Norske-postlister.no


Viser [100] av [83 495].
Bli varslet om nye treff i søket
Sak: ■■■■■ ■■■■■ [personnavn sladdet] - Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett, fradeling av parsell
Dokument: Fradeling av tomt fra 39/261
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskolen - Utmeldinger 2021/202
Dokument: Utmeldingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes ungdomsskole - Søknad om bytte av valgfag og tilvalgsfag
Dokument: Enkeltvedtak om bytte av språklig tilvalgsfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Diverse referatsaker
Dokument: Handlingsplan for 2022, Reglement for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse, Årsberetning for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 30.11.2021
Dokument: Handlingsplan for 2022, Reglement for personer med nedsatt funksjonsnedsettelse, Årsberetning for 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 30.11.2021
Dokument: Innkalling - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 30.11.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Felles kommunalt vann ved Jammerdalsdammen
Dokument: Kommunalt vann
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Rulleskianlegg på Kjellmyra Idrettspark
Dokument: Ferdigattest
Filer:
Sak: Hedmark Fylkeskommune - Inntak til videregående opplæring i Hedmark
Dokument: ***** ***** ***** ***** ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes ungdomsskole - Søknad om bytte av valgfag og tilvalgsfag
Dokument: Bytte av Valgfag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Finnskogbanen - varsel om oppstart av planarbeid
Dokument: SV: Detaljregulering Finnskogbanen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kulturskolen - Utmeldinger 2021/202
Dokument: Utmeldingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kulturskole - Elevinntak 2021/202
Dokument: Innmeldingsskjema
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Melding om endring av eiendomsskattegrunnlag.
Dokument: Melding om endring av eiendomsskattegrunnlag
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Opplandene - Eiermøte
Dokument: Samarbeidsavtale IKA Opplandene kommunalt oppgavefellesskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolegang annen kommune - Særskilt ressurs til spesialundervisning 2019/20/21/22
Dokument: Søknad om refusjonsgaranti for gjesteelev fra ***** *****
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Schewa, Waldemar - Søknad om tillatelse tiltak, garasje
Dokument: Ett-trinns søknadsbehandling
Filer:
Sak: Schewa, Waldemar - Søknad om tillatelse tiltak, garasje
Dokument: 21/9923 Ett-trinns søknadsbehandling -vurdering av plassering, driftsbygning
Filer:
Sak: Schewa, Waldemar - Søknad om tillatelse tiltak, garasje
Dokument: 39/19, Østre Gjesåsvei 96
Filer:
Sak: Åsnes kommune - Etiske retningslinjer
Dokument: Høring: Etiske retningslinjer for Åsnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Etiske retningslinjer
Dokument: Høring: Etiske retningslinjer for Åsnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Lerudsmoen - Søknad om tillatelse til tiltak, garasje
Dokument: Dispenasjon fra reguleringsplan Kjelmyra 1
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolegang annen kommune - Særskilt ressurs til spesialundervisning 2019/20/21/22
Dokument: REFUSJONSKRAV FOR GRUNNSKOLEUNDERVISNING - ELEV FRA ANDRE KOMMUNER 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Utvalg for oppvekst - 29.11.2021
Dokument: Referatsaker
Filer:
Sak: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Åsnes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Dokument: ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■
[Journalpost tatt bort fra Norske-postlister.no pga. den inneholder 'elevpermisjon'. Ta kontakt med Åsnes kommune for å få vite mer om dette journalposten.]

Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreldrebetaling i barnehage/gratis kjernetid 2021/2022
Dokument: Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehagen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Riving av Bettongsilo - Knappumsvegen 1
Dokument: Situasjonskart
Filer:
Sak: Vurdering omregulering av friområde i Kjølaberget til boligformål
Dokument: Detaljregulering Flisa del 6 - gnr 95 bnr 17 mfl, planID 2021004. Varsell om planoppstart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flisa Renseanlegg
Dokument: Åsnes kommune – Hovedplan for vann og avløp inkl. saneringsplan - Søknad om forlengelse av frist for gjennomføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommunale vannverk - Mattilsynet
Dokument: Åsnes kommune – Reservevannløsning vannverket - Hovedplan for vann og avløp inkl. saneringsplan, Søknad om forlengelse av frist for gjennomføring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Foreløpig kommunebilde 2021 - til høring
Dokument: Kommunebildene 2021 er ferdige
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: IKA Opplandene - Eiermøte
Dokument: Vedtak Organisering av arkivsamarbeidet IKA Opplandene kommunalt oppgavefelleskap
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunens system for- og håndtering av avvik Forvaltningsrevisjon
Dokument: Agenda for oppstartsmøte
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Annonsering
Dokument: Annonse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes opplæringssenter - Søknad om behovsprøvet norskopplæring 2020/2021
Dokument: Søknad om behovsprøvet norskopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes opplæringssenter - Søknad om behovsprøvet norskopplæring 2020/2021
Dokument: Søknad om behovsprøvet norskopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes opplæringssenter - Søknad om behovsprøvet norskopplæring 2020/2021
Dokument: Vedtak om behovsprøvet norskopplæring
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Oppføring av gapahuk ved rasteplassen ved Vermundsjøen
Dokument: Oppføring av gapahuk ved rasteplassen ved Vermundsjøen
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Fradeling av parsell, gnr/bnr 164/7 fra eiendommen, gnr/bnr 186/20 m.fl. i Åsnes
Dokument: Fradeling av hyttetomt fra 164/7
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunens system for- og håndtering av avvik Forvaltningsrevisjon
Dokument: SV: Agenda for oppstartsmøte - etterspurte dokumenter til Rev 20211115 1329
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd private barnehager barnehager 2019
Dokument: Omgjøring av vedtak om kommunal tilskuddssats av 27.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Kommunalt tilskudd private barnehager barnehager 2019
Dokument: Omgjøring av vedtak om kommunal tilskuddssats av 27.10.2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - Søknad om startlån 2021
Dokument: Startlån søknad (Ref=9944b5, SakId=401847)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningetjenesten - Anmodning om å bosette flyktninger
Dokument: Vedr. 17-09720-10 - Bosetting av flyktninger
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemmebasert omsorg - Tilsyn Arbeidstilsynet
Dokument: Ny dato for gjennomføring av tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Hjemmebasert omsorg - Tilsyn Arbeidstilsynet
Dokument: Ny dato for gjennomføring av tilsyn - HJEMMEBASERTE TJENESTER
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegerte saker - landbruk
Dokument: Søknad om konsesjon på erverv av eiendommen 341839101 (L)(438992)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - Søknad om startlån 2021
Dokument: Vedtak og vedtaksgrunnlag for vedtaket (Ref=3r8qb5, SakId=392646)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Erverv av eiendom
Dokument: Signert kjøpekontrakt
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Idrettsanleggsregisteret
Dokument: Idrettsanlegg - oppdatering av idrettsanlegg
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - Søknad om startlån 2021
Dokument: Internt notat ved innstilling (Ref=3r8qb5, SakId=392646)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Skolegang annen kommune - Refusjoner ut
Dokument: Krav om refusjon for grunnskoleopplæring høst 2021
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flyktningetjenesten - Anmodning om å bosette flyktninger
Dokument: Vedr. 21-06525-1 - Oppmoding om busetting av flyktningar i 2022 - Åsnes kommune
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skolegang i annen krets
Dokument: FW: Ønske om og beholde skoleplass etter flytting.
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Søknad om skolegang i annen krets
Dokument: Søknad om å beholde skoleplass
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt BFR3 - planID 2020001 -
Dokument: Kverntjern - 2020001 - revidert ROS og planbeskrivelse
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt BFR3 - planID 2020001 -
Dokument: Kverntjern - 2020001, korrigert planId på plankart
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Husbanken - Søknad om startlån 2021
Dokument: Startlån ettersendt vedlegg (Ref=3r8qb5, SakId=392646)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: KORUS øst
Dokument: KORUS øst
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Særskilt ressurs til spesialundervisning
Dokument: Vedr. 14-13608-81 - Oversender samtykke til spesialundervisning til anmodning om enkeltvedtak
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt BFR3 - planID 2020001 -
Dokument: Forslag til detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt - utlegging til 1. gangs offentlig ettersyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Krav om økt/fast ansettelse
Dokument: Krav om utvidelse av fast stilling etter AML § 14-4a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Krav om økt/fast ansettelse
Dokument: Krav om utvidelse av fast stilling etter AML § 14-4a
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Jara skole - Særskilt ressurs til spesialpedagogiske tiltak skoleåret 2019/2020/2021
Dokument: Oppsummering fra Solør PP-tjeneste
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Delegerte saker - landbruk
Dokument: Søknad om fradeling av parsell 3418595 fra driftsenheten 34181038 (L)(438065)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Snøscooterled trinn 2
Dokument: ÅFIL, avd snøscooter - innspill
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Åsnes kommune - Detaljreguleringsplan for Kverntjern hyttefelt BFR3 - planID 2020001 -
Dokument: Detaljregulering Kverntjern - planID202001
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flisa Renseanlegg
Dokument: Varsel om tilsyn
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flisa Renseanlegg
Dokument: VS: Sak avsluttet (saksnummer 5219560)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flisa Renseanlegg
Dokument: VS: Sak avsluttet (saksnummer 5219564)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Sak: Flisa Renseanlegg
Dokument: VS: Forhåndsvarsel om vedtak (saksnummer 5219566)
Søk innsyn i dokumentet/saken
Det er flere treff på dette søket. Sidevisning er ikke laget enda, så inntil videre får du søke smalere for å finne informasjon...