere
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Maridalsveien 319 - 321 - Planforslag til offentlig ettersyn - Kontor
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 10.08.2020 - 05.10.2020 - Maridalsveien 319 - 321
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Nordre Aker
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Deichman bibliotek
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/bydelsadministrasjonen
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Taxiforbund, avd. Oslo [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær
A-LAB AS [bedrift/enhet]
Boligbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
LO i Oslo [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
MARIDALSVEIEN 319-321 AS [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Støyskjerming i boligfelt i Plassjordet og ev. flytting av 60-sona -- Sel kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lørenveien 64 - Løren aktivitetspark med flerbrukshall
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Lørenveien 64
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Norsk botanisk forening Østlandsavdelingen c/o Naturhistorisk museum
MULTICONSULT NORGE AS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Søndre Sandås
Helseetaten
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Grünerløkka
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Tidligere Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).
Selskapet for Oslo Byes Vel
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Grünerløkka v/bydelsadministrasjonen
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Norsk ornitologisk forening [bedrift/enhet]
Sentralt ungdomsråd
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Oslo Idrettskrets [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Bjerke storvel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Grünerløkka
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Grünerløkka v/ BU sekretær
Ruter AS, Plandirektøren
Kulturetaten
Sak: Sandakerveien 138 og 140 og Gullhaug torg 3 - planforslag til offentlig ettersyn
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Sandakerveien 138-140 og Gullhaug torg 3
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: BANE NOR SF [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Nordre Aker
A-Lab AS [bedrift/enhet]
GULLHAUGVEIEN 9-13 AS [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
ELVIA AS
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Opplysningstjenesten i Bydel Nordre Aker
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Helseetaten
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Byutviklingskomiteen
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordre Aker v/bydelsadministrasjonen
BANE NOR EIENDOM AS [bedrift/enhet]
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordre Aker v/ BU sekretær
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Munkedamsveien 62 A - Klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Svar på spørsmål om oppmålingsforretning - Munkedamsveien 62 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diakonveien 14 m.fl. - Sykehjem, bolig og næring - Detaljregulering med konsekvensutredning - Diakonhjemmet - S-5083
Dokument: E-postkorrespondanse - Fremdrift - Diakonveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fredrikstad - Veberg holdeplass - rv 22 - reguleringsplan
Dokument: Fredrikstad - uttalelse til foreslått detaljregulering for riksveg 22 Veberg holdeplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: GRUBHOLVEGEN 1, VANG H - AVSLUTTING AV BYGGESAK
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv 4 - Bjerkekrysset nordgående - Oppgradering av bussholdeplass
Dokument: Vi minner om at dere må søke om ferdigattest når tiltaket er ferdig - Rv 4 - Bjerkekrysset Nordgående
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Prosjektadministrasjon og styringsdokumenter - Gateopprusting - Sars' gate og Jens Bjelkes gate
Dokument: Iverksetting av vilkår om flytting av ledninger i Jens Bjelkes gate og Tøyengata
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Munkedamsveien 62 A - Klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Oversending av protokoll - Munkedamsveien 62 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Heen Sand gbnr. 271/137 i Ringerike kommune. Tiltakshaver: Ragnhild E. Waagaard. Sakskode: KB 136/15
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Heen sand i Ringerike kommune - Tiltakshaver: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] (Enkeltpersonforetak)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse KULA - Akershus - Viken fylkeskommune
Dokument: Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse i Akershus - Høring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag [bedrift/enhet]
Viken Skog SA [bedrift/enhet]
Akershus Bondelag
Eidsvoll 1814 [bedrift/enhet]
Oslofjordens friluftsråd [bedrift/enhet]
Mathiesen Eidsvold Værk [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Kulturhistorisk museum - Universitetet i Oslo
Nesodden kommune [bedrift/enhet]
Bane Nor SF [bedrift/enhet]
Rælingen kommune [bedrift/enhet]
Visit Greater Oslo [bedrift/enhet]
Nes kommune (Akershus) [bedrift/enhet]
Den norske Turistforening - Oslo og Omegn [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen - Oslo og Akershus avdeling
Viken fylkeskommune
Nannestad kommune [bedrift/enhet]
NVE region øst
MiA - Museene i Akershus [bedrift/enhet]
Asker kommune [bedrift/enhet]
Enebakk kommune [bedrift/enhet]
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Asker og Bærum Historielag [bedrift/enhet]
Aurskog-Høland kommune [bedrift/enhet]
Forum for Natur og Friluftsliv Akershus [bedrift/enhet]
Eidsvoll kommune [bedrift/enhet]
Nordre Follo kommune
Anno museum - Norsk Skogmuseum
Ullensaker kommune [bedrift/enhet]
Skogfinske interesser i Norge
Statens Vegvesen - Region øst [bedrift/enhet]
Det kongelige slott
Avinor AS [bedrift/enhet]
Oslo og Omland Friluftsråd [bedrift/enhet]
Norsk Folkemuseum avd. Norsk Maritimt Museum
Visit Oslo
FINNSAM - Finnebygder i samarbeid
Hurdal kommune [bedrift/enhet]
Ås kommune [bedrift/enhet]
Follo Historielag [bedrift/enhet]
Romerike Historielag [bedrift/enhet]
Statnett SF - Trondheim
Norsk Skogfinsk Museum [bedrift/enhet]
Lillestrøm kommune
Bærum kommune [bedrift/enhet]
Sak: Munkedamsveien 62 A - Klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Varsel om forretning - Munkedamsveien 62 A
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
OPPLAND FYLKESKOMMUNE [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
STRUKSNÆS EINAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Trygg Trafikk Innlandet
Avdeling for bygg og vedlikehold v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bane nor [bedrift/enhet]
Barn og unges talsperson v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet For Mineralforvaltning Med Bergmesteren For ...
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
Forum For Natur og Friluftsliv Oppland [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Innlandet [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Hamar Bispedømmekontor [bedrift/enhet]
Horisont Miljøpark IKS [bedrift/enhet]
Kommunalsjef for oppvekst v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kommuneoverlegen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kulturkonsulent v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mattilsynet [bedrift/enhet]
Miljø- og helseforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Nordre Østbygda vel [bedrift/enhet]
Norges Vassdrags- Og
Oppland Fylkeskommune [bedrift/enhet]
Opplandstrafikk [bedrift/enhet]
Oppland fylkeskommune, regionalenheten
Rådmannsgruppa v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Solliaøygarden vel
Statens vegvesen [bedrift/enhet]
Søndre Land Arbeiderparti [bedrift/enhet]
Søndre Land brannvesen v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Bygdelista v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Fremskrittsparti v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Høyre [bedrift/enhet]
Søndre Land kommune v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Miljøpartiet ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land KRF v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Senterparti [bedrift/enhet]
Søndre Land SV v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land trafikksikerhetsutvalg v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Søndre Land Venstre [bedrift/enhet]
Vokks Nett AS [bedrift/enhet]
Undomsrådet v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
Teknisk drift v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Anna S.Block Gallegos
Sak: Hansa Borg bryggerier AS - utslippstillatelse for industribedrift - Sarpsborg
Dokument: Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven - Hansa Borg Bryggerier avdeling Sarpsborg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feste NordØst AS - utslipp fra massedeponi - Moss næringspark - gbnr 3/3077 - Moss
Dokument: Oppdatering av høring av søknad om tillatelse om massedeponi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] næringspark - berørte parter m fl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet for mineralforvaltning
Statens Vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
MARINE TRADING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss Historielag [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Else Arvida Christiansen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mosseregionens Næringsutvikling AS [bedrift/enhet]
Telenor [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
DNT Vansjø [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOVAR [bedrift/enhet]
Stian André Neple
Unni Gjertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FNF-koordinator Østfold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vansjø Båtforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Jørgen Vanem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss Industriforening [bedrift/enhet]
Bedre Byutvikling Moss [bedrift/enhet]
ELVIA AS
Lotte Ibela M Mofoss
Torger Nore [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØSTFOLD LAGERBYGG AS [bedrift/enhet]
Hafslund Nett Øst AS [bedrift/enhet]
Fra: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Til: Bane NOR SF [bedrift/enhet]
Barnerepresentanten i Vestre Toten
Direktoratet for Mineralforvaltning
Eldrerådet
Forsvarsbygg [bedrift/enhet]
FORTIDSMINNEFORENINGEN OPPLAND AVDELING [bedrift/enhet]
Forum for Natur og Friluftsliv i Oppland
FYLKESMANNEN I INNLANDET [bedrift/enhet]
Gjøvikregionen Helse- og Miljøtilsyn IKS [bedrift/enhet]
Innlandet Fylkeskommune
Mattilsynet [bedrift/enhet]
NVE Region Øst
Rådet for funksjonshemmede [bedrift/enhet]
SIVESIND VANNVERK
Statens Kartverk Hamar [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
VTK web-redaktør
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MUR&TRE AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MARKENG OLE JOHANNES [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] P
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Elisabeth Lund [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Kjersti Flatråker [bedrift/enhet]
Ola Langedal [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Vegard Skogen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Sondra Kjelsrud
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ole Petter Bergersen [bedrift/enhet]
Pål Andreas Hoel [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: E18 - Mellom Retvet i Ski kommune og Vinterbro - Reguleringsplan - Ås kommune, Viken
Dokument: E18 - Retvet - Vinterbro - Skuterud - 71/1 - Reguleringsplan - Melding om ferdigstilte arkeologiske utgravninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Strømsveien - Tiltaksplan for forurenset grunn
Dokument: Behov for tilleggsdokumentasjon - Sluttrapport for forurenset grunn - Strømsveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr 165/81 - Kopparleden 249
Dokument: Underretning til 169/1_STATENS VEGVESEN REGION ØST
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Nortura SA avdeling Gol - Næringsmiddelindustri - slakterier
Dokument: Høring av søknad om endret tillatelse etter forurensningsloven for Nortura SA avdeling Gol i Gol kommune - til berørte parter
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ringerike - sykkelvei med fortau E16 - fv290 Hønefoss - Sykehuset - reguleringsplan
Dokument: Uttalelse - Ringerike - sykkelvei med fortau E16 - fv290 Hønefoss - Sykehuset - reguleringsplan
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utredning om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige
Dokument: Til kommentar - utkast til rapport om nullutslippstransport i leveranser til det offentlige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Feste NordØst AS - utslipp fra massedeponi - Moss næringspark - gbnr 3/3077 - Moss
Dokument: Høring av søknad om tillatelse - massedeponi ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] næringspark - berørte parter m fl
Søk innsyn i dokumentet/saken
Fra: Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Til: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Unni Gjertsen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Moss Industriforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Torger Nore [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Mosseregionens Næringsutvikling AS [bedrift/enhet]
FNF-koordinator Østfold
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Landbruksforvaltningen i Moss, Rygge og Råde
Moss Historielag [bedrift/enhet]
DNT Vansjø [bedrift/enhet]
Rygge kommune [bedrift/enhet]
Lotte Ibela M Mofoss
Else Arvida Christiansen
Vansjø Båtforening [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Østfold fylkeskommune [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
MOVAR [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
ØSTFOLD LAGERBYGG AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Nett Øst AS [bedrift/enhet]
MARINE TRADING AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bedre Byutvikling ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Statens Vegvesen, Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Direktoratet for mineralforvaltning
Jørgen Vanem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Stian André Neple
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Telenor [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Endring - Detaljregulering Blomsetlie
Dokument: Endring av detaljregulering for Blomsetlie - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Eldbjørg Sausgard [bedrift/enhet]
Torbjørn Ødegård Teigen
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bjørn Harald Totland Haugen [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
HALLINGDAL RENOVASJON IKS [bedrift/enhet]
HALLINGDAL KRAFTNETT AS [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
NVE-Konsesjonsavdelinga
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
Statens vegvesen Region øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Ove Johan Solem [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Driftskonsesjon for Goasholt steinbrudd gbnr. 44/1 i Notodden kommune. Tiltakshaver: Notodden Pukk AS. Sakskode: KB 069/19
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Goasholt i Notodden kommune. Tiltakshaver: Notodden Pukk AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av usikre grenser for 118/4 118/4 i Enebakk kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diakonveien 14 m.fl. - Sykehjem, bolig og næring - Detaljregulering med konsekvensutredning - Diakonhjemmet - S-5083
Dokument: Underretning om vedtatt plan til offentlige mottakere - Diakonveien 14
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Tidligere Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Søndre Sandås
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Kirkelig Fellesråd i Oslo [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Beredskapsetaten
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Vestre Aker
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, v/politisjefen
Oslo bispedømmeråd [bedrift/enhet]
Huseiernes landsforbund [bedrift/enhet]
Statnett [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Bane NOR SF Region Øst
Omsorgbygg Oslo KF
Akershus fylkeskommune [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Selskapet for Oslo Byes Vel
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] og Akershus
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Vestre Aker v/ BU sekretær
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Bane NOR Eiendom AS [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Sentralt ungdomsråd
Statsbygg [bedrift/enhet]
DET NORSKE DIAKONHJEM [bedrift/enhet]
Byrådsavd. for oppvekst og kunnskap Bestillerenhet for barnehager
Kulturetaten
Velferdsetaten [bedrift/enhet]
Sykehjemsetaten
AS CIVITAS [bedrift/enhet]
Riksantikvaren [bedrift/enhet]
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Vestre Aker v/bydelsadministrasjonen
Oslo biskop
Helseetaten
Gravferdsetaten
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Bydel Ullern
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Vestre Aker
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - 234/13 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Følgebrev til protokoll - 324/5 i Stange kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 149/2 - fradeling av parseller fra grunneiendom
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Fradeling av 2 parseller med samme gnr/bnr. 149/2 i Nannestad
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Nymerking av tidligere oppmålt grense 115/296 i Enebakk kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv. 22 ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - og sykkelveg - Oppmåling etter ferdigstillelse
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Oppmåling av eiendomsgrenser etter ferdigbygd gang - og sykkelveg rv. 22 780/2 i Indre Østfold
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru - Pnr 2011-141
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru 116/43 i Vang kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru - Pnr 2011-141
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru 116/34 i Vang kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru - Pnr 2011-141
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Oppmålingsforretning E16 Øye - Eidsbru 116/34 i Vang kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oslo Spektrum - Sonja Henies plass 2 - Planforslag til offentlig ettersyn
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Sonja Henies plass 2
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Kulturetaten
Byrådsavdeling for byutvikling [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
LPO ARKITEKTER AS [bedrift/enhet]
OSLO KOMMUNE DEICHMAN BIBLIOTEK [bedrift/enhet]
Sporveien AS [bedrift/enhet]
Oslo Spektrum Arena ANS [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Sentrum v/ BU sekretær
Opplysningstjenesten i Bydel St. Hanshaugen
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Bydel sentrum, c/o Bydel St. Hanshaugen
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Bane NOR Eiendom AS [bedrift/enhet]
Barnas representant i plansaker, Bydel Sentrum, c/o Bydel St.Hanshaugen
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) Tidligere Barne- og ungdomsrådet i Oslo (BURO).
Sentralt ungdomsråd
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Byutviklingsutvalget
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Oslo Handelsstands Forening (OHF)
Bane NOR SF Region Øst
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Oslo Elveforum v/■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Foreningen Byfolk Oslo Sentrum [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Rådet for funksjonshemmede i bydel St.Hanshaugen v/ BU sekretær
Selskapet for Oslo Byes Vel
Beredskapsetaten
Kultur- og idrettsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Ruter AS, Plandirektøren
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Statens jernbanetilsyn [bedrift/enhet]
Oslo politidistrikt, v/politisjefen
Bydelsutvalget i Bydel St.Hanshaugen v/bydelsadministrasjonen
Norsk forening mot støy [bedrift/enhet]
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Sak: Rokke avfallsanlegg / avfallsdeponi - Halden - utslippstillatelse etter forurensningsloven
Dokument: Høring - søknad om økt mengde asbest til deponering - Rokke avfallsanlegg - Halden kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rv 4 - Bjerkekrysset nordgående - Oppgradering av bussholdeplass
Dokument: Behandling av sluttrapport for forurenset grunn - Rv 4 - Bjerkekrysset Nordgående
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - deling av grunneiendom / rekvisisjon av oppmålingsforretning - gbnr. 9/274
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning - fradeling gbnr. 9/274
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lørenveien - Detaljregulering - Oppgradering av gate
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn til offentlige mottakere - Lørenveien
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - oppretting/endring av matrikkelenhet - gbnr 165/81 - Kopparleden 249
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Opprettelse av grunneiendom - tilleggsareal gbnr 165/81 i Engerdal kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Peder Holters vei - Detaljregulering
Dokument: Åpent digitalt møte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: Opplysningstjenesten i Bydel Nordstrand
Undervisningsbygg Oslo KF [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede i bydel Søndre Nordstrand v/ BU sekretær
Bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand v/bydelsadministrasjonen
Norges Blindeforbund, Oslo Fylkeslag [bedrift/enhet]
Deichmanske bibliotek
Oslo Velforbund [bedrift/enhet]
Rådet for funksjonshemmede, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Barnas representant i plansaker, Bydelsadm. i Bydel Søndre Nordstrand
Fellesrådet for historielagene i Oslo v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Det sentrale eldreråd, Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester
Barnas representant i plansaker, Bydelsadministrasjonen i Bydel Nordstrand
Hafslund Nett [bedrift/enhet]
Bymiljøetaten [bedrift/enhet]
Syklistenes Landsforening [bedrift/enhet]
Vann- og avløpsetaten [bedrift/enhet]
Bydelsutvalget i Bydel Nordstrand v/bydelsadministrasjonen
Fylkesmannen i Oslo og Viken [bedrift/enhet]
Norges Handikapforbund Oslo [bedrift/enhet]
Renovasjons- og gjenvinningsetaten
Byrådsavd. for byutvikling
Eiendoms- og byfornyelsesetaten [bedrift/enhet]
Byantikvaren [bedrift/enhet]
Fortum Oslo varme AS Tidligere Hafslund fjernvarme
Utdanningsetaten [bedrift/enhet]
Norges vassdrags- og energidirektorat, Region Øst [bedrift/enhet]
Statens vegvesen, Region Øst [bedrift/enhet]
Byutviklingskomiteen
Energigjenvinningsetaten
Brann- og redningsetaten [bedrift/enhet]
Bydel Nordstrand
Oslo politidistrikt, Trafikkseksjonen, Trafikkplan
Rådet for funksjonshemmede i bydel Nordstrand v/ BU sekretær
Selskapet for Oslo Byes Vel
Fortidsminneforeningen Avdeling Oslo og Akershus, Vøienvolden Gård
Kultur- og idrettsbygg [bedrift/enhet]
Oslo Natur og Ungdom [bedrift/enhet]
Opplysningstjenesten i Bydel Søndre Nordstrand
Sak: Detaljregulering FK1 og FK6 - Ustaoset sentrum
Dokument: Detaljregulering for FK1 og FK6, Ustaoset - offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Tilsyn alunskifer i Jevnaker
Dokument: Tilsynsrapport
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Driftskonsesjon for Gråura massetak gbnr. 315/18 i Sel kommune. Tiltakshaver: Swerock AS (tidl. YIT Norge AS). Sakskode: KB 032/19
Dokument: Høring av søknad om driftskonsesjon for Gråura massetak, gbnr. 313/1 og 315/18 i Sel kommune. Tiltakshaver: Swerock AS
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Bane Nor - nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad - område 2 - rivearbeider - grunnforurensning - Moss
Dokument: Varsel om registrering av eiendom med forurenset grunn - Jernbaneutbygging - Moss sentrum ( 13374 ) - 2/825 m fl - Moss
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Detaljregulering - Kalaveien 17 A og Moenskogen 17
Dokument: Korrespondanse - detaljreguleringsplan for Kalaveien 17A og Moenskogen 17
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Ingen sakstittel
Dokument: Varsel oppmålingsforretning - Klarlegging av grenser for 52/26,29 53/26 i Enebakk kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Statens vegvesen Region øst - RPAS - operative forhold RO1 - RO2
Dokument: Statens vegvesen region øst -Innmelding av operative ledere Statens vegvesen NO. RPAS 01800
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Gnr 36/37 m.fl. - oppmålingsforretning - klarlegging av eksisterende grense
Dokument: Varsel om oppmålingsforretning 20.05.2020 kl.09:30
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965006 - InterCity - Seut - Sarpsborg - Hafslund - Formelle brev, høringer
Dokument: Bekreftelse på mottatt uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning InterCity Østfoldbanen dobbeltspor Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Borg bryggerier-Klavestad) og fv. 118 Ny Sarpsbru
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: 965006 - InterCity - Seut - Sarpsborg - Hafslund - Formelle brev, høringer
Dokument: Bekreftelse på mottatt uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning InterCity Østfoldbanen Fredrikstad-Sarpsborg (delstrekning Seut-Rolvsøy) og rv. 110 Simo-St. Croix
Søk innsyn i dokumentet/saken
Til: HAFSLUND NETT AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Espen Klippenberget Bø
Øivind Aspeng [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD FJERNVARME AS [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) [bedrift/enhet]
STATENS VEGVESEN REGION ØST [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Bydalen vel v/ ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Norsk Bergindustri [bedrift/enhet]
FREDRIKSTAD NÆRINGSFORENING [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Forum for natur og friluftsliv Østfold FNF
Rasmus Os [bedrift/enhet]
KYSTVERKET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
FISKERIDIREKTORATET [bedrift/enhet]
WILBERGJORDET BARNEHAGE [bedrift/enhet]
Kristoffer Hagen [bedrift/enhet]
Svein Jensen [bedrift/enhet]
DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD [bedrift/enhet]
Wilberg familiebarnehage [bedrift/enhet]
VIKEN FYLKESKOMMUNE
Blåkors stiftelsen Fredrikstad
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN [bedrift/enhet]
MATTILSYNET [bedrift/enhet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet]
Sak: Sandakerveien 58 C, Bolig og næring, til offentlig ettersyn
Dokument: Kunngjøring om offentlig ettersyn fra 04.05.2020 til 29.06.2020 - Sandakerveien 58 C
Søk innsyn i dokumentet/saken